1
2
3
4
5
6
7
8

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí Tập 3

Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca)

***

Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha)

Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) trong tạng Vi Diệu Pháp gồm có sáu quyển, đây là quyển thứ ba mà chúng tôi đã tranh thủ để tu chỉnh cho in ra thành sách cũng như việc làm các bộ Vi Diệu Pháp từ trước tới nay.

Bộ Vị Trí tập Ba này đã trình bày duyên hệ luận giải theo pháp đầu đề nhị (dukamātikā), bắt đầu từ nhị đề nhân (hetuduka) cho đến nhị đề bất tương ưng kiến chấp cảnh kiến chấp (parāmāsa-vippayuttaparamaṭṭhaduka), cả thảy gồm bốn mươi ba nhị đề.

Cách lập luận ở đây cũng dựa theo bốn khía cạnh: thuận tùng, đối lập, thuận tùng đối lập, đối lập thuận tùng. Tuy nhiên, có những chỗ được trình bày một cách tóm lược bởi do những đoạn pháp này có phần trùng lặp với các pháp trước, hoặc giả ý nghĩa của những đoạn ấy dễ hiểu và không cần thiết nói rõ.

Trong thời gian tu chỉnh Bộ Vị Trí tập Ba, chúng tôi đã phải tranh thủ thời gian vì còn nhiều công việc khác chi phối, để kịp lúc cho in ra vào cuối năm.

Trong việc tu chỉnh, chúng tôi cũng phải vượt qua ba điều, một là, tôn trọng văn phong bản dịch của Ngài cố Hòa thượng Tịnh Sự, về mặt này cũng xin nói rõ một vài chỗ từ ngữ được dịch mới lại cho hợp với tiếng Pāli; thứ hai là, phải đối chiếu sát theo văn bản Pāli, vì vậy, nên có một số văn tự được dịch từ bản Thái ngữ trước đây chúng tôi đã xén gọn; thứ ba là, y cứ vào nghĩa chi pháp mà dịch, nên đôi lúc trong nguyên bản Pāli chỉ dùng một vài từ để diễn đạt, chúng tôi phải nói rõ hơn bằng từ ngữ tiếng Việt, do đó số lượng trang sách có thể nhiều hơn sách nguyên bản.

Việc làm của chúng tôi luôn luôn đặt trên hai tâm nguyện:

– Kế thừa và phát huy sự nghiệp của thầy tổ để đền đáp công ơn giáo dưỡng.

– Tâm nguyện thứ hai là, góp phần vào kho tàng kinh điển Phật giáo Việt Nam theo truyền thống Nam tông.

Không có việc làm nào không có sự sơ sót, ở đây cũng không ngoại lệ, kính mong các bậc trí giả, học giả chỉ giáo cho những khuyết điểm.

Xin nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh, nhất là các bậc hữu ân: cha mẹ, thầy tổ, và các thí chủ, các cộng sự viên đã giúp đỡ tài chánh và công sức giúp cho hoàn thành bộ vị trí thứ ba này.

TM. BAN TU CHỈNH

TỲ KHƯU GIÁC GIỚI

  Xem thêm:

 • Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 4 - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 5 - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 2 - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1 - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 6 - Luận Tạng
 • Đại Cương Luận Câu Xá - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 1 - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ - Luận Tạng
 • Giảng Giải Kinh Viên Giác - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Chất Ngữ - Luận Tạng
 • Thiền Ba La Mật - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 4 - Luận Tạng
 • Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật - Luận Tạng
 • Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 2 - Luận Tạng
 • Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa - Luận Tạng
 • Vi Diệu Pháp – Bộ Phân Tích - Luận Tạng
 • Bửu Tạng Luận - Luận Tạng
 • Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Luận Tạng
 • Luận Đại Trí Độ Tập 5 - Luận Tạng