Bài pháp thoại Ý nghĩa nghi thức thí thực cô hồn (phần 4) do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa huân tu lần thứ 62 tại Viện Chuyên tu, ngày 24-03-2019