Vạn Phước – Thầy Thích Pháp Hòa, San Diego, Jul.9 2013

BÌNH LUẬN