Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh

Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

Khuyết dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn trong ba đời ở ba kiếp này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và chẳng sanh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đảnh lễ, thời công đức của họ sẽ vượt hơn người suốt trăm ngàn kiếp lấy toàn trân bảo và như ý châu chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

Khi các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Phật này rồi, họ sẽ được hầu cận chư Phật đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Họ đều sẽ được tam thế chư Phật ở ba kiếp thọ ký. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sanh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn đầy đủ, không đọa vào trong tám nạn, và sẽ được cụ túc trang nghiêm 32 tướng hảo với 80 vẻ đẹp của chư Phật.

Nếu họ có thể cúi đầu đảnh lễ sát đất và miệng tự xướng lên rằng:

“Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương. Nguyện cho chốn tam đồ dừng nghỉ, quốc thái dân an, tà kiến chúng sanh hãy quay về Chánh Đạo và phát Bồ-đề tâm. Nguyện đem công đức này cùng hết thảy chúng sanh đều sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ.”

Khi đã lập đại thệ nguyện rồi, thời tất sẽ khiến các chúng sinh vãng sanh ở cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, tướng hảo thân hình và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật Vô Lượng Thọ; quả báo có được sẽ là thăm thẳm cao siêu và thọ mạng dài vô lượng.

Nam Mô Hoa Quang Phật

Nam Mô Nhân Trung Tôn Phật

Nam Mô Sư Tử Bộ Phật

Nam Mô Năng Nhân Hóa Phật

Nam Mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

Nam Mô Diệu Thanh Phật

Nam Mô Vô Hạn Quang Phật

Nam Mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Thành Tựu Phật

Nam Mô Tối Thượng Uy Phật

Nam Mô Thú An Lạc Phật

Nam Mô Bảo Chánh Kiến Phật

Nam Mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật

Nam Mô Sư Tử Âm Phật

Nam Mô Âm Thí Phật

Nam Mô Bảo Trung Phật

Nam Mô Điện Đăng Quang Phật

Nam Mô Liên Hoa Quang Phật

Nam Mô Đại Đăng Quang Phật

Nam Mô Tịnh Thanh Phật

Nam Mô Trừ Hồ Nghi Phật

Nam Mô Vô Lượng Uy Thần Phật

Nam Mô Trụ Vô Số Tinh Tấn Công Đức Phật

Nam Mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

Nam Mô Hỷ Khả Uy Thần Phật

Nam Mô Tán Nghi Phật

Nam Mô Đức Khải Phật

Nam Mô Thiện Kiến Phật

Nam Mô Hỷ Khả Uy Phật

Nam Mô Bất Tàng Phú Phật

Nam Mô Vô Lượng Tạng Phật

Nam Mô Quang Du Hí Phật

Nam Mô Quảng Xưng Phật

Nam Mô Xả Phan Phật

Nam Mô Tôn Bi Phật

Nam Mô Phổ Kiến Phật

Nam Mô Vân Phổ Hộ Phật

Nam Mô Kim Cang Hợp Phật

Nam Mô Trí Tuệ Lai Phật

Nam Mô Hỷ Quảng Xưng Phật

Nam Mô Vô Lượng Tượng Phật

Nam Mô Đại Duyệt Phật

Nam Mô Mỹ Ý Phật

Nam Mô Bất Động Dũng Bộ Phật

Nam Mô Động Sơn Nhạc Vương Phật

Nam Mô Diễm Tụ Quang Phật

Nam Mô Trụ Giác Phật

Nam Mô Thanh Đức Phật

Nam Mô Duyệt Giải Thoát Phật

Nam Mô Vô Ưu Độ Phật

Nam Mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật

Nam Mô Đại Thừa Đạo Phật

Nam Mô Phổ Hỏa Phật

Nam Mô Quốc Cúng Dường Phật

Nam Mô Tự Tại Quang Phật

Nam Mô Thuyết Tối Cung Kính Phật

Nam Mô Tịnh Quang Phật

Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Phật

Nam Mô Trừ Nghi Phật

Nam Mô Vô Vật Thành Tựu Phật

Nam Mô Vô Chung Bộ Phật

Nam Mô Vô Hỏa Quang Phật

Nam Mô Phụng Kính Xưng Phật

Nam Mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật

Nam Mô Vô Năng Phục Vận Phật

Nam Mô Vô Chung Thanh Phật

Nam Mô Tư Duy Chúng Sanh Phật

Nam Mô Thần Túc Quang Phật

Nam Mô Đức Vương Phật

Nam Mô Hống Thanh Phật

Nam Mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật

Nam Mô Quảng Diệu Phật

Nam Mô Vô Nhai Tế Kiến Phật

Nam Mô Sư Tử Hương Phật

Nam Mô Đẳng Thiện Phật

Nam Mô Quảng Thí Phật

Nam Mô Phổ Hiện Phật

Nam Mô Thiện Tượng Phật

Nam Mô Ý Xưng Phật

Nam Mô Bảo Tịnh Phật

Nam Mô Thượng Quang Phật

Nam Mô Quảng Bộ Phật

Nam Mô Kim Cang Tề Phật

Nam Mô Quyết Giác Phật

Nam Mô Tuệ Tràng Phật

Nam Mô Vô Động Giác Phật

Nam Mô Uy Nghi Ý Phật

Nam Mô Phổ Tượng Phật

Nam Mô Đế Ý Phật

Nam Mô Quang Âm Thanh Phật

Nam Mô Thành Tựu Sāla Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật

Nam Mô Hỷ Tư Duy Phật

Nam Mô Tạng Xưng Phật

Nam Mô Pháp Tràng Không Duyệt Ý Vương Phật

Nam Mô Nan Thắng Phật

Nam Mô Diệu Cao Lực Phật

Nam Mô Maṇi Châu Phật

Nam Mô Kim Cang Vương Phật

Nam Mô Kim Thượng Uy Phật

Trên đây là 100 vị Phật

 

Nam Mô Mỹ Âm Thanh Phật

Nam Mô Sơn Thắng Phật

Nam Mô Chúng Sanh Sở Nghi Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật

Nam Mô Vô Giảm Xuất Phật

Nam Mô Duyệt Ý Phật

Nam Mô Mỹ Thanh Phật

Nam Mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật

Nam Mô Nguyệt Đăng Minh Phật

Nam Mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật

Nam Mô Đức Tịnh Đức Quang Phật

Nam Mô Tuệ Sự Phật

Nam Mô Kiến Hữu Tự Phật

Nam Mô Hoài Kiến Phật

Nam Mô Thế Gian Thắng Thượng Phật

Nam Mô Nhân Âm Phật

Nam Mô Miên Quang Phật

Nam Mô Giới Bộ Phật

Nam Mô Thiên Trung Tôn Phật

Nam Mô Kính Hoài Đàm Phật

Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Phật

Nam Mô Đức Thí Phật

Nam Mô Đại Diệu Cao Phật

Nam Mô Chân Duyệt Phật

Nam Mô Hiền Ý Phật

Nam Mô Kim Thượng Phật

Nam Mô Đại Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Tôn Ý Phật

Nam Mô Ý Tịnh Phật

Nam Mô Liên Hoa Thể Phật

Nam Mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật

Nam Mô Thường Thắng Ý Phật

Nam Mô Dũng Mãnh Sơn Phật

Nam Mô Sư Tử Thanh Phật

Nam Mô Thắng Thanh Phật

Nam Mô Hỷ Giải Phật

Nam Mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật

Nam Mô Tự Quang Phật

Nam Mô Tướng Hảo Phật

Nam Mô Vô Độc Lợi Phật

Nam Mô Tôn Quang Phật

Nam Mô Thành Tựu Ý Phật

Nam Mô Vô Phiền Nhiệt Phật

Nam Mô Trừ Địa Trọng Phật

Nam Mô Tối Diễm Quang Phật

Nam Mô Quyết Tư Duy Phật

Nam Mô Chân Đế Nhật Phật

Nam Mô Tụ Tập Bảo Phật

Nam Mô Phẫu Hoa Quang Phật

Nam Mô Tôn Thượng Tự Tại Phật

Nam Mô Danh Xưng Tràng Phật

Nam Mô Đức Duyệt Phật

Nam Mô Pháp Đăng Minh Phật

Nam Mô Uy Quang Duyệt Phật

Nam Mô Quân Tướng Kính Tượng Phật

Nam Mô Sư Tử Du Bộ Phật

Nam Mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật

Nam Mô Hải Ý Phật

Nam Mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật

Nam Mô Cái Tụ Phật

Nam Mô Tát-lê Thụ Vương Phật

Nam Mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

Nam Mô Giải Vị Phật

Nam Mô Diệt Căn Phật

Nam Mô Nguyệt Thắng Phật

Nam Mô Hoa Hương Phật

Nam Mô Tu Di Quang Minh Phật

Nam Mô Nguyệt Minh Phật

Nam Mô Mẫn Bộ Phật

Nam Mô Chánh Minh Phật

Nam Mô Pháp Quang Phật

Nam Mô Giới Duyệt Phật

Nam Mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật

Nam Mô Đại Tự Tại Phật

Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật

Nam Mô Ích Thiên Phật

Nam Mô Phổ Giải Phật

Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật

Nam Mô Nhân Trung Quang Phật

Nam Mô Hảo Đức Phật

Nam Mô Kiến Tinh Tấn Phật

Nam Mô Danh Xưng Tiên Phật

Nam Mô Danh Xưng Phan Phật

Nam Mô Diễm Diện Phật

Nam Mô Phổ Duyệt Phật

Nam Mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật

Nam Mô Quyết Tán Phật

Nam Mô Tôn Thượng Đức Phật

Nam Mô Điều Ý Phật

Nam Mô Ái Hoài Kính Cúng Dường Phật

Nam Mô Phổ Nhiếp Phật

Nam Mô Đạo Duyệt Phật

Nam Mô Tư Ý Phật

Nam Mô Xuất Ý Phật

Nam Mô Sơn Ý Phật

Nam Mô Tạp Sắc Quang Phật

Nam Mô Lôi Thanh Phật

Nam Mô Hỏa Quang Thân Phật

Nam Mô Đức Nham Phật

Nam Mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật

Trên đây là 200 vị Phật

 

Nam Mô Vô Ưu Hoài Phật

Nam Mô Thiên Giới Phật

Nam Mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật

Nam Mô Chánh Niệm Hải Phật

Nam Mô Kiến Kính Hoài Phật

Nam Mô Thụ Vương Phong Trưởng Phật

Nam Mô Điều Tràng Phật

Nam Mô Phổ Phương Văn Phật

Nam Mô Kính Hoài Minh Phật

Nam Mô Nguyệt Tràng Phật

Nam Mô Vô Úy Thí Phật

Nam Mô Tinh Vương Phật

Nam Mô Nguyệt Trung Thiên Phật

Nam Mô Quang Minh Nhật Phật

Nam Mô Đại Danh Xưng Phật

Nam Mô Hỷ Âm Phật

Nam Mô Thuyết Kính Hoài Phật

Nam Mô Danh Xưng Thể Phật

Nam Mô Chánh Định Thắng Phấn Tấn Phật

Nam Mô Mỹ Duyệt Phật

Nam Mô Diệu Lạc Ni Phật

Nam Mô Chúng Sanh Nhãn Phật

Nam Mô Hoài Địa Phật

Nam Mô Khí Uy Hủy Ác Phật

Nam Mô Từ Điều Phật

Nam Mô Tôn Trung Thượng Phật

Nam Mô Quảng Đại Trí Phật

Nam Mô Diệu Dược Phật

Nam Mô Công Đức Luân Phật

Nam Mô Ly Úy Phật

Nam Mô Pháp Giới Thân Phật

Nam Mô Hư Không Đăng Phật

Nam Mô Kiến Nguyệt Phật

Nam Mô Chư Ma Tôn Phật

Nam Mô Đại Tôn Thượng Phật

Nam Mô Quang Minh Thân Phật

Nam Mô Ý Quang Phật

Nam Mô Kim Tạng Phật

Nam Mô Điều Ích Du Phật

Nam Mô Quang Nhật Phật

Nam Mô Hiện Thân Phật

Nam Mô Thường Tu Hành Phật

Nam Mô Hương Cảm Phật

Nam Mô Lưu Ly Hoa Phật

Nam Mô Kim Sắc Thân Phật

Nam Mô Nhật Đăng Minh Phật

Nam Mô Phong Quang Phật

Nam Mô Thuyết Kính Ái Phật

Nam Mô Thiện Tư Ích Phật

Nam Mô Phổ Kiến Thiện Phật

Nam Mô Sư Tử Phan Phật

Nam Mô Phổ Tiên Phật

Nam Mô Đại Du Bộ Phật

Nam Mô Diệu Liên Hoa Quang Phật

Nam Mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Duyệt Phật

Nam Mô Vô Nhiễm Phật

Nam Mô Thiên Cái Phật

Nam Mô Năng Tác Vô Úy Phật

Nam Mô Xa Thừa Phật

Nam Mô Long Thắng Phật

Nam Mô Chi Vị Phật

Nam Mô Xa Quang Phật

Nam Mô Nhật Nhãn Phật

Nam Mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam Mô Cộng Du Bộ Phật

Nam Mô Đại Đăng Minh Phật

Nam Mô Thịnh Trưởng Phật

Nam Mô Sơn Tích Phật

Nam Mô Đắc Thể Phật

Nam Mô Pháp Điển Phật

Nam Mô Phong Kính Phật

Nam Mô Vô Úy Kính Hoài Phật

Nam Mô Tuệ Phan Phật

Nam Mô Uy Thần Quang Minh Phật

Nam Mô Nguyệt Thí Phật

Nam Mô Nhiếp Ái Trạch Phật

Nam Mô Vô Cấu Sắc Phật

Nam Mô Thiện Sự Phật

Nam Mô Cam Lộ Quang Phật

Nam Mô Quang Khuất Phật

Nam Mô Pháp Châu Phật

Nam Mô Diễm Tràng Phật

Nam Mô Vô Biên Tinh Tấn Phật

Nam Mô Bảo Duyệt Phật

Nam Mô Phổ Tư Phật

Nam Mô Thiện Tư Ý Phật

Nam Mô Hộ Nhất Thiết Phật

Nam Mô Tác Lợi Ích Phật

Nam Mô Tu Di Kiếp Phật

Nam Mô Quang Âm Phật

Nam Mô Trí Sơn Phật

Nam Mô Chân Chánh Tràng Phật

Nam Mô Thiện Trụ Ý Phật

Nam Mô Vô Lượng Thiên Phật

Nam Mô Tôn Hoa Phật

Nam Mô Đại Đàn Thí Phật

Nam Mô Đại Tràng Phật

Nam Mô Quang Trung Nhật Phật

Nam Mô Diệu Pháp Quang Minh Phật

Trên đây là 300 vị Phật

 

Nam Mô Chiếu Tam Thế Phật

Nam Mô Trí Tự Tại Phật

Nam Mô Thí Thiên Chủng Phật

Nam Mô Kiến Dĩ Độ Phật

Nam Mô Thù Thắng Tướng Phật

Nam Mô Khổng Tước Thanh Phật

Nam Mô Phổ Phục Phật

Nam Mô Hư Không Vân Phật

Nam Mô Vô Kiến Tử Phật

Nam Mô Danh Xưng Kính Ái Phật

Nam Mô Thiện Nhiếp Phật

Nam Mô Thiên Trung Duyệt Phật

Nam Mô Trí Tuệ Đăng Phật

Nam Mô Đại Tụ Phật

Nam Mô Thâm Giác Phật

Nam Mô Vô Lượng Du Bộ Phật

Nam Mô Diệu Cao Phật

Nam Mô Minh Tụ Phật

Nam Mô Đại Trọng Phật

Nam Mô Đại Du Phật

Nam Mô Thắng Thiên Phật

Nam Mô Điều Ích Du Bộ Phật

Nam Mô Nguyệt Kính Hoài Phật

Nam Mô Nguyện Hải Quang Phật

Nam Mô Thuyết Duyệt Phật

Nam Mô Tuệ Quang Phật

Nam Mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật

Nam Mô Hoa Tụ Phật

Nam Mô Thần Túc Quang Minh Phật

Nam Mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Quang Diễm Phật

Nam Mô Điều Thể Phật

Nam Mô Quang Xưng Phật

Nam Mô Bảo Tràng Phật

Nam Mô Đại Lực Quang Tướng Phật

Nam Mô Nhật Tràng Phật

Nam Mô Vô Tỉ Tuệ Phật

Nam Mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật

Nam Mô Thế Thính Văn Phật

Nam Mô Du Thần Túc Phật

Nam Mô Tối Thượng Danh Xưng Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Tạng Đức Phật

Nam Mô Bảo Chánh Phật

Nam Mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật

Nam Mô Khoái Quang Phật

Nam Mô Mãn Túc Tâm Phật

Nam Mô Vô Siểm Ý Phật

Nam Mô Độc Bộ Phật

Nam Mô Nhất Niệm Quang Phật

Nam Mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật

Nam Mô Đại Hộ Phật

Nam Mô Thiên Tràng Phật

Nam Mô Vô Mê Bộ Phật

Nam Mô Diệu Nhãn Phật

Nam Mô Thiện Duyệt Dịch Phật

Nam Mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật

Nam Mô Thí Quang Phật

Nam Mô Hoài Thiên Phật

Nam Mô Giải Thoát Quang Phật

Nam Mô Trì Đức Phật

Nam Mô Nhuận Ý Phật

Nam Mô Đạo Quang Phật

Nam Mô Hải Phong Phật

Nam Mô Đạo Hỷ Phật

Nam Mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật

Nam Mô Nhạo Thuyết Sơn Phật

Nam Mô Thế Chủ Thân Phật

Nam Mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật

Nam Mô Pháp Khởi Phật

Nam Mô Pháp Thể Thắng Phật

Nam Mô Vô Mê Tư Phật

Nam Mô Đức Thượng Phật

Nam Mô Vô Siểm Danh Xưng Phật

Nam Mô Đại Tịnh Phật

Nam Mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật

Nam Mô Thiên Quang Minh Phật

Nam Mô Duyệt Nhiếp Phật

Nam Mô Nhất Thiết Phước Đức Sơn Phật

Nam Mô Tỳ-đầu-la Phật

Nam Mô Địa Duyệt Phật

Nam Mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật

Nam Mô Tạp Quang Phật

Nam Mô Nguyệt Kính Ai Phật

Nam Mô Thị Hiện Vô Úy Vân Phật

Nam Mô Pháp Dũng Mãnh Phật

Nam Mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật

Nam Mô Danh Xưng Thượng Phật

Nam Mô Nguyệt Nhãn Phật

Nam Mô Long Thiên Phật

Nam Mô Ma-hê-thủ-la Tự Tại Phật

Nam Mô Đức Giác Phật

Nam Mô Hoa Thượng Phật

Nam Mô Thế Kính Ai Phật

Nam Mô Vô Tận Thọ Quang Phật

Nam Mô Thập Lực Tự Tại Phật

Nam Mô Tam Thế Hoa Quang Phật

Nam Mô Tịnh Ca-la-ca Quyết Định Uy Đức Phật

Nam Mô Thập Phương Tràng Phật

Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Phạm Tự Tại Vương Phật

Trên đây là 400 vị Phật

 

Nam Mô Thuyết Kính Ai Phật

Nam Mô Tịch Kính Ái Phật

Nam Mô Địa Quang Phật

Nam Mô Tác Đức Phật

Nam Mô Tôn Quang Minh Phật

Nam Mô Thiện Xứ Phật

Nam Mô Thiên Hỷ Phật

Nam Mô Phổ Quang Minh Phật

Nam Mô Tịnh Âm Phật

Nam Mô Đại Năng Phật

Nam Mô Giải Thoát Nhật Phật

Nam Mô Chúng Thắng Phật

Nam Mô Giác Quang Phật

Nam Mô Đức Danh Xưng Phật

Nam Mô Thiện Giác Phật

Nam Mô Tán Dị Nghi Phật

Nam Mô Sư Tử Khát Ái Phật

Nam Mô Đức Bộ Phật

Nam Mô Đại Thân Phật

Nam Mô Hiện Trụ Phật

Nam Mô Thiên Sở Cung Kính Phật

Nam Mô Hải Văn Sức Phật

Nam Mô Kính Ái Phật

Nam Mô Diệu Cao Phan Phật

Nam Mô Tịnh Vương Phật

Nam Mô Trí Tuệ Nhạc Phật

Nam Mô Hương Thí Phật

Nam Mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật

Nam Mô Trì Ý Phật

Nam Mô Năng Tiên Duyệt Phật

Nam Mô Bảo Đăng Minh Phật

Nam Mô Diễm Quang Phật

Nam Mô Kiến Chúng Phật

Nam Mô Kính Ái Trụ Phật

Nam Mô Hoan Duyệt Sự Phật

Nam Mô Đức Điều Thể Phật

Nam Mô Duyệt Kiến Phật

Nam Mô Vô Úy Thân Phật

Nam Mô Tịnh Nhãn Phật

Nam Mô Tịch Tâm Phật

Nam Mô Bất Mê Bộ Phật

Nam Mô Tôn Nhãn Phật

Nam Mô Hảo Giải Thoát Phật

Nam Mô Giác Ngộ Bổn Phật

Nam Mô Tối Thượng Chúng Phật

Nam Mô Tán Quang Phật

Nam Mô Tự Sự Phật

Nam Mô Tịch Thắng Ngạn Phật

Nam Mô Quang Minh Xưng Phật

Nam Mô Quang Minh Chiếu Phật

Nam Mô Thân Triển Phật

Nam Mô Nguyệt Hiền Phật

Nam Mô Diễm Âm Phật

Nam Mô Đức Điều Phật

Nam Mô Vô Trước Thắng Phật

Nam Mô Tướng Vương Phật

Nam Mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật

Nam Mô Tôn Kính Phật

Nam Mô Pháp Đài Phật

Nam Mô Vô Tận Đức Phật

Nam Mô Vô Ngại Thắng Phật

Nam Mô Vô Tận Hương Phật

Nam Mô Tịch Thắng Phật

Nam Mô Tịch Công Đức Phật

Nam Mô Đại Thiện Nhật Phật

Nam Mô Chí Vô Úy Phật

Nam Mô Kính Tuệ Phật

Nam Mô Vô Mê Ý Phật

Nam Mô Mẫn Kính Phật

Nam Mô Thiên Tự Tại Phật

Nam Mô Thần Túc Duyệt Phật

Nam Mô Vô Cái Phật

Nam Mô Long Quang Phật

Nam Mô Uy Thần Bộ Phật

Nam Mô Diệu Cao Nhạc Phật

Nam Mô Kiến Sanh Tử Chúng Tế Phật

Nam Mô Tàm Quý Diện Phật

Nam Mô Diễm Sắc Tượng Phật

Nam Mô Bảo Nhạc Phật

Nam Mô Tịch Ý Phật

Nam Mô Nguyệt Tôn Thượng Phật

Nam Mô Thường Thiền Tư Phật

Nam Mô Đức Tràng Phật

Nam Mô Chúng Sanh Trung Tôn Phật

Nam Mô Vô Úy Hữu Phật

Nam Mô Bất Động Nhãn Phật

Nam Mô Thắng Oán Phật

Nam Mô Du Quang Bộ Phật

Nam Mô Điều Nham Phật

Nam Mô Nhất Tướng Quang Phật

Nam Mô Thế Sở Tôn Phật

Nam Mô Quán Phương Phật

Nam Mô Kính Giới Phật

Nam Mô Thế Duyệt Diễm Phật

Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật

Nam Mô Vô Trược Ý Phật

Nam Mô Danh Xưng Duyệt Phật

Nam Mô Quyết Đoạn Ý Phật

Nam Mô Trừ Quá Phật

Nam Mô Thiện Tịch Chư Căn Phật

Trên đây là 500 vị Phật

 

Nam Mô Đức Thân Phật

Nam Mô Nhân Tạng Phật

Nam Mô Quang Hảo Hỷ Phật

Nam Mô Trực Bộ Phật

Nam Mô Tạp Sắc Phật

Nam Mô Phổ Phóng Quang Phật

Nam Mô Hành Thắng Phật

Nam Mô Thường Nhẫn Phật

Nam Mô Tam Giới Tôn Phật

Nam Mô Vô Thắng Phật

Nam Mô Luân Thiên Liên Hoa Phật

Nam Mô Kiên Phấn Tấn Phật

Nam Mô Phổ Hiền Phật

Nam Mô Tôn Uy Thần Phật

Nam Mô Doanh Lợi Ý Phật

Nam Mô Hộ Vương Phật

Nam Mô Liên Hoa Nhãn Phật

Nam Mô Tư Danh Xưng Phật

Nam Mô Thụ Tràng Phật

Nam Mô Tịnh Hộ Phật

Nam Mô Phổ Chiếu Phật

Nam Mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật

Nam Mô Đức Hương Duyệt Phật

Nam Mô Trí Giả Tán Phật

Nam Mô Đức Độ Phật

Nam Mô Vô Úy Vương Phật

Nam Mô Tuệ Đăng Phật

Nam Mô Uy Lực Phật

Nam Mô Phổ Kiến Vương Phật

Nam Mô Giác Hỷ Phật

Nam Mô Thắng Oán Duyệt Phật

Nam Mô Nhất Thiết Kính Ái Phật

Nam Mô Độ Chúng Nghi Phật

Nam Mô Xả Kính Phật

Nam Mô Kim Cang Thắng Phật

Nam Mô Tôn Giáo Thọ Phật

Nam Mô Tuệ Duyệt Phật

Nam Mô Trì Giác Phật

Nam Mô Mẫn Âm Phật

Nam Mô Đại Long Phật

Nam Mô Phổ Ngu Lạc Phật

Nam Mô Phổ Thế Hoài Phật

Nam Mô Sư Tử Ngu Lạc Phật

Nam Mô Phá Chư Quân Phật

Nam Mô Thắng Nhãn Phật

Nam Mô Minh Phục Phật

Nam Mô Kiên Tài Phật

Nam Mô Kiên Sāla Phật

Nam Mô Thái Điều Phật

Nam Mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Kiến Bảo Phật

Nam Mô Tận Tác Phật

Nam Mô Ly Phiêu Hà Phật

Nam Mô Trì Danh Xưng Phật

Nam Mô Phạm Thiên Sở Kính Phật

Nam Mô Dĩ Kính Phật

Nam Mô Đại Khuất Phật

Nam Mô Kính Trí Tuệ Phật

Nam Mô Tế Nguyện Phật

Nam Mô Xả Mạn Lưu Phật

Nam Mô Hảo Hỷ Kiến Phật

Nam Mô Đại Hoa Phật

Nam Mô Tự Thành Tựu Ý Phật

Nam Mô Hỷ Quang Phật

Nam Mô Khoái Giải Phật

Nam Mô Thí Túc Phật

Nam Mô Kiên Thanh Phật

Nam Mô Tu-ni-đa Phật

Nam Mô Tỳ-ma Diệu Phật

Nam Mô Tối Nhan Sắc Phật

Nam Mô Tư Thiền Tư Phật

Nam Mô Du Hí Đức Phật

Nam Mô Hoài Tối Phật

Nam Mô Thiện Tỳ-ma Phật

Nam Mô Phổ Quán Phật

Nam Mô Kiên Tâm Phật

Nam Mô Kính Tối Thượng Phật

Nam Mô Trụ Công Đức Maṇ i Sơn Vương Phật

Nam Mô Độ Thế Phật

Nam Mô Hỷ Đức Phật

Nam Mô Thượng Bảo Phật

Nam Mô Thiện Ư Tàm Quý Phật

Nam Mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phật

Nam Mô Sư Tử Vương Phật

Nam Mô Đại Bộ Phật

Nam Mô Phổ Hoài Phật

Nam Mô Âm Thanh Khí Phật

Nam Mô Hoài Thượng Phật

Nam Mô Phổ Chỉ Phật

Nam Mô Phổ Giác Phật

Nam Mô Uy Đức Đại Thế Lực Phật

Nam Mô Thắng Uy Đức Phật

Nam Mô Kiên Cố Thệ Phật

Nam Mô Tịnh Cúng Dường Phật

Nam Mô Thiên Sở Kính Phật

Nam Mô Thành Kiên Cố Phật

Nam Mô Tối Thắng Phật

Nam Mô Nhất Thiết Công Đức Cụ Bị Phật

Nam Mô Kiên Giải Phật

Nam Mô Tịch Quang Phật

Trên đây là 600 vị Phật

 

Nam Mô Cam Lộ Thành Phật

Nam Mô Cực Thượng Âm Thanh Phật

Nam Mô Hoan Thiện Tăng Trưởng Phật

Nam Mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật

Nam Mô Hoài Diệt Phật

Nam Mô Giác Bộ Phật

Nam Mô Y Tối Thắng Phật

Nam Mô Thành Phong Phật

Nam Mô Hải Bộ Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Diện Phật

Nam Mô Tối Thượng Quang Phật

Nam Mô Tịch Giác Phật

Nam Mô Đại Thánh Phật

Nam Mô Thiện Bảo Phật

Nam Mô Đế Trụ Phật

Nam Mô Vô Nhân Tự Tại Phật

Nam Mô Trụ Tịch Diệt Phật

Nam Mô Du Nhập Giác Phật

Nam Mô Thắng Hữu Phật

Nam Mô Hoài Lợi Phật

Nam Mô Tối Bộ Phật

Nam Mô Nhân Trung Nguyệt Phật

Nam Mô Uy Cực Thượng Quang Minh Phật

Nam Mô Giải Bổn Tế Phật

Nam Mô Tối Thắng Vương Phật

Nam Mô Đại Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật

Nam Mô Hoài Hương Phong Phật

Nam Mô Hỷ Tịch Diệt Phật

Nam Mô Đại Xưng Phật

Nam Mô Nhân Âm Thanh Phật

Nam Mô Ly Chướng Phật

Nam Mô Châu Nguyệt Phật

Nam Mô Hoài Minh Phật

Nam Mô Quảng Danh Xưng Phật

Nam Mô Hỷ Tối Thượng Phật

Nam Mô Tịnh Giác Phật

Nam Mô Bảo Kính Phật

Nam Mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật

Nam Mô Diệt Oán Phật

Nam Mô Thắng Quân Phật

Nam Mô Đế Giác Phật

Nam Mô Vô Chung Quang Phật

Nam Mô Thường Nhẫn Nhục Phật

Nam Mô Thắng Nguyệt Thượng Phật

Nam Mô Tượng Bộ Phật

Nam Mô Hoài Trí Tuệ Phật

Nam Mô Hoài Đế Phật

Nam Mô Liên Hoa Hương Phật

Nam Mô Hương Thượng Tự Tại Phật

Nam Mô Bất Yếm Túc Phật

Nam Mô Đẳng Thệ Phật

Nam Mô Tối Uy Phật

Nam Mô Đại Quang Diễm Tụ Phật

Nam Mô Tạp Chủng Thuyết Phật

Nam Mô Độ Uyên Phật

Nam Mô Thật Thể Phật

Nam Mô Giải Tàm Quý Phật

Nam Mô Thượng Sở Kính Phật

Nam Mô Tạp Âm Thanh Phật

Nam Mô Đức Du Hí Phật

Nam Mô Tịnh Trụ Phật

Nam Mô Hảo Hương Huân Phật

Nam Mô Nguyệt Quang Minh Phật

Nam Mô Giới Phân Biệt Phật

Nam Mô Giác Hoa Phật

Nam Mô Tối Thượng Ý Phật

Nam Mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật

Nam Mô Pháp Dũng Phật

Nam Mô Hỷ Thượng Phật

Nam Mô Nguyệt Quang Luân Phật

Nam Mô Hoài Giác Phật

Nam Mô Kính Lão Phật

Nam Mô Thắng Ưu Phật

Nam Mô Thần Thông Minh Phật

Nam Mô Phổ Bảo Cái Phật

Nam Mô Kính Thượng Phật

Nam Mô Khuất Danh Xưng Phật

Nam Mô Kiên Cố Quang Minh Phật

Nam Mô Độ Nghi Phật

Nam Mô Tri Thời Vương Phật

Nam Mô Tụ Hoa Phật

Nam Mô Thượng Hoa Phật

Nam Mô Thắng Đấu Chiến Phật

Nam Mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật

Nam Mô Ni-thi-đà Phật

Nam Mô Hoài Bộ Phật

Nam Mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật

Nam Mô Kiên Cố Quang Minh Phật

Nam Mô Nguyệt Thiên Thanh Phật

Nam Mô Vân Vương Quang Minh Phật

Nam Mô Tịnh Quang Minh Phật

Nam Mô Trừ Vân Cái Phật

Nam Mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật

Nam Mô Như Thụ Hoa Phật

Nam Mô Thượng Thanh Phật

Nam Mô Vô Chung Đăng Phật

Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật

Nam Mô Đức Thiên Phật

Nam Mô Chúng Trí Tự Tại Phật

Trên đây là 700 vị Phật

 

Nam Mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật

Nam Mô Vô Khủng Úy Quang Phật

Nam Mô Đẳng Chánh Giác Phật

Nam Mô Vô Vi Thanh Khánh Phật

Nam Mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật

Nam Mô Phổ Luân Phật

Nam Mô Thính Thải Ý Phật

Nam Mô Vô Ngại Tư Duy Phật

Nam Mô Diệt Tư Duy Phật

Nam Mô Tinh Tấn Hoài Phật

Nam Mô Giới Cung Kính Phật

Nam Mô Phục Oán Phật

Nam Mô Khoái Thượng Hoài Phật

Nam Mô Giác Phục Đào Ba Phật

Nam Mô Vô Diệt Tuệ Phật

Nam Mô Phục Dục Cức Thứ Phật

Nam Mô Đáo Cứu Cánh Phật

Nam Mô Hoa Tiên Phật

Nam Mô Hư Không Tuệ Phật

Nam Mô Tự Tư Duy Phật

Nam Mô Tuệ Lực Phật

Nam Mô Diễm Thắng Hải Phật

Nam Mô Tiến Nguy Nguy Thanh Phật

Nam Mô Phổ Âm Phật

Nam Mô Toái Kim Cang Phật

Nam Mô Vô Vi Thanh Phật

Nam Mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật

Nam Mô Đại Tinh Tấn Thịnh Quang Phật

Nam Mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật

Nam Mô Thắng Úy Phật

Nam Mô Thiên Sở Kính Đức Hỷ Phật

Nam Mô Pháp Hoa Phật

Nam Mô Tịnh Thịnh Phật

Nam Mô Nguyệt Hỷ Phật

Nam Mô Hoài Tràng Phật

Nam Mô Thiện Ý Thành Phật

Nam Mô Vô Khủng Úy Lực Phật

Nam Mô Khánh Âm Phật

Nam Mô Nhật Hoa Phật

Nam Mô Trừng Trụ Tư Duy Phật

Nam Mô Ái Hoài Phật

Nam Mô Nguyệt Thịnh Phật

Nam Mô Vô Vi Thành Phật

Nam Mô Vô Ngô Ngã Nhiệt Ý Phật

Nam Mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật

Nam Mô Đế Tụ Ý Phật

Nam Mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật

Nam Mô Hỷ Lạc Như Kiến Phật

Nam Mô Hoài Mạng Phật

Nam Mô Hoài Tư Phật

Nam Mô Vô Phiền Phật

Nam Mô Căn Bổn Thượng Phật

Nam Mô Đại Tư Duy Phật

Nam Mô Hoài Tượng Phật

Nam Mô Đại Tinh Tấn Hoài Phật

Nam Mô Vô Khủng Úy Phật

Nam Mô Danh Dự Âm Phật

Nam Mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật

Nam Mô Giới Phú Phật

Nam Mô Uy Thân Phật

Nam Mô An Lạc Quang Phật

Nam Mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật

Nam Mô Dĩ Diệt Quang Phật

Nam Mô Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật

Nam Mô Ba-la-la Kiên Phật

Nam Mô Đãi Uy Phật

Nam Mô Nguyệt Nội Phật

Nam Mô Thường Trí Tác Hóa Phật

Nam Mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật

Nam Mô Phá Kim Cang Kiên Phật

Nam Mô Từ Thí Phật

Nam Mô Đế Tinh Tấn Phật

Nam Mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật

Nam Mô Quang Uy Phật

Nam Mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật

Nam Mô Hoài Quang Phật

Nam Mô Xuất Ứ Nê Phật

Nam Mô Quyên Chủng Tánh Phật

Nam Mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật

Nam Mô Đại Uy Phật

Nam Mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật

Nam Mô Đức Liên Hoa Phật

Nam Mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật

Nam Mô Tràng Quang Phật

Nam Mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật

Nam Mô Vô Vi Hoa Phật

Nam Mô Đại Thắng Quang Phật

Nam Mô Vô Vi Quang Uy Phật

Nam Mô Đạo Uy Phật

Nam Mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật

Nam Mô Pháp Vân Hống Vương Phật

Nam Mô Hư Không Công Đức Phật

Nam Mô Tối Như Ý Phật

Nam Mô Diệu Cao Tối Thanh Phật

Nam Mô Tự Tại Hoài Phật

Nam Mô Vô Vi Xưng Phật

Nam Mô Pháp Nhật Trí Chuyển Nhiên Đăng Phật

Nam Mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật

Nam Mô Đế Thích Tràng Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật

Trên đây là 800 vị Phật

 

Nam Mô Thanh Tịnh Thân Phật

Nam Mô Nguyệt Trung Tôn Phật

Nam Mô Hỷ Thí Phật

Nam Mô Tướng Hảo Hoa Phật

Nam Mô Bất Tư Nghị Quang Phật

Nam Mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật

Nam Mô Ly Nguyện Phật

Nam Mô Thắng Hiền Phật

Nam Mô Cập Diệu Phật

Nam Mô Hư Không Tâm Phật

Nam Mô Duy Đại Âm Phật

Nam Mô Quyết Đoạn Âm Phật

Nam Mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật

Nam Mô Vân Lôi Phật

Nam Mô Hư Không Nhãn Phật

Nam Mô Đức Tư Phật

Nam Mô Vô Cấu Tâm Phật

Nam Mô Bảo Vị Phật

Nam Mô Thập Quang Phật

Nam Mô Siêu Việt Chư Pháp Phật

Nam Mô Giác Vô Ngại Âm Phật

Nam Mô Thiên Hoa Phật

Nam Mô Đẳng Kiến Phật

Nam Mô Nguyệt Xưng Phật

Nam Mô Đại Tượng Phật

Nam Mô Bất Nhiễu Phật

Nam Mô Đại Nguyệt Phật

Nam Mô Uy Từ Lực Phật

Nam Mô Nguyệt Uy Quang Phật

Nam Mô Thú Hoài Phật

Nam Mô Trụ Thiện Độ Phật

Nam Mô Thuần Tinh Tấn Phật

Nam Mô Quang Dũng Dục Phật

Nam Mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật

Nam Mô Giác Phật

Nam Mô Thành Doanh Lợi Phật

Nam Mô Duyệt Hảo Phật

Nam Mô Hành Phật Hạnh Phật

Nam Mô Giác Diệt Ý Phật

Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật

Nam Mô Vô Phược Hỷ Tượng Phật

Nam Mô Trì Tuệ Phật

Nam Mô Đức Xưng Phật

Nam Mô Diệu Cao Sơn Uy Phật

Nam Mô Khoái Minh Phật

Nam Mô Chư Phương Thiên Phật

Nam Mô Vô Lượng Tư Duy Phật

Nam Mô Tịnh Giới Phật

Nam Mô Thiện Độ Phật

Nam Mô Đoan Tự Phật

Nam Mô Hiện Diện Thế Gian Phật

Nam Mô Thiện Quang Kính Phật

Nam Mô Cụ Túc Ý Phật

Nam Mô Thế Hùng Phật

Nam Mô Chánh Âm Thanh Phật

Nam Mô Uy Hỷ Phật

Nam Mô Thiện Thành Tựu Phật

Nam Mô Vô Ngại Ý Phật

Nam Mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

Nam Mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật

Nam Mô Minh Hữu Quang Độ Phật

Nam Mô Tuệ Đài Phật

Nam Mô Phổ Bảo Phật

Nam Mô Tri Chúng Sanh Bình Đẳng Thân Phật

Nam Mô Đại Nguyện Thắng Phật

Nam Mô Khoái Sĩ Duyệt Phật

Nam Mô Điềm Đạm Tư Duy Phật

Nam Mô Thiện Cúng Dường Phật

Nam Mô Đức Tụ Uy Phật

Nam Mô Duyệt Tướng Phật

Nam Mô Đại Diễm Tụ Uy Phật

Nam Mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật

Nam Mô Khoái Ứng Phật

Nam Mô Giới Độ Phật

Nam Mô Tối Thị Phật

Nam Mô Tịch Tràng Phật

Nam Mô Đại Ứng Phật

Nam Mô Quảng Quang Minh Phật

Nam Mô Vô Vi Duyệt Phật

Nam Mô Nguy Nguy Kiến Phật

Nam Mô Danh Xưng Thập Phương Phật

Nam Mô Hàng Phục Ma Phật

Nam Mô Tuệ Vô Nhai Phật

Nam Mô Như Thiên Nhật Uy Phật

Nam Mô Tất Ý Phật

Nam Mô Xưng Duyệt Phật

Nam Mô Thượng Độ Phật

Nam Mô Khả Quán Phật

Nam Mô Vô Lượng Tuệ Phật

Nam Mô Trí Diễm Thắng Công Đức Phật

Nam Mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam Mô Thế Gian Đăng Phật

Nam Mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

Nam Mô Nhiếp Căn Phật

Nam Mô Tư Duy Giải Thoát Phật

Nam Mô Thắng Uy Đức Ý Phật

Nam Mô Như Tịnh Vương Phật

Nam Mô Nan Quá Thượng Phật

Nam Mô Nhẫn Nhục Đăng Phật

Nam Mô Diệu Kiến Phật

Trên đây là 900 vị Phật

 

Nam Mô Tụ Tự Tại Phật

Nam Mô Tác Chư Phương Phật

Nam Mô Vô Thắng Tối Diệu Phật

Nam Mô Vô Vi Quang Phật

Nam Mô Vô Vi Tư Duy Phật

Nam Mô Quá Đảo Kiến Phật

Nam Mô Danh Xưng Vương Phật

Nam Mô Thắng Căn Phật

Nam Mô Nhật Kiến Phật

Nam Mô Đức Tụ Uy Quang Phật

Nam Mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật

Nam Mô Tuệ Trì Quần Manh Phật

Nam Mô Tự Tại Duyệt Phật

Nam Mô Tự Tại Phật

Nam Mô Tuệ Ý Phật

Nam Mô Đức Sơn Phật

Nam Mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật

Nam Mô Tư Tối Tôn Ý Phật

Nam Mô Tịnh Đức Phật

Nam Mô Giới Tự Tại Phật

Nam Mô Thâm Khứu Tư Duy Phật

Nam Mô Duyệt Ý Phấn Tấn Vương Phật

Nam Mô Tịch Tiến Tư Duy Phật

Nam Mô Sāla Hoa Thượng Quang Vương Phật

Nam Mô Cần Quần Manh Hương Phật

Nam Mô Tịch Lạc Phật

Nam Mô Đức Sở Chí Phật

Nam Mô Đại Tinh Tấn Văn Phật

Nam Mô Ly Nghi Phật

Nam Mô Quyết Ngẫu Phật

Nam Mô Diệu Cao Sơn Ý Phật

Nam Mô Tịnh Thân Phật

Nam Mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật

Nam Mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật

Nam Mô Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Tạng Phật

Nam Mô Tuệ Thốn Phật

Nam Mô Thính Triệt Ý Phật

Nam Mô Như Thiên Duyệt Phật

Nam Mô Tư Duy Độ Phật

Nam Mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật

Nam Mô Đại Thân Phật

Nam Mô Tạp Hoa Phật

Nam Mô Tôn Tự Tại Phật

Nam Mô Như Không Phật

Nam Mô Giác Thiện Hương Huân Phật

Nam Mô Tôn Thượng Sở Kính Phật

Nam Mô Hoan Duyệt Phật

Nam Mô Liên Hoa Nhân Phật

Nam Mô Liên Hoa Ý Phật

Nam Mô Tự Tại Đức Tạng Phật

Nam Mô Nhân Duyệt Phật

Nam Mô Tôn Ý Đăng Phật

Nam Mô Uy Thần Sở Dưỡng Phật

Nam Mô Đế Tư Duy Phật

Nam Mô Giải Thoát Tuệ Phật

Nam Mô Trừ Tam Ác Đạo Phật

Nam Mô Trạch Hương Ưu Minh Phật

Nam Mô Thoan Độ Phật

Nam Mô Maṇ i Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Ý Cương Tự Tại Phật

Nam Mô Vô Úy Ngu Lạc Phật

Nam Mô Khoái Giác Phật

Nam Mô Ly Chư Dục Phật

Nam Mô Thắng Hoa Tụ Phật

Nam Mô Đại Kết Kế Phật

Nam Mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật

Nam Mô Uy Thần Lực Phật

Nam Mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật

Nam Mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật

Nam Mô Tối Âm Thanh Phật

Nam Mô Kiên Ý Phật

Nam Mô Lực Thông Phật

Nam Mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

Nam Mô Khoái Ý Đoạn Phật

Nam Mô Hỷ Âm Thanh Phật

Nam Mô Thiên Duyệt Phật

Nam Mô Ý Kiến Phật

Nam Mô Cương Tinh Tấn Phật

Nam Mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật

Nam Mô Vô Cấu Tư Duy Phật

Nam Mô Tụ Âm Phật

Nam Mô Vô Lượng Oán Phật

Nam Mô Công Đức Xả Ác Thú Phật

Nam Mô Vô Vi Quang Phong Phật

Nam Mô Ngu Lạc Độ Phật

Nam Mô Nhất Thừa Độ Phật

Nam Mô Điều Biện Ý Phật

Nam Mô Phiền Giáo Phật

Nam Mô Ý Xa Phật

Nam Mô Đức Thiện Quang Phật

Nam Mô Kiên Hoa Phật

Nam Mô Tụ Ý Phật

Nam Mô Ni-câu Loại Thụ Vương Phật

Nam Mô Vô Thường Trung Vương Phật

Nam Mô Sắc Như Chiên Đàn Phật

Nam Mô Nhật Nội Phật

Nam Mô Đức Tạng Phật

Nam Mô Thắng Quán Phật

Nam Mô Trì Kế Phật

Nam Mô Biến Thắng Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật

  Xem thêm:

 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1 - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng