Trang Chủ Danh mục Bộ Luật

Danh mục: Bộ Luật

kinh luat luan 3

Tỳ Nại Da

Dao Tần Trúc Phật Niệm dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Tịnh
kinh luat luan 14

Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 9

Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng

Lương Chư Đại Pháp Sư tập soạn. Bản Việt dịch của Thích Viên Giác
kinh luat luan 6

Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa

Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa Hán dịch: Tam tạng Tăng già Bạt đà la – đời Tiêu tề Việt dịch: Ban phiên dịch chùa Pháp Bảo, HT Thích Tịnh Hạnh...
phap bao 4

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Trí Quang dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 39

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Huyền Dung dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Huyền Dung
kinh luat luan 32

Văn Năm Pháp Sám Hối Của Bồ Tát

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Đồng Nguyên
kinh luat luan 6

Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 12

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Yết Sỉ Na Y

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 39

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Xuất Gia

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 14

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Tự Tứ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 10

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc An Cư

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 30

Kinh Thụ Thập Thiện Giới

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 6

Kinh Phật Nói Về Xá Lợi Phất Sám Hối Tội Lỗi

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Thuận
phap bao 15

Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá Lợi Phất

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 40

Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ

Đường Đạo Tuyên soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
phap bao 6

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng An
phap bao 12

Kinh Phật Nói Năm Điều Đáng Sợ Hãi Ở Đời

Tống Trở Cừ Kinh Thinh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hải
kinh luat luan 30

Kinh Phật Nói Giới Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Giới
kinh luat luan 26

Kinh Phạm Võng – Quyển Thượng

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Xem Nhiều