Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Kinh Trung Bộ

Majjhima Nikaya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(Trọn bộ 3 tập, bao gồm 152 bài kinh)

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) - HT Thích Minh Châu dịch

***

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

các bài kinh có ký hiệu (A) là các bài song ngữ Việt-Anh

GIỚI THIỆU
TẬP 1
1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (A) 26. Kinh Thánh Cầu
2. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (A) 27. Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 
3. Kinh Thừa Tự Pháp 28. Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 
4. Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (A)  29. Ðại Kinh Ví Dụ Lõi Cây
5. Kinh Không Uế Nhiễm 30. Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây
6. Kinh Ước Nguyện 31. Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò
7. Kinh Ví Dụ Tấm Vải (A) 32. Ðại Kinh Khu Rừng Sừng Bò
8. Kinh Ðoạn Giảm (A) 33. Ðại Kinh Người Chăn Bò
9. Kinh Chánh Tri Kiến (A) 34. Tiểu Kinh Người Chăn Bò
10. Kinh Niệm Xứ (A) 35. Tiểu Kinh Saccaka
11. Tiểu Kinh Sư Tử Hống (A) 36. Ðại Kinh Saccaka (A)
12. Ðại Kinh Sư Tử Hống (A) 37. Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái
13. Ðại Kinh Khổ Uẩn (A) 38. Ðại Kinh Ðoạn Tận Ái
14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn 39. Ðại Kinh Xóm Ngựa
15. Kinh Tư Lượng 40. Tiểu Kinh Xóm Ngựa
16. Kinh Tâm Hoang Vu 41. Kinh Saleyyaka (A)
17. Kinh Khu Rừng 42. Kinh Veranjaka
18. Kinh Mật Hoàn (A) 43. Ðại Kinh Phương Quảng
19. Kinh Song Tầm (A) 44. Tiểu Kinh Phương Quảng (A)
20. Kinh An Trú Tầm (A) 45. Tiểu Kinh Pháp Hành (A)
21. Kinh Ví Dụ Cái Cưa (A) 46. Ðại Kinh Pháp Hành
22. Kinh Ví Dụ Con Rắn (A) 47. Kinh Tư Sát
23. Kinh Gò Mối 48. Kinh Kosampiya
24. Kinh Trạm Xe (A) 49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh
25. Kinh Bẫy Mồi 50. Kinh Hàng Ma
TẬP 2
51. Kinh Kandaraka 76. Kinh Sandaka
52. Kinh Bát Thành 77. Ðại Kinh Sakuludayi
53. Kinh Hữu Học 78. Kinh Samanamandika
54. Kinh Potaliya 79. Tiểu Kinh Sakuludayi
55. Kinh Jivaka 80. Kinh Vekhanassa
56. Kinh Ưu-Ba-Ly 81. Kinh Ghatikara
57. Kinh Hạnh Con Chó (A) 82. Kinh Ratthapala (A)
58. Kinh Vương Tử Vô-Úy (A) 83. Kinh Makhadeva
59. Kinh Nhiều Cảm Thọ 84. Kinh Madhura
60. Kinh Không Gì Chuyển Hướng 85. Kinh Vương Tử Bồ-Đề
61. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La Ở Am-Bà-La (A)  86. Kinh Angulimala
62. Ðại Kinh Giáo Giới La-Hầu-La 87. Kinh Ái Sanh (A)
63. Tiểu Kinh Malunkyaputta (A) 88. Kinh Bahitika
64. Ðại Kinh Malunkyaputta 89. Kinh Pháp Trang Nghiêm
65. Kinh Bhaddali 90. Kinh Kannakatthala
66. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy 91. Kinh Brahmayu
67. Kinh Catuma 92. Kinh Sela
68. Kinh Nalakapana 93. Kinh Assalayana
69. Kinh Gulissani 94. Kinh Ghotamukha
70. Kinh Kitagiri 95. Kinh Canki
71. Kinh Vacchagotta Về Tam Minh 96. Kinh Esukari
72. Kinh Vacchagotta Về Lửa (A) 97. Kinh Dhananjani
73. Ðại Kinh Vacchagotta 98. Kinh Vasettha
74. Kinh Trường Trảo 99. Kinh Subha
75. Kinh Magandiya (A) 100. Kinh Sangarava
TẬP 3
101. Kinh Devadaha 127. Kinh A-Na-Luật
102. Kinh Năm Và Ba 128. Kinh Tùy Phiền Não
103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào? 129. Kinh Hiền Ngu
104. Kinh Làng Sama 130. Kinh Thiên Sứ
105. Kinh Thiện Tinh (A) 131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (A)
106. Kinh Bất Động Lợi Ích 132. Kinh A-Nan Nhất Dạ Hiền Giả
107. Kinh Ganaka Moggalana (A) 133. Kinh Ðại Ca-Chiên-Diên Nhất Dạ Hiền Giả 
108. Kinh Gopaka Moggalana (A) 134. Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả
109. Ðại Kinh Mãn Nguyệt 135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (A)
110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt 136. Ðại Kinh Nghiệp Phân Biệt (A)
111. Kinh Bất Đoạn 137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh 138. Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết
113. Kinh Chân Nhân 139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt
114. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì 140. Kinh Giới Phân Biệt (A)
115. Kinh Ða Giới 141. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật
116. Kinh Thôn Tiên 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường
117. Ðại Kinh Bốn Mươi (A) 143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc
118. Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (A)  144. Kinh Giáo Giới Channa
119. Kinh Thân Hành Niệm (A) 145. Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na
120. Kinh Hành Sanh 146. Kinh Giáo Giới Nandaka
121. Kinh Tiểu Không (A) 147. Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La
122. Kinh Ðại Không 148. Kinh Sáu Sáu (A)
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp  149. Ðại Kinh Sáu Xứ (A)
124. Kinh Bạc-Câu-La 150. Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda
125. Kinh Ðiều Ngự Địa (A) 151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
126. Kinh Phù-Di (A) 152. Kinh Căn Tu Tập (A)

***

Giới Thiệu Kinh Trung Bộ

(Hòa thượng Thích Minh Châu)


1. Lời Nói Đầu

(trong bản in lần thứ nhất năm 1973)

Tập Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) gồm 152 kinh tất cả, chia thành 3 tập : tập I gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập III gồm 52 Kinh chót.

Sau khi dịch xong Kinh Trường Bộ (Digha Nikàya), Vu Lan 2516 (23-8-1972), tôi dịch tiếp Kinh Trung Bộ.

Tôi dựa theo nguyên bản Pàli của Hội Pàli Text Society để phiên dịch và dùng ba bản dịch làm tài liệu. Tài liệu thứ nhất là những ghi chú bằng tiếng Anh và chữ Hán, tôi đã tự mình ghi vào bản Pàli, từng chữ, từng hàng, từng trang một, khi tôi theo học bản Pàli này, từ năm 1952 đến năm 1955 tại Hội Dharmaduta Vidhyalaya ở Colombo, Tích Lan, do Ngài Pannananda diễn giảng. Bản tài liệu thứ hai là bản dịch “The Middle Length Sayings” của Cô L. B. Horner, hội Pàli Text Society, một công trình dịch thuật rất chu toàn; và bản thứ ba là bản dịch ra tiếng Nhật của bộ Nam truyền Đại Tạng Kinh. Thỉnh thoảng tôi tham khảo các bản kinh Hán Tạng tương đương nếu thấy cần thiết.

Vấn đề tìm được Hán tự tương đương với chữ Pàli, thật là một vấn đề nan giải. Như biết Pancak Khandha là năm uẩn, Rùpa là Sắc, Vedanà là Thọ, Sannà là Tưởng, Sankhàrà là Hành và Vinnàna là Thức, thời dịch vừa gọn, vừa nhanh. Nhưng nếu gặp những danh từ chưa có chữ Hán tương đương là cả một vấn đề thật khó khăn và nan giải.

Các bài Kinh chữ Hán tương đương trong bộ Trung A Hàm không giúp đỡ được nhiều. Ngài Sanghadeva (Tăng Già Đề Bà) dịch Trung A Hàm vào năm 398 sau kỷ nguyên, nên nhiều danh từ Ngài dùng không được các dịch giả về sau như Ngài Huyền Trang chấp nhận. Như Vedana, Ngài Sanghadeva dịch là Giác, về sau dịch là Thọ; Savitakka, Savicara, Ngài dịch là Hữu giác, Hữu quán, về sau dịch là Hữu tầm, Hữu tứ; Phassa Ngài dịch là Cánh Lạc, về sau dịch là Xúc. Cho nên, bản Hán Tạng nhiều khi tối nghĩa và dễ phát sinh hiểu lầm, nếu chúng ta không có bản Pàli tương đương.

Chúng tôi dịch Kinh Pàli, không vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một học phái nào, một lập trường nào. Mục đích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những Kinh điển có thể được xem là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm hiểu lời dạy chân chính của đức Phật, khỏi qua ống kính của một học phái nào, dầu là Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, từ mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình tìm hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch, vì Đạo Phật là Đạo đến để mà thấy chớ không phải Đạo đến để nhờ người thấy hộ, Đạo của người có mắt (Cakkhumato), không phải Đạo của người nhắm mắt; Đạo của người thấy, của người biết (Passato Jànato), không phải là Đạo của người không thấy, không biết (Apassato Ajànato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm.

Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm hiểu những lời Phật dạy thật sự là những lời dạy của đức Phật, và vì trách nhiệm ấy chúng tôi đã cố gắng phiên dịch Kinh Tạng Pàli ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ cần đọc, cần suy tư chính chắn và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy trung thực của đức Bổn sư chúng ta.

Tỷ kheo Thích Minh Châu

Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1973


2. Lời Giới Thiệu

(trong bản in năm 1986)

Chúng tôi cho in lần thứ hai Kinh Trung Bộ Tập I, II, và III, với những mục đích chính như sau:

Chúng tôi in Kinh Trung Bộ từ năm 1973 đến năm 1975, được phiên dịch trong khoảng 1970 đến 1975 nên bản dịch có nhiều thiếu sót. Trước hết một số danh từ như Adassan trước dịch là “không hiểu rõ”, nay dịch lại là “không được thấy”; Sanjànàti trước dịch là “chấp nhận”, nay dịch là “tưởng tri”; Parijànàti trước dịch là “hiểu rõ”, nay dịch là “liễu tri”; Abhijànàti, trước dịch là “biết rõ”, nay dịch lại là “thắng tri”; Pajànàti, trước dịch là “hiểu rõ”, nay dịch lại là “Tuệ tri”.

Một danh từ nữa cũng hay dùng sai, có thể gây hiểu lầm như chữ Kàmaguna, Hán dịch là “Dục công đức”, mà công đức thường có nghĩa tốt lành, trong khi nghĩa chữ guna là làm “tăng trưởng lòng dục”. Nên chúng tôi dịch là “Dục tăng trưởng”. Danh từ dịch sai khá nhiều, nên bản in lần này dịch lại cho đúng hơn. Một sự cố gắng nữa của chúng tôi là Việt hóa một số danh từ để gần với bản sắc dân tộc hơn. Như trước dịch Trung Bộ Kinh, nay sửa lại Kinh Trung Bộ. Trước dịch kinh “Nhứt thiết lậu học”, nay sửa lại kinh “Tất cả lậu hoặc”. Trước dịch kinh “Bố dụ” nay đổi lại kinh “Ví dụ tấm vải”. Trước dịch là “Ngưu giác lâm tiểu kinh” nay dịch lại “Tiểu kinh Rừng sừng bò”.

Còn đối với danh từ Pàli về tên người, tên địa danh, chúng tôi chưa tìm ra được một công thức thích hợp, nên nay chúng tôi thả lỏng vấn đề này. Ví dụ, chữ Sàvatthi, chữ Hán là Xá Vệ, dịch âm phải là Xa-vat-thi, chúng tôi chưa theo lối dịch âm được, vì cách đọc chữ Pàli có nhiều điểm giống như tiếng Việt, nên nhiều khi chúng tôi giữ tiếng Pàli. Chữ Sàriputta, theo hán dịch là Xá-lợi-Phất, theo dịch âm phải là Xa-ri-put-ta, nhưng chúng tôi vẫn giữ Sàriputta. Còn theo Hán dịch thời quá xa với nguyên bản Pàli hay Sanskrit, chỉ ai quen với chữ Hán Tạng thời đọc và hiểu được. Đây chưa nói đến một số danh từ thuật ngữ chuyên môn, nhất là dùng để diễn tả tiến trình đưa đến chứng quả Niết bàn, hoặc không tìm được, hoặc chưa tìm được danh từ thuật ngữ chuyên môn bên Hán Tạng, thành thử một số thuật ngữ chỉ được sử dụng tạm thời, chờ đợi sự gạn lọc của thời gian hay sự bổ khuyết của chư học giả mười phương, mới có khả năng giải quyết vấn đề nan giải này.

Gần chúng ta hơn, Kinh Trung Bộ này đã nằm trong chương trình học của Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam, và Tăng Ni Sinh cần có Kinh sách để học hỏi nghiên cứu, cho nên cho in lại Kinh Trung Bộ là đáp ứng nhu cầu cấp bách này. Ngoài ra Kinh Trung Bộ đang được nhiều nhà học giả, nhiều Phật tử nghiên cứu và tìm hiểu, vì chúng ta có thể nói Kinh Trung Bộ không những là cốt lõi trong Kinh Tạng Pàli mà còn diễn đạt rất súc tích và đầy đủ những định nghĩa căn bản các danh từ đạo Phật và còn diễn đạt rất phong phú và đa dạng những pháp môn tu tập đưa đến Niết bàn. Chưa học Kinh Trung Bộ là chưa nắm được tinh hoa của Đạo Phật nguyên thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung Bộ rất có thể rơi vào những lệch lạc định nghĩa các danh từ chuyên môn trong đạo Phật mà Đức Phật đã dày công định nghĩa, mỗi khi Ngài thuyết giảng giáo lý của Ngài.

Chúng tôi chỉ có thể nói một cách vắn tắt là Kinh Trung Bộ đặt nặng về phần Chánh Tri Kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những tiến trình tu chứng đi từ Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến. Còn Kinh Trường Bộ đặt nặng phần lịch sử, có tánh cách đối ngoại đối với Bà La Môn, du sĩ ngoại đạo, Kỳ na giáo… Tăng Chi Bộ đặt nặng phần phân tích giáo lý theo pháp số từ số 1 đến số 11. Tương Ưng Bộ đặt nặng phần phân tích giáo lý theo đề tài. Còn đọc Kinh Trung Bộ chúng ta đi sâu vào phần giáo lý và phần hành trì, đặt nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị tối cao.

Công trình phiên dịch của tôi, một mặt đáp ứng sở nguyện xuất dương tu học của tôi, một mặt xây dựng những tài liệu nghiên cứu đạo Phật cho các Học giả và Phật tử Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên trong trách nhiệm hiện tại của tôi, sự phiên dịch đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều dụng công kiên trì và liên tục, nhưng chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng, khi được tận hưởng những Pháp Lạc do Chánh Pháp đem lại trong khi phiên dịch. Pháp Lạc này ẩn chứa trong từng chữ từng câu, tiềm tàng trong từng câu văn giọng nói, và chính Pháp Lạc đã nuôi dưỡng và khích lệ chúng tôi rất nhiều trong công tác phiên dịch này.

Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà La Môn đã dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của đức Phật và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các vị Bà La Môn, đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, khiến cho những giáo lý căn bản, những tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại, đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che dấu, không được biết đến, không được học hỏi tu hành. Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Những lời ba hoa của Ma Vương, các cuộc đo tài của những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ, lời lẽ bập bẹ của những kẻ mới tập tểnh đi vào con đường Triết lý, tất cả cũng chỉ là cuồng vọng đen tối, được ánh sáng rực rỡ của chân lý quét sạch.

Có người than kinh Pàli quá dài và có nhiều đoạn trùng điệp. Khi dịch Kinh, bao giờ tôi cũng phải kính trọng nguyên bản, và vì vậy chúng tôi không có thể tự ý lược bỏ những đoạn trùng điệp, dầu rằng nguyên bản Pàli chúng tôi phiên dịch cũng đã lược bỏ khá nhiều. Điều chúng ta nên nhớ là phần lớn Kinh điển được kiết tập trong các Đại hội Kiết tập và đều do chư Tăng tụng đọc lại những đoạn các vị ấy đã ghi nhớ, và lẽ dĩ nhiên khi tụng đọc không bao giờ có chuyện lược bỏ. Lại nữa đức Phật trong khi đi truyền giáo, mỗi Kinh đều được giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt và chư Tăng ghi nhớ lại không bao giờ dám lược bỏ các đoạn đã được nghe. Do đó, có nhiều đoạn trùng điệp, khó lòng lược bỏ cho được. Dầu thế nào, các đoạn trùng điệp vẫn có sự tác dụng cho người đọc, vì không gì tốt đẹp hơn là được nhắc đi nhắc lại nhiều lần những giáo lý quan trọng và những pháp tu căn bản.

Chúng tôi nay chỉ chú trọng phiên dịch, và mong dịch cho được chu toàn và đầy đủ, để làm tài liệu nghiên cứu và tu học cho các Phật tử và Học giả, chưa có một nhận xét, phê bình, so sánh đối chiếu gì. Mỗi bộ Kinh được dịch xong là những nguồn tài liệu văn hóa hết sức phong phú và quý giá cho các Học giả và các Phật tử, và hiện tại sự cố gắng duy nhất của chúng tôi là cung cấp những tài liệu văn hóa ấy.

Cho nên, với 5 bộ Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi, Kinh Tương Ưng, Kinh Tiểu Bộ, chúng tôi nghĩ là giới thiệu được những tài liệu khá chính xác và đầy đủ để các nhà Học giả, Tăng Ni Phật tử, Sinh viên đi sâu được vào những Giáo lý và Giáo pháp căn bản, thật sự là nguyên thủy của Đạo Phật.

Sài Gòn, ngày 8 tháng 11 năm 1986
Tỷ kheo Thích Minh Châu
Thiền viện Vạn Hạnh
(Bình Anson tổng hợp, 11/99)

  Xem thêm:

 • Kinh Trung Bộ 71 – Kinh Dạy Vacchagotta Về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 73 – Ðại kinh Vacchagotta (Mahàvacchagotta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ) - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 34 - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 72 – Kinh Dạy Vacchagotta Về Lửa (Aggivacchagotta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 141 – Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (Saccavibhanga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4 – Thiên Sáu Xứ - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 – Ba Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 4 - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (Trọn bộ) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm – HT Thích Thanh Từ dịch (trọn bộ) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 107 – Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 3 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 8 – Trưởng Lão Tăng Kệ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 2 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng