Vừa Đi Vừa Nghĩ Suy Vừa Nhìn

Tác giả: Mạc Can 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng