27 C
Ho Chi Minh
Thursday, 14 December, 2017
Kinh Tư Ha Muội

Kinh Tư Ha Muội

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

Hán dịch: Đường Bất Không. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Vua Chiên Đà Việt

Kinh Vua Chiên Đà Việt

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Vua Mạt La

Kinh Vua Mạt La

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Vua A Xà Thế Hỏi Về Năm Tội Nghịch

Kinh Vua A Xà Thế Hỏi Về Năm Tội Nghịch

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát

Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự dịch. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Phật Vì Tỳ Kheo Trẻ Tuổi Nói Việc Làm Chân Chánh

Kinh Phật Vì Tỳ Kheo Trẻ Tuổi Nói Việc Làm Chân Chánh

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Tha Tác Khổ

Kinh Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Tha Tác Khổ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng
Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo

Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Huệ Đắc - Tâm Nhãn
Kinh Phật Nói Về Đại Ca Diếp

Kinh Phật Nói Về Đại Ca Diếp

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Huệ Đắc - Tâm Nhãn
Kinh A Nan Phân Biệt

Kinh A Nan Phân Biệt

Hán dịch: Tần Thích Pháp Kiên. Việt dịch: Chúc Đức
Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan - Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan - Huyền Thanh dịch

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh A Nan Tứ Sự

Kinh A Nan Tứ Sự

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Bửu Hà
Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung - Thích Đức Niệm dịch

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Đức Niệm
Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung - Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
Kinh Bát Đại Bồ Tát - Thân An & Minh Quý dịch

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thân An & Minh Quý dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Bát Đại Bồ Tát - Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Hạnh Diệu
Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông & Thích Nữ Tịnh Hiền
Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Nữ Nguyên Nhã
Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Thọ Phước
Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Huyền Thanh dịch

Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Vô Cấu Xưng

Kinh Vô Cấu Xưng

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên