Vấn đáp: Trì chú Đại Bi chữa bệnh | Thích Nhật Từ
Giảng tại Nhật Bản, ngày 10/06/2015