Tuesday, 30 November, 2021
nang ky

Nặng ký

Thấy một tín đồ thường đến chùa bố thí cúng dường, tu tập Thiền định và học hỏi giáo lý rất siêng năng. Sư hỏi:- Ông muốn...

Bài mới