Bài pháp âm Ý Nghĩa Của Sự Tụng Kinh do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Vân, Đồng nai trong Khóa tu phật thất

Đánh giá