KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 – DL 1999

 Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi

 Việt Dịch:  Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

***

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu Của Dịch Giả

TẬP 1

01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi
02. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
03. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
04. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử
05. Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai

TẬP 2 

06. Pháp Hội Bất Động Như Lai
07. Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm
08. Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt
09. Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp
10. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn
11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh

TẬP 3 ​

12. Pháp Hội Bồ Tát Tạng12.01. Phẩm Khai Hoá Trưởng Giả Thứ Nhất

Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký Thứ Hai
Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát Thứ Ba
Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh Thứ Tư
Phẩm Tứ Vô Lượng Thứ Năm
Phẩm Đàn Na Ba La Mật Đa Thứ Sáu
Phẩm Thi La Ba La Mật Thứ Bẩy
Phẩm Sằn Đề Ba La Mật Thứ Tám
Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật Thứ Chín
Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật Thứ Mười
Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Thứ Mười Một
Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký Thứ Mười Hai

TẬP 4 ​

13. Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thái
14. Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng
15. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký
16. Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt16.01. Phẩm Tự

Phẩm Tịnh Phạn Vương Đến Phật
Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký
Phẩm Bổn Sự
Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
Phẩm Long Nữ Thọ Ký
Phẩm Long Vương Thọ Ký
Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký
Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký
Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký
Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký
Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký
Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký
Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký
Phẩm Hoá Lạc Thiên Thọ Ký
Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký
Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký
Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký
Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký
Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo
Phẩm Lục Giới Sai Biệt
Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương

TẬP 5 ​

17. Pháp Hội Phú Lâu Na
18. Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát
19. Pháp Hội Úc Già Trưởng Lão
20. Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng
21. Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La
22. Pháp Hội Đại Thần Biến
23. Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp
24. Pháp Hội Ưu Ba Ly
25. Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện

TẬP 6 ​

26. Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát
27. Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát
28. Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Gỉa
29. Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương
30. Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ
31. Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di
32. Pháp Hội Vô Uý Đức Bồ Tát
33. Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
34. Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát
35. Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử36-01 Phẩm Duyên Khởi

Phẩm Khai Thiệt Nghĩa
Phẩm Văn Thù Thần Biến
Phẩm Phá Ma
Phẩm Bồ Tát Thân Hành
Phẩm Bồ Tát Tướng
Phẩm Nhị Thừa Tướng
Phẩm Phàm Phu Tướng
Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết
Phẩm Xưng Tán Phó Pháp

37. Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử
38. Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện
39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa
40. Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ

TẬP 7

41. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
42. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn
43. Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ:

Phẩm Sa Môn Thứ Nhất
Phẩm Tỳ Kheo Thứ Hai
Phẩm Chiên Đà La Sa Môn Thứ Ba
Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo Thứ Tư
Phẩm A Lan Nhã Tỳ Kheo Thứ Năm
Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực Thứ Sáu
Phẩm Phất Tảo y Tỳ Kheo Thứ Bảy

45. Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát
46. Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã
47. Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát
48. Pháp Hội Thắng Man Phu Nhân
49. Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân
50. Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm
51. Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát

TẬP 8

52. Pháp Hội Bửu Nữ
53. Pháp Hội Bất Thuần Bồ Tát
54. Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát
55. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát
56. Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát

TẬP 9

57. Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát
58. Pháp Hội Bửu Tràng
59. Pháp Hội Hư Không Mục
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát
62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật
Lời Ghi Nhận Sau Kinh Của Người Dịch


LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ

Trong khế kinh, Đức Phật nói. “Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật”.

Lời Đức Phật thật đơn giản, mà ý nghĩa lại tột cùng sâu rộng. Trong lời đó có nghĩa cứu cánh bình đẳng. Phật và chúng sanh không có sai khác. Còn có nghĩa là hiện tại mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng có nghĩa là nếu chúng sanh có lòng tin thanh tịnh, y giáo phụng hành thì quyết sẽ thành Phật, như trong đại thừa, Kinh thường có câu, chính Đức Phật dạy. “Các ngưòì là Phật sẽ thành, còn chư phật là Phật đã thành.

Vì thấy rõ tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nên Đức Phật ra đời, dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, nhập pháp môn làm điều kiện cụ thể để bưôc lên đường Phật, để rồi đến quả Phật. Những phương pháp cụ thể đó gọi là Phật Pháp.

Vì các chúng sanh căn không đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thích cùng sự mong muốn ..vân vân… cũng không đồng nhau, nên Đức Phật phải theo cơ mà dạy rát nhiều pháp môn, nhiều nên phải dùng từ “Vô lượng pháp môn” . Dầu là vô lượng nhưng nếu mỗi chúng sanh y theo một pháp môn, đúng với căn tánh thích muốn của chính mình rồi, quyết tâm hiểu rõ hành trì thật đúng thật bền, thật sâu, thì nhất định đạt thành đạo quả.

Như trên nói mọi chúng sanh đều có đủ đức tính đồng như Phật chỉ vì điên đảo vọng tưởng hư vọng phân biệt, dục tham phiền não che chướng nên những tánh đức trong sáng sẵn có ấy không hiện thật. Tất cả pháp môn của Đức Phật dạy, những phương pháp mà Đức Phát, lúc hành đạo, đã thật hành, đã hiểu rõ, đã kinh nghiệm và do đó đã đạt kết quả cứu cánh, nay đem truyền dạy lại cho mọi người, đều nhằm vào việc phải trừ những đảo tưởng phân biệt, dục tham phiền não, để cho tánh đức sẵn có phát hiện tác dụng. Vì đó là sẵn có nên Đức Phật tự nói. “Ta không có một chút pháp gì để thành vô thượng bồ đề cả” . Phật pháp là phương tiện đưa người vào đạo, liều thuốc chữa trị bịnh hư vọng phiền não, là cách thức rửa lau những đảo tưởng như lau bụi trên mặt gương, mà tuyệt đối không có chút gì là có, là được, vì đạo là tánh đức sẵn đủ vậy.

Phật pháp vô lượng môn cô đọng lại trong ba môn vô lậu: Giới, Định và Huệ. Vô lậu giới để phòng ngừa, để ngăn đảo vọng. Vô lậu định để chận đứng, để đôí trị “đảo vọng. Vô lậu huệ dứt sạch đảo vọng. Và tùy theo giai đoạn mà đảo vọng từng phần được dứt trừ, thì tánh đức sẵn có của hành giả cũng từng phần thể hiện, đó là các bực Hiền, các bực Thánh, các bực Bồ Tát. Cho đến lúc tất cả đảo vọng sạch trọn vẹn, thì tánh đức thể hiện trọn vẹn, đó là quả Phật, là thành Phật.

Trong bộ Kinh Đại Bảo Tích nầy, nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên, dầu là rất nhiều, rất rộng.

Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng bộ Kinh nầy từ bản phương sách của Bắc bộ Việt Nam ta, bản Hán văn, tôi đã có hoài bão phiên dịch ra Việt văn để được thông dụng theo thời đại Mãi đến năm 1979 mới hoàn thành bộ Việt văn, và đến nay ngót mười năm mới có đủ duyên để được đem ra ấn hành lần đầu tiên. Mong rằng sự ấn loát và lưu hành đều tốt đẹp như ý muốn.

Cầu nguyện tất cả mọi người, mọi thí chủ, hoặc thiện chí hoặc công sức hoặc tịnh tài, đều tròn đầy phước lạc.

Viết tại chùa Vạn Đức, Thủ Đức

Mùa An Cư, ngày 12-7-1987 Phật Lịch 2531

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Bảo Tích tập 5 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phát Giác Tịnh Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 6 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 50 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 9 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 3 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 3 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 7 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Ðại Chánh Cú - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 4 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 8 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng