Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 1: Thân phận cô hồn – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-8-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1605,Van-te-thap-loai-co-hon-cua-Nguyen-Du-phan-I.tsph

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 1: Thân phận cô hồn – Thích Nhật Từ
Đánh giá