Bài pháp thoại Vạn Hạnh Là Pháp Tu do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Vạn Hạnh (Almere, Hòa Lan), ngày 11-06-2017

Vạn Hạnh Là Pháp Tu – Thích Pháp Hòa
Đánh giá