Bài thuyết pháp Ý Niệm Về Chữ Pháp do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 5/31/2008

Đánh giá