Làm Lại Cuộc Đời – Thích Phước Tiến

Pháp thoại “Làm Lại Cuộc Đời” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 02/06/2010 (20/04/Canh Dần) tại trường cai nghiện Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước)