Bài pháp âm Vượt Qua Cô Đơn do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quang Minh, Úc Châu ngày 5/24/2015

Đánh giá