Bài pháp thoại Y Báu do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Chánh, Tp Hồ Chí Minh ngày 1/5/2015

Đánh giá