Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

kinh luat luan 28

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

HT Thích Trí Thủ dịch
phap bao 5

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh
kinh luat luan 4

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 29

Kinh Kim Quang Minh

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyen Chơn
kinh luat luan 10

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 4

Kinh Đại Hồi Hướng Hết Sức Thâm Sâu

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 6

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 35

Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn

Đường Địa Bà Ha La Tái dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 14

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật

Đường Đề Vân Bát Nhã dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông
kinh luat luan 41

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải
kinh luat luan 28

Kinh Đại thừa Duyên Sinh

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 30

Kinh Duyên Sinh

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 1

Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nữ Tuệ Thành. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 43

Kinh Giải Thâm Mật

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 40

Kinh Giải Ưu

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng
kinh luat luan 39

Bảo Kinh Lăng Già A Bạt Đa La

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực
kinh luat luan 18

Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 36

Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
phap bao 6

Kinh Phật Nói Về Phúc Báo Tạo Hình Tượng Phật

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Thuận
kinh luat luan 4

Kinh Phật Nói Về Tắm Tượng Phật

Tây Tấn Pháp Cự dịch. Bản Việt dịch của Thích Lệ Nhã - Thích Nguyên Nhã

Xem Nhiều