Kinh Hạnh Người Cư Sĩ

Kinh Hạnh Người Cư Sĩ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Định Viên
Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn

Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Diệu Châu
Kinh Đại Thừa Lưu Chuyển Hữu

Kinh Đại Thừa Lưu Chuyển Hữu

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Ưu Bà Di Vô Cấu

Kinh Ưu Bà Di Vô Cấu

Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Hiền Thủ

Kinh Hiền Thủ

Tây Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Sáu Điều Thiết Yếu Cho Bà Lão

Kinh Sáu Điều Thiết Yếu Cho Bà Lão

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Yêm Đề Giá Sư Tử Hống Liễu Nghĩa

Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Yêm Đề Giá Sư Tử Hống Liễu Nghĩa

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Diệu Châu
Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh

Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh

Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Lão Mẫu

Kinh Lão Mẫu

Thất dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Nữ Ma Đặng

Kinh Nữ Ma Đặng

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bé Gái Trong Bụng Nghe Kinh

Kinh Bé Gái Trong Bụng Nghe Kinh

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bà Lão

Kinh Bà Lão

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Lão Nữ Nhân (Kinh Bà Lão Nghèo) - Thích Tâm Nhãn dịch

Kinh Lão Nữ Nhân (Kinh Bà Lão Nghèo) – Thích Tâm Nhãn dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm dịch. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Lão Nữ Nhân

Kinh Lão Nữ Nhân – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí

Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Bài mới

Xem nhiều