26 C
Ho Chi Minh
Saturday, 21 October, 2017
Kinh Bát Đại Bồ Tát - Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Hạnh Diệu
Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông & Thích Nữ Tịnh Hiền
Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Nữ Nguyên Nhã
Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Thọ Phước
Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Huyền Thanh dịch

Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Vô Cấu Xưng

Kinh Vô Cấu Xưng

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Hán dịch: ao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - HT Thích Duy Lực dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Duy Lực dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Duy Lực
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Thích Huệ Hưng dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Huệ Hưng
Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa

Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp

Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp

Hán dịch: Tống Thiên Tức Tai. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp

Hán dịch: Tống Thiên Tức Tai. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh - Thích Tâm Châu dịch

Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Tinh Xá Đầu Voi - Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
Kinh Tinh Xá Đầu Voi

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn - Huyền Thanh dịch

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn - Thích Nữ Thành Thông dịch

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Thích Nữ Thành Thông dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông
Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Nhập Niết Bàn - Nguyên Thuận dịch

Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Nhập Niết Bàn

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Thời Gian Xuất Thế Của Từ Thị Bồ Tát

Kinh Thời Gian Xuất Thế Của Từ Thị Bồ Tát

Thất dịch. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Từ Thị Bồ Tát Đại Thành Phật - Nguyên Thuận dịch

Kinh Từ Thị Bồ Tát Đại Thành Phật

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Thích Tâm Châu dịch

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Thích Đồng Tiến dịch

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Đồng Tiến dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Đồng Tiến
Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật - Nguyên Thuận dịch

Kinh Đức Từ Thị Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật - Thích Nữ Như Phúc dịch

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật – Thích Nữ Như Phúc dịch

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Hậu Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Hậu Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc
Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh

Phật Thuyết Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch, Việt dịch: Huyền Thanh