kinh luat luan 20

Thành Duy Thức Luận

Thành Duy Thức Luận Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 *** TỰA - Muôn sự muôn vật từ...
kinh luat luan 33

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 30

Thiền Lâm Bảo Huấn

Dịch giả : HT. Thích Thanh Kiểm
phap bao 3

Sáu Pháp Môn Vi Diệu (Lục Diệu Pháp Môn)

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Thanh Từ
kinh luat luan 27

Thiền Ba La Mật

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Đạt Ma Ngộ Nhất
phap bao 16

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 38

Luận Đại Trí Độ Tập 2

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
phap bao 3

Thanh Tịnh Đạo Luận

Thanh Tịnh Ðạo Luận (The Path of Purification - Visuddhimagga ) Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: Trưởng lão Nanamoli Thích Phước Sơn soạn dịch 2540 - 1996 Mục Lục -...
kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
phap bao 13

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Tông Mật thuật Tống Tử Tuyền Trị Định Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Lời Tựa Gương lòng vốn tịnh, hình...
kinh luat luan 12

Trung Luận – Thích Thiện Siêu

Long Thọ Bồ Tát tạo, Phạm Chí Thanh Mục, Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Siêu
kinh luat luan 14

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Pháp Tạng thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Luận về chân nguyên khuôn mẫu sáng làu, phẳng lặng như...
phap bao 11

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Paṭṭhāna hay Vị Trí là bộ thứ 7 của Tạng Abhidhamma;...
phap bao 6

Chơn Tâm Trực Thuyết

HT. Thích Đắc Pháp dịch
kinh luat luan 6

Luận Đại Trí Độ Tập 5

Long Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
phap bao 1

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Tựa Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển, lấy Kim Cang làm tinh yếu, vì chỗ...
kinh luat luan 20

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ...
kinh luat luan 18

Tịnh Độ Luận

TỊNH ĐỘ LUẬN Minh Đức - Thanh Lương Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001 *** PHẦN MỘT CHƯƠNG 1: CHÂN GIÁ TRỊ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ Kính thưa quý vị. Đề...
kinh luat luan 31

Luận Câu Xá – Phẩm 1: Phân Biệt Giới

Đại cương về Luận Câu Xá Hòa thượng Thích Thiện Siêu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 - TL. 1999 *** LUẬN BẢN I. PHẨM PHÂN BIỆT GIỚI A. BA PHẦN CỦA...

Bài mới

Xem nhiều