Bài thuyết pháp Vào Đời được Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại hội trại tuổi trẻ phật giáo đồng nai ngày 7/29/2011

Đánh giá