Câu hỏi về vấn đề “Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền” được Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017

Vấn đáp: Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền – Thích Nhật Từ
Đánh giá