Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Kinh Tương Ưng Bộ

Samyutta Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) - HT Thích Minh Châu

***

Giới thiệu:

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng, được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng

Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng

Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương đương là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Bình Anson

Tháng 11-2000


MỤC LỤC TỔNG QUÁT

GIỚI THIỆU

Tập 1: Thiên Có Kệ

Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên Chương 7: Tương Ưng Bà La Môn
Chương 2: Tương Ưng Thiên Tử Chương 8: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
Chương 3: Tương Ưng Kosala Chương 9: Tương Ưng Rừng
Chương 4: Tương Ưng Ác Ma Chương 10: Tương Ưng Dạ Xoa 
Chương 5: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni Chương 11: Tương Ưng Sakka
Chương 6: Tương Ưng Phạm Thiên

 

Tập 2: Thiên Nhân Duyên

Chương 1: Tương Ưng Nhân Duyên Chương 6: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
Chương 2: Tương Ưng Minh Kiến Chương 7: Tương Ưng Rahula
Chương 3: Tương Ưng Giới Chương 8: Tương Ưng Lakkhana
Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ Chương 9: Tương Ưng Thí Dụ
Chương 5: Tương Ưng Kassapa Chương 10: Tương Ưng Tỷ Kheo

 

Tập 3: Thiên Uẩn

Chương 1: Tương Ưng Uẩn Chương 8: Tương Ưng Loài Rồng
Chương 2: Tương Ưng Radha Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
Chương 3: Tương Ưng Kiến Chương 10: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
Chương 4: Tương Ưng Nhập Chương 11: Tương Ưng Thần Mây
Chương 5: Tương Ưng Sanh Chương 12: Tương Ưng Vacchagota
Chương 6: Tương Ưng Phiền Não Chương 13: Tương Ưng Thiền
Chương 7: Tương Ưng Sàriputta

 

Tập 4: Thiên Sáu Xứ

Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ Chương 6: Tương Ưng Moggalàna
Chương 2: Tương Ưng Thọ Chương 7: Tương Ưng Tâm
Chương 3: Tương Ưng Nữ Nhân Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng
Chương 4: Tương Ưng Jambukhàdaka Chương 9: Tương Ưng Vô Vi
Chương 5: Tương Ưng Sàmandaka Chương 10: Tương Ưng Không Thuyết

 

Tập 5: Thiên Đại Phẩm

Chương 1: Tương Ưng Ðạo Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc
Chương 2: Tương Ưng Giác Chi Chương 8: Tương Ưng Anuruddha
Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ Chương 9: Tương Ưng Thiền
Chương 4: Tương Ưng Căn Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu
Chương 6: Tương Ưng Lực Chương 12: Tương Ưng Sự Thật

  Xem thêm:

 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4 – Thiên Sáu Xứ - Kinh Tạng
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2 – Thiên Nhân Duyên - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 18 - Kinh Tạng
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3 – Thiên Uẩn - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 08 – Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 124 – Kinh Bạc Câu La (Bakkula sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 81 – Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 6 – Sáu Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5 – Thiên Đại Phẩm - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 28 – Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 23 – Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 9 – Chín Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 – Một Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 23 – Kinh Gò Mối (Vammika sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 32 – Ðại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahàgosinga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) – HT Thích Minh Châu (trọn bộ) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 7 – Bảy Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 – Ba Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 5 – Kinh Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 5 – Năm Pháp - Kinh Tạng