Trang Chủ Giảng sư Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Ứng Dụng

1640 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Kính mời quý vị xem video hướng dẫn tụng bản Chú Đại Bi Tiếng Phạn
phap bao 8

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 6

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 6 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka) gồm có 6...
kinh luat luan 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 5

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 5 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp gồm có 6 quyển....
phap bao 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do...
kinh luat luan 36

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) trong tạng Vi Diệu Pháp gồm có sáu quyển,...
phap bao 11

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Paṭṭhāna hay Vị Trí là bộ thứ 7 của Tạng Abhidhamma;...
kinh luat luan 20

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ...
kinh luat luan 7

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến - Pavattivāro) NHÃN QUYỀN TỪNG SANH...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VIII. Tâm Song (Cittayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso) NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT...
phap bao 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VI. Hành Song (Sankhārayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO) Ba hành là : thân hành, khẩu hành,...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Yamaka (Song Ðối) là bộ thứ sáu trong bảy Bộ Luận Tạng...
phap bao 9

Vi Diệu Pháp – Bộ Ngữ Tông

Vi Diệu Pháp - Bộ Ngữ Tông Dịch giả: Dịch giả: Tâm An - Minh Tuệ *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Cô Tâm An có cho tôi xem tập "Những điểm dị...
kinh luat luan 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Nhơn Chế Định

Vi Diệu Pháp - Bộ Nhơn Chế Định Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) (Abhidhammatthasangaha) - Có sáu pháp chế định: uẩn chế định, xứ chế định,...
kinh luat luan 34

Vi Diệu Pháp – Bộ Chất Ngữ

Vi Diệu Pháp - Bộ Chất Ngữ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Ðầu Ðề (Mātikā) (Abhidhammatthasangaha) - Yếu hiệp (saṅgaho). Bất yếu hiệp (asaṅgaho). Bất yếu hiệp theo yếu hiệp...
kinh luat luan 41

Vi Diệu Pháp – Bộ Phân Tích

Vi Diệu Pháp - Bộ Phân Tích Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Tựa (Abhidhammatthasangaha) VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ...
kinh luat luan 26

Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ

Vi Diệu Pháp - Bộ Pháp Trụ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản...
kinh luat luan 9

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời Nói Đầu Bản dịch quyển "Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II nay mới được in xong,...
phap bao 6

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời nói đầu Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn...
kinh luat luan 3

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ tiếng Anh

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ tiếng Anh Dịch giả: Tỳ kheo Thiện Minh *** Lời Nói Đầu Bản dịch Hạnh Tạng (Cariyàpitaka - CP) bằng tiếng Anh được Tiến sĩ B.C Law...
phap bao 2

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ Pāḷi

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ Pāḷi Dịch giả: Tỳ khưu Indacanda *** Lời Giới Thiệu Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) là tập Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chú Giải của tập Kinh Cariyāpiṭaka...

Bài mới

Xem nhiều