Trang Chủ Danh mục Nguyên Thuận

Danh mục: Nguyên Thuận

Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Kinh Chữa Bệnh Trĩ

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Chơn

Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Tống Thiên Tức Tai dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Viên Đức, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức

Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn

Đường Địa Bà Ha La Tái dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai

Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai

Kinh Tạc Hình Tượng Phật

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Ân Cha Mẹ Khó Đền Đáp

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Tịnh Quang. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Huyền Thanh. Việt dịch 4: Thích Nữ Tịnh Hiền
279,108Thành viênThích
282,025Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới