Bài thuyết pháp “Xóa Bỏ Mâu Thuẫn” được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Huệ Đăng, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng ngày 29/6/2015

Đánh giá