1
2

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai

Tống Pháp Thiên dịch,

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận,

Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

*

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai

Việt dịch: Nguyên Thuận

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ. Tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết. Các ngài đã trừ sạch các lậu, tâm khai ý giải, không còn phiền não, đạt được điều lợi ích cho bản thân, và tâm họ đã hoàn toàn giải thoát.

Lại có chư tôn Bồ-tát Ma-ha-tát với quảng đại trí tuệ cùng công đức, đầy đủ trang nghiêm và uy nghi. Vì muốn nghe Pháp, các ngài thảy đều đến hội họp ở trong chúng hội. Khi ấy có Đại tuệ Diệu Cát Tường Bồ-tát Ma-ha-tát làm thượng thủ của họ.

Lúc bấy giờ Đức Phật Thích-ca-mâu-ni khởi lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh đoản mạng ở vào đời vị lai. Vì muốn khiến họ tăng thêm thọ mạng và được những lợi ích to lớn, Ngài thuyết giảng môn thắng Pháp vi diệu bất khả tư nghị và bí mật sâu xa.

Khi ấy Thế Tôn bảo Đại tuệ Diệu Cát Tường Bồ-tát rằng:

“Các ông hãy lắng nghe! Từ đây về hướng tây của Nam Diêm-phù-đề, vượt qua vô lượng cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng. Quốc độ ấy mỹ lệ, trang nghiêm bằng chúng bảo, thanh tịnh thù thắng, an ổn vui sướng, vi diệu đệ nhất, và vượt hơn các thế giới ở mười phương. Ở trong Thế Giới Vô Lượng Công Đức Tạng kia, hiện đang có một Đức Phật ở cõi nước ấy, hiệu là Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì thương xót chúng chúng sanh, Ngài khởi lòng đại bi mà diễn thuyết diệu Pháp để khiến họ có được lợi ích an vui thù thắng.”

Đức Phật lại bảo Diệu Cát Tường Bồ-tát rằng:

“Nay ở trong cõi Diêm-phù-đề, thọ mạng của loài người là 100 năm, nhưng phần đông họ tạo các nghiệp ác và phải bị chết yểu.

Này Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có chúng sanh nào thấy Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, cùng nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn kia, rồi tự tay biên chép hay bảo khác biên chép Kinh này. Hoặc ở tại nhà của mình, ở trên lầu cao, hay ở trong sảnh điện của tinh xá, mà thọ trì đọc tụng, tuân phụng lễ bái. Lại dùng đủ mọi bông hoa tươi đẹp, hương đốt, hương bột, hương xoa, và vòng hoa để cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni, thời công đức của họ sẽ rất thù thắng.

Những ai đáng lẽ chỉ được thọ mạng ngắn ngủi, nhưng nếu họ có thể chí tâm biên chép Kinh này, rồi thọ trì đọc tụng, cúng dường lễ bái, thì những người như thế sẽ tăng thêm thọ mạng và sống trọn đến 100 tuổi.

Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai và có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài 108 biến, thời những chúng sanh đoản mạng như thế sẽ tăng thêm thọ mạng. Hoặc giả có ai, dẫu chỉ nghe được danh hiệu của Ngài, rồi chí tâm tín thọ và cung kính, thì người ấy cũng được tăng thêm thọ mạng.

Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào luôn luôn chí thành và mong cầu diệu Pháp, thời ông hãy dạy họ Pháp môn này. Ông hãy lắng nghe. Ta bây giờ sẽ tuyên thuyết 108 mẫu tự của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni:

án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thật chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp, án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắc nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắc || namo bhagavate aparimita-āyur-jñāna-su-viniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā [oṁ puṇya mahā-puṇya aparimita¬puṇya aparimitāyuḥ-puṇya-jñāna-saṁbhāropacite] oṃ sarva-saṃskāra¬pariśuddha dharmate gagana samudgate svabhāva viśuddhe mahā¬nayaparivārī svāhā ||

Này Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép 108 mẫu tự của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, rồi an trí đà-la-ni đó trên lầu cao hay ở nơi thanh tịnh trong sảnh đường, trang trí nơi ấy đúng như Pháp, và làm đủ mọi sự cúng dường, thì những người đoản mạng như thế sẽ được trường thọ và sống trọn đến 100 tuổi. Sau khi những người như thế mạng chung ở nơi ấy, họ sẽ liền được vãng sanh về Thế Giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Đức Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai.”

Đương lúc Đức Phật Thích-ca-mâu-ni tuyên thuyết Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, có 99 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 84 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 77 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 66 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 55 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 44 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 36 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có 25 ức Phật đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

Khi ấy lại có số ức chư Phật bằng số cát của mười con sông Hằng đồng một lúc, dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni.

“Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh đà-la-ni này, thì ở đời sau họ sẽ không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh, và không đọa vào cõi giới tăm tối của vua Diêm-la. Họ vĩnh viễn sẽ chẳng còn thọ ác báo ở trong các đường ác. Do sức công đức từ sự biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la¬ni này, nên đời đời kiếp kiếp ở mọi nơi sinh ra, những người như thế sẽ đắc Túc Mạng Thông.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, thì công đức có được của người ấy sẽ đồng như biên chép 84.000 Pháp tạng–không một chút dị biệt.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, thì công đức có được của người ấy sẽ đồng như xây 84.000 bảo tháp–không một chút dị biệt.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, giả sử người ấy tạo năm tội vô gián và lẽ ra phải đọa địa ngục, nhưng do sức công đức ấy, nghiệp đó thảy đều tiêu trừ.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, người ấy sẽ không rơi vào cõi giới của ma vương hay làm quyến thuộc của ma, không đọa làm dạ-xoa hay la-sát, chẳng bị chết oan, và vĩnh viễn chẳng thọ các quả báo ác.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, khi người ấy mạng chung, sẽ có 99 ức Phật hiện ra ở trước mặt họ để tiếp dẫn người ấy vãng sanh về quốc độ của chư Phật kia.

Đối với những gì Ta nói, các ông chớ sanh lòng hoài nghi.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, người ấy vĩnh viễn sẽ không thọ làm thân nữ ở vị lai.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, người ấy luôn được vị chủ lãnh của càn-thát-bà là đông phương Trì Quốc Thiên Vương, vị chủ lãnh của cưu-bàn-đồ là nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương, vị chủ lãnh của rồng lớn là tây phương Quảng Mục Thiên Vương, cùng vị chủ lãnh của dạ-xoa là bắc phương Đa Văn Thiên Vương, sẽ bí mật ẩn thân và đi theo hộ vệ.

Nếu lại có ai vì Kinh này mà có thể dùng chút ít tài bảo để làm bố thí, thì người ấy đồng như lấy tất cả bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, và hổ phách đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí.

Nếu lại có ai cúng dường Kinh này thì đồng như cúng dường hết thảy Pháp tạng chân thật.

Nếu ai lại có thể đem các vật bảy báu thượng diệu mà cúng dường cho Tỳ¬bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm-mâu-ni, Ca-diếp, và Thích-ca-mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thì phước đức có được sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Tương tự như vậy, giả sử lại có người cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, thời phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy.

Lại ví như số lượng giọt nước trong bốn biển lớn thì không thể nào biết được. Tương tự như vậy, giả sử lại có người biên chép, thọ trì đọc tụng, và cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, thời phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy.

Nếu lại có người biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, thì nơi họ ở tức đã thành tựu bảo tháp xá-lợi chân thân của chư Phật và xứng đáng được tôn trọng lễ bái.

Nếu có chúng sanh nào nghe được đà-la-ni này thì họ vĩnh viễn sẽ không thọ làm thân chim, loài bốn chân, hoặc dị loại nhiều chân. Trong tương lai, những chúng sanh ấy sẽ mau được thành tựu bất thối chuyển và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu lại có ai tích tụ bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, và hổ phách cao như vua núi Tu-di, rồi lấy tất cả để làm bố thí, thì phước đức có được sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Tương tự như vậy, giả sử lại có người vì Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này mà có thể làm bố thí, thời phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy.

Nếu lại có ai biên chép, lễ bái, và cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, thì người ấy đồng như lễ bái và cúng dường tất cả Như Lai trong mười phương chư Phật sát độ-¬không một chút dị biệt.”

Lúc bấy giờ Thích-ca-mâu-ni Thế Tôn nói kệ rằng:

“Tu hành bố thí lực thành tựu

Do sức bố thí được thành Phật

Đại bi tinh thất nếu ai vào

Đà-la-ni này tai tạm nghe

Giả sử bố thí chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành trì giới lực thành tựu

Do sức trì giới được thành Phật

Đại bi tinh thất nếu ai vào

Đà-la-ni này tai tạm nghe

Giả sử trì giới chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành nhẫn nhục lực thành tựu

Do sức nhẫn nhục được thành Phật

Đại bi tinh thất nếu ai vào

Đà-la-ni này tai tạm nghe

Giả sử nhẫn nhục chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành tinh tấn lực thành tựu

Do sức tinh tấn được thành Phật

Đại bi tinh thất nếu ai vào

Đà-la-ni này tai tạm nghe

Giả sử tinh tấn chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành thiền định lực thành tựu

Do sức thiền định được thành Phật

Đại bi tinh thất nếu ai vào

Đà-la-ni này tai tạm nghe

Giả sử thiền định chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành Bát-nhã lực thành tựu

Do sức Bát-nhã được thành Phật

Đại bi tinh thất nếu ai vào

Đà-la-ni này tai tạm nghe

Giả sử Bát-nhã chưa viên mãn

Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, các vị đại Tỳ-kheo cùng chư Bồ-tát, tất cả trời, người, a-tu-la, và càn-thát-bà trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

*

  Xem thêm:

 • Kinh Thí Dụ Ngũ Uẩn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại An Ban Thủ Ý - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 33 - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 32 - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 130 – Kinh Thiên Sứ (Devadùta sutta) - Kinh Tạng
 • Vạn Thiện Đồng Quy Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Thế Gian Xuất Hiện Bốn Loại Người - Kinh Tạng
 • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
 • Kinh Nói Về Tám Thói Xấu Của Ngựa - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Kinh Tạng
 • Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Kinh Tạng