Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 2: Pháp Tế Độ – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 06/09/2006.

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 2: Pháp Tế Độ – Thích Nhật Từ
Đánh giá