Bài thuyết pháp Vì Sao Phải Nhẫn được Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Báo Ân (TP. Đà Nẵng), ngày 04/07/2016

Vì Sao Phải Nhẫn – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá