Bài pháp thoại Ý Nghĩa Thần Chú Vãng Sanh do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu phật thất

Ý Nghĩa Thần Chú Vãng Sanh – Thích Thiện Thuận
Đánh giá