phap bao 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do ban Tu...
kinh luat luan 36

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) trong tạng Vi Diệu Pháp gồm có sáu quyển, đây là...
phap bao 11

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Paṭṭhāna hay Vị Trí là bộ thứ 7 của Tạng Abhidhamma; còn được...
kinh luat luan 20

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy...
kinh luat luan 7

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến - Pavattivāro) NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VIII. Tâm Song (Cittayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso) NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT THÌ NGƯỜI...
phap bao 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VI. Hành Song (Sankhārayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO) Ba hành là : thân hành, khẩu hành, tâm hành. Hơi...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Yamaka (Song Ðối) là bộ thứ sáu trong bảy Bộ Luận Tạng Abhidhamma (A-Tỳ-Đàm). Trước...
phap bao 9

Vi Diệu Pháp – Bộ Ngữ Tông

Vi Diệu Pháp - Bộ Ngữ Tông Dịch giả: Dịch giả: Tâm An - Minh Tuệ *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Cô Tâm An có cho tôi xem tập "Những điểm dị biệt" dịch...
kinh luat luan 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Nhơn Chế Định

Vi Diệu Pháp - Bộ Nhơn Chế Định Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) (Abhidhammatthasangaha) - Có sáu pháp chế định: uẩn chế định, xứ chế định, giới chế...
kinh luat luan 34

Vi Diệu Pháp – Bộ Chất Ngữ

Vi Diệu Pháp - Bộ Chất Ngữ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Ðầu Ðề (Mātikā) (Abhidhammatthasangaha) - Yếu hiệp (saṅgaho). Bất yếu hiệp (asaṅgaho). Bất yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena asaṅgahitaṃ). Yếu...
kinh luat luan 41

Vi Diệu Pháp – Bộ Phân Tích

Vi Diệu Pháp - Bộ Phân Tích Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Tựa (Abhidhammatthasangaha) VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong...
kinh luat luan 26

Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ

Vi Diệu Pháp - Bộ Pháp Trụ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các...
kinh luat luan 9

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời Nói Đầu Bản dịch quyển "Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II nay mới được in xong, dầu chúng...
phap bao 6

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời nói đầu Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề...
kinh luat luan 9

Huyết Mạch Luận

Lương ‧Bồ Đề Đạt Ma Thuật. Bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến
phap bao 5

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 3

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội

Thanh ‧Bành Tế Thanh Thuật. Bản Việt dịch (1) của Định Huệ. Bản Việt dịch (2) của Hải Triều Âm
kinh luat luan 27

Lược Giải Kinh Bát Đại Nhân Giác

Minh Trí Húc Giải. Bản Việt dịch của Thích Thiện Huệ
phap bao 10

Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật

Thanh Ngộ Khai Trước. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Xem Nhiều