Vương Mà Không Nặng 1 – Thầy Thích Pháp Hòa tại San Diego, CA (Jun.18, 2011)

BÌNH LUẬN