Bài vấn đáp Vì Sao NỮ Đi Chùa Nhiều Hơn NAM do Thầy Thích Pháp Hòa giảng ngày 15.10.2017