Văn tế thập loại chúng sinh 3: Tế vua quan và mệnh phụ – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Quang, 16-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1314,Van-te-thap-loai-chung-sinh-03-Te-vua-quan-va-menh-phu.tsph