Bài thuyết pháp “Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Đạo Tràng Atsugi (Nhật Bản) ngày 23/09/2012 (08/08/Nhâm Thìn)

Download MP3

Đánh giá