Bài pháp thoại Vui Trong Ác Nghiệp do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bình Phước (Cầu Ngang, Trà Vinh), ngày 08-11-2017

Vui Trong Ác Nghiệp – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá