Bài pháp âm Vãng Sanh do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự

Vãng Sanh – Thích Thiện Thuận
Đánh giá