Thuyết giảng tại chùa Pháp Hoa – Lâm Đồng – Đà Lạt
Ngày 14 tháng 7 năm Quý Tỵ …
_(())_ Kính chúc quý Phật tử nghe pháp trong an lạc _(())_