Luận Đại Trí Độ

( Mahàprajnàparamitàsatra)

Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ)

Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập

Dịch Hán ra Việt: Thích Thiện Siêu

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997

***

TẬP 01
Lời nói đầu
Duyên khởi luận
Giải thích Phẩm Tựa Đầu ( gồm 46 Chương)
Chương 1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thờiChương 16: Giải thích Xá lợi-phất nhân duyên
Chương 2: Tổng thuyết Như thị, Ngã vănChương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật
Chương 3: Giải thích Bà-già-bàChương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật
Chương 4: Giải thích Trú Vương-xá thànhChương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật
Chương 5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo TăngChương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí
Chương 6: Giải thích Nghĩa ba chúngChương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật
Chương 7: Giải thích Bồ-tátChương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng
Chương 8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏaChương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la Ba-la-mật & Giải thích Thi-la Ba-la-mật
Chương 9: Giải thích Bồ-tát Công-đứcChương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật & Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn
Chương 10: Giải thích Mười dụChương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật & Giải thích Tinh tấn Ba-la-mật
Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyệnChương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật
Chương 12: Giải thích Tam muộiChương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật
Chương 13: Giải thích Phóng quangChương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã
Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thânChương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo
Chương 15: Giải thích Mười Phương chư Bồ-tát đếnChương 30: Giải thích Ba tam muội, Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, Bốn vô sắc định
Khái quát sự truyền dịch kinh Bát-nhã
TẬP 02
Lời nói đầu
Giải thích Phẩm Tựa (tiếp)
Chương 31: Giải thích: 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứChương 39: Giải thích: Đại từ bi, hãy tập hành Bát-nhã ba-la-mật
Chương 32: Giải thích: 9 tưởngChương 40: Giải thích: 6 thần thông
Chương 33: Giải thích: 8 niệmChương 41: Giải thích: Tùy hỷ, hồi hướng
Chương 34: Giải thích: 10 tưởngChương 42: Giải thích: thiện căn cúng dường
Chương 35: Giải thích: 11 tríChương 43: Giải thích: 18 không
Chương 36: Giải thích: 10 lựcChương 44: Giải thích: Nghĩa 4 duyên
Chương 37: Giải thích: 4 việc không sợ, 4 trí vô ngạiChương 45: Giải thích: Đến bờ kia
Chương 38: Giải thích: 18 pháp không chungChương 46: Giải thích: Tín trì
Giải thích Phẩm Dâng bát thứ 2
Giải thích Phẩm Tập tương ưng thứ 3
Giải thích Phẩm Vảng sanh thứ 4
Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5
Giải thích Phẩm Tướng lưỡi thứ 6
TẬP 03
Giải thích Phẩm Ba Giả thứ 7Giải thích Phẩm Hàm Thụ thứ 23
Giải thích Phẩm Khuyến Học thứ 8Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24
Giải thích Phẩm Tập Tản thứ 9Giải thích Phẩm Mười Vô thứ 25
Giải thích Phẩm Hành Tướng thứ 10Giải thích Phẩm Vô Sanh Tam Quán thứ 26
Giải thích Phẩm Huyễn Học thứ 11Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27
Giải thích Phẩm Cú Nghĩa thứ 12Giải thích Phẩm Như Huyễn thứ 28
Giải thích Phẩm Ma Ha Tát thứ 13Giải thích Phẩm Tán Hoa thứ 29
Giải thích Phẩm Ðoạn Kiến thứ 14Giải thích Phẩm Tam Thán thứ 30
Giải thích Phẩm Phú lâu na thứ 15Giải thích Phẩm Diệt Tránh thứ 31
Giải thích Phẩm Thừa Thừa thứ 16Giải thích Phẩm Ðại Minh thứ 32
Giải thích Phẩm Trang Nghiêm thứ 17Giải thích Phẩm Thuật Thành thứ 33
Giải thích Phẩm Ðại Thừa thứ 18Giải thích Phẩm Khuyến Trì thứ 34
Giải thích Phẩm Bổn Niệm Xứ thứ 19Giải thích Phẩm Phạm Chí thứ 35
Giải thích Phẩm Phát Thú thứ 20Giải thích Phẩm Tôn Ðạo thứ 36
Giải thích Phẩm Xuất Ðáo thứ 21Giải thích Phẩm Xá Lợi thứ 37
Giải thích Phẩm Thắng Xuất thứ 22Giải thích Phẩm Mười Thiện thứ 38
TẬP 04
Lời nói đầu
Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39Giải thích Phẩm Đại như thứ 54
Giải thích Phẩm Chiếu minh thứ 40Giải thích Phẩm Chẳng thoái chuyển thứ 55
Giải thích Phẩm Tín hủy thứ 41Giải thích Phẩm Chuyển bánh xe bất thoái thứ 56
Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42Giải thích Phẩm thâm áo thứ 57
Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58
Giải thích Phẩm Các Ba la mật thứ 44Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59
Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45Giải thích Phẩm Học không không thứ 60
Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61
Giải thích phẩm hai bên không hòa hợp thứ 47Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62
Giải thích Phẩm Phật Mẫu thứ 48Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63
Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64
Giải thích Phẩm thành biện thứ 50Giải thích Phẩm Độ không thứ 65
Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66
Giải thích Phẩm Tri thức thứ 52Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67
Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53Giải thích phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68
TẬP 05
Lời nói đầu
Giải thích Phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68Giải thích Phẩm Khéo thông suốt thứ 79
Giải thích Phẩm Phương Tiện  thứ 69Giải thích Phẩm Thật tế thứ 80
Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70Giải thích Phẩm Cụ túc thứ 81
Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70Giải thích Phẩm Tịnh Phật quốc độ thứ 82
Giải thích Phẩm Đạo Thọ thứ 71Giải thích Phẩm Chắc chắn thứ 83
Giải thích Phẩm Bồ Tát hạnh thứ 72Giải thích Phẩm Bốn Đế thứ 84
Giải thích Phẩm Gieo trồng căn lành thứ 73Giải thích Phẩm Bảy Dụ thứ 85
Giải thích Phẩm Biến Học thứ 74Giải thích Phẩm Bình đẳng thứ 86
Giải thích Phẩm Ba thứ lớp học thứ 75Giải thích Phẩm Như Hóa thứ 87
Giải thích Phẩm Một niệm đủ muôn hạnh thứ 76Giải thích Phẩm Tát đà ba luân thứ 88
Giải thích Phẩm Sáu dụ thứ 77Giải thích Phẩm Đàm vô kiệt thứ 89
Giải thích Phẩm Bốn Nhiếp thứ 78Giải thích Phẩm Chúc Lụy thứ 90

 

  Xem thêm:

 • Luận Đại Trí Độ Tập 1 - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 2 - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 3 - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 4 - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 5 - Luận Tạng
 • Luận Đại Trượng Phu - Luận Tạng
 • Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật - Luận Tạng
 • Chơn Tâm Trực Thuyết - Luận Tạng
 • Thiền Tông Khảo Luận - Luận Tạng
 • Đại Thừa Khởi Tín Luận - Luận Tạng
 • Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận - Luận Tạng
 • Luận Du Già Sư Địa - Luận Tạng
 • Luận Tịnh Độ Thập Nghi - Luận Tạng
 • Luận Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh - Luận Tạng
 • Đại Cương Luận Câu Xá - Luận Tạng
 • Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận - Luận Tạng
 • Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 3 - Luận Tạng
 • Luận Giảng Rộng Ý Nghĩa Năm Uẩn Theo Giáo Pháp Đại Thừa - Luận Tạng
 • Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - Luận Tạng