Bài thuyết pháp “Ý Nghĩa kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” được Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Linh Quang Tịnh Xá (Q4, TP Hồ Chí Minh) ngày 07/11/2015

Đánh giá