Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối

(Thắp đèn hương trang nghiêm bàn Phật xong, vị chủ lễ thắp ba cây hương quỳ thẳng, cầm hương ngang trán và đọc bài cúng hương sau)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ.

Tâm Bồ Đề kiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.

KỲ NGUYỆN

Đệ tử chúng đẳng nguyện Tam Bảo thường trú trong mười phương, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh gia hộ. Chúng con lâu đời, lâu kiếp, vì tánh hôn mê, chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội lỗi, tổn người hại vật, báng Phật Pháp Tăng, hôm nay một dạ chí thành nguyện xin sám hối, ngưỡng mong oai đức từ bi cứu độ, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, cùng pháp giới chúng sanh, tu đạo Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Giới hương, định hương, dữ huệ hương. Giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biến pháp giới. Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

(Đứng dậy cắm hương rồi đọc bài Khen Ngợi Phật)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng pháp vương Vô Thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kì,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. O (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. O (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. O (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Cành dương tẩy sạch tâm trần,
Si mê giảm bớt tham sân dứt lần.
Cam lồ rưới khắp thiên nhân,
Người trời nghe pháp được phần tăng duyên.

Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu khiên,
Mới hay núi lửa hóa liền hồng liên.
Nguyện cùng Bồ Tát Thanh Lương,
Chứng minh đệ tử tâm hương cúng dường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O (3 lần)

KỆ KHAI KINH 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu,
Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.
Con nay nghe đặng chuyên trì tụng,
Nguyện tỏ Như lai nghĩa nhiệm mầu. O

Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

HỒNG DANH BỬU SÁM

Rộng đức từ bi thương chúng sanh,
Rộng lòng hỉ xả cứu hàm linh,
Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng,
Đệ tử thành tâm lễ kính tin.

Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Nay con phát tâm chẳng cầu phước báo ở cõi nhân thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát quyền thừa. Chỉ mong cầu được bậc Tối Thượng Thừa, phát lòng chánh giác, nguyện độ chúng sanh, khắp cùng pháp giới, một lúc được thành Bồ Đề Vô Thượng. O

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. O

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp. O

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư hiền thánh Tăng. O

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O

Nam mô Phổ Quang Phật. O

Nam mô Phổ Minh Phật. O

Nam mô Phổ Tịnh Phật. O

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O

Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. O

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O

Nam mô Đại Bi Quang Phật. O

Nam mô Từ Lực Vương Phật. O

Nam mô Từ Tạng Phật. O

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O

Nam mô Thiện Ý Phật. O

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O

Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.O

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Phật. O

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. O

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O

Nam mô Tài Quang Minh Phật. O

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. O

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O

Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật. O

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. O

Nam mô Thường Quang Tràng Phật. O

Nam mô Quang Thế Đăng Phật. O

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. O

Nam mô Tu Di Quang Phật. O

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật. O

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. O

Nam mô Tài Quang Phật. O

Nam mô Kim Hải Quang Phật. O

Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. O

Nam mô Đại Thông Quang Phật. O

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O

Nam mô Bảo Quang Phật. O

Nam mô Long Tôn Vương Phật. O

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O

Nam mô Bảo Hỏa Phật. O

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O

Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O

Nam mô Vô Cấu Phật. O

Nam mô Ly Cấu Phật. O

Nam mô Dõng Thí Phật. O

Nam mô Thanh Tịnh Phật. O

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O

Nam mô Ta Lưu Na Phật. O

Nam mô Thủy Thiên Phật. O

Nam mô Kiên Đức Phật. O

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. O

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O

Nam mô Quang Đức Phật. O

Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O

Nam mô Na La Diên Phật. O

Nam mô Công Đức Hoa Phật. O

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O

Nam mô Tài Công Đức Phật. O

Nam mô Đức Niệm Phật. O

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. O

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. O

Nam mô Thiện Du Bộ Phật. O

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. O

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.O

Xin các Phật, Thế Tôn thường trụ ở đời trong cả thế giới, thương nghĩ đến con. Nếu trong đời này hay là đời trước, từ kiếp vô thỉ nhẫn lại đây, con có bao nhiêu tội nghiệp, hoặc con làm hoặc thấy kẻ khác làm, mà con sanh lòng hoan hỉ, nếu của chùa, của sãi và sãi trong bốn phương, hoặc con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy kẻ khác lấy, mà con sanh lòng hoan hỉ. Nếu năm thứ tội nặng phạm về địa ngục Vô Gián: một là xuất thân huyết Phật, hai là giết cha, ba là giết mẹ, bốn là giết vị hòa thượng và năm là giết vị A Xà Lê. Trong năm tội ấy, hoặc con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỉ. Nếu mười thứ tội bất thiện: một là sát sanh, hai là trộm cướp, ba là tà dâm, bốn là nói láo xược, năm là nói thêu dệt, sáu là nói đâm thọc, bảy là nói hung dữ, tám là tâm tham lam, chín là tâm nóng giận và mười là tâm si mê tà kiến. Trong mười tội ấy, hoặc con làm hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà con sanh lòng hoan hỉ. Tất cả những tội đã kể trên đó, hoặc là che giấu, hoặc chẳng che giấu, đáng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các đường ác thú hay là đáng sanh về chỗ biên địa, thân hạ tiện và nơi ác kiến, trong mấy chỗ cực như vậy thì bao nhiêu tội chướng ấy, nay con đều xin sám hối.

Vậy cúi xin các Phật, Thế Tôn, chứng tri cho con, thương nghĩ đến con, nay con đối trước các Phật, Thế Tôn mà tỏ bày mấy lời như vầy:

“Nếu con trong đời này hay là mấy đời trước, từng làm sự bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, nhẫn đến thí cho loài súc sanh, chừng một vắt cơm hoặc tu nết trong sạch được bao nhiêu căn lành, hoặc thành tựu cho các loài chúng sanh, được bao nhiêu căn lành, hoặc tu hạnh Bồ Đề được bao nhiêu căn lành và học trí vô thượng được bao nhiêu căn lành, xin góp lại tất cả căn lành ấy, so tính trù lượng rồi đem hết thảy mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Như đức Phật đời quá khứ, đời vị lai hồi hướng cách nào, thì con cũng hồi hướng như vậy. Các tội con đều sám hối, các phước con điều tùy hỷ và xin đem công đức thỉnh Phật mà nguyện thành bậc trí Vô Thượng.

Các Phật đời quá khứ, đời vị lai và đời hiện tại đối với chúng sanh là cái biển công đức vô lượng tối thắng, nên ngày nay con cung kính quy mạng.

Tất cả thế giới trong mười phương,
Tất cả các Phật trong ba đời,
Con đem thân miệng lòng trong sạch,
Khắp lạy hết thảy không còn thiếu,

Như lực hạnh nguyện đức Phổ Hiền,
Hiện thân khắp cả các Đức Phật.
Một thân lại hiện sát trần thân,
Nhất nhất lễ đủ sát trần Phật.

Trong một hạt bụi số Phật nhiều,
Các xứ Bồ Tát hội vào đó,
Cả bụi pháp giới cũng nhiều vậy.
Tin có các Phật ở đầy khắp,

Đều lấy cả thảy biển âm thanh,
Diễn ra biết mấy lời huyền diệu,
Cùng hết tất cả kiếp vị lai,
Khen biển công đức sâu của Phật.

Dùng những xâu bông rất nhiệm mầu,
Đàn sáo hương hoa với tàng lọng,
Đủ đầy như vậy rất trang nghiêm,
Con xin dâng cúng các đức Phật,  O

Y phục rất mầu, hương rất tốt,
Hương nghiền hương thắp và đuốc đèn,
Các món chứa như núi Tu Di,
Con đều dâng cúng các Đức Phật.

Con dùng cái tâm rõ biết rộng,
Rất tin tất cả Phật ba đời,
Thảy đem nguyện lực đức Phổ Hiền,
Cúng dâng tất cả các đức Phật.

Con xưa tạo những điều ác nghiệp,
Bởi kiếp vô thỉ tham sân si,
Theo nơi thân miệng lòng sanh ra,
Nay con đều xin sám hối cả. O

Tất cả chúng sanh trong mười phương,
Nhị Thừa hữu học và vô học,
Tất cả Như Lai và Bồ Tát,
Bao nhiêu công đức đều tùy hỉ.

Mười phương có những đèn thế gian,
Thành đạo Bồ Đề khi trước hết,
Con nay cả thảy đều khuyến thỉnh,
Xin chuyển pháp luân rất nhiệm mầu.  O

Các Phật nếu muốn nhập Niết Bàn,
Con đều hết lòng khuyên thỉnh lại,
Nguyện Phật đời đời thường trụ thế,
Lợi lạc cả thảy chúng sanh này,

Bao nhiêu lễ tán cúng dường Phật.
Xin Phật ở đời chuyển pháp luân,
Theo mừng sám hối các căn lành,
Hồi hướng về cõi pháp giới chân,

Tánh tướng Phật Pháp và Tăng già,
Hai đế dung thông tam muội ấn,
Biển công đức lớn không lường ấy,
Con nay thảy đều hồi hướng cả. O

Những thân miệng lòng của chúng sanh,
Thấy lầm chê bai các pháp Phật,
Tất cả những điều nghiệp chướng ấy,
Thảy đều tiêu diệt hết không còn.

Niệm niệm trí khắp cả thế giới,
Độ chúng đều lên bậc bất thối,
Cho đến hư không thế giới hết,
Chúng sanh và nghiệp phiền não hết,

Bốn pháp như vậy rộng không cùng,
Nay nguyện hồi hướng cùng như vậy.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.  O (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến ý thức giới; không có vô minh cũng không có cái hết vô minh; cho đến già chết cũng không có cái hết già, chết, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng nên trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú ấy rằng:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô a di đa bà dạ,
Đa tha già đa dạ,
Đa điệt dạ tha.
A di rị đô bà tì.
A di rị đa tất đam bà tì.
A di rị đa tì ca lan đế.
A di rị đa tì ca lan đa.
Già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC PHẬT

Tâm Phật thanh tịnh tựa lưu ly,
Trí Phật sáng ngời như trăng sáng,
Phật ở thế gian thường cứu khổ,
Tâm Phật không đâu không từ bi.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

KỆ SÁM HỐI

(Tất cả đồng quỳ đọc bài này hoặc đọc bài nào hợp cũng được)

Trước ngôi Tam Bảo con quỳ,
Cầu xin sám hối tội thì xưa nay.
Chí tâm đảnh lễ Như Lai,
Ta Bà giáo chủ đức Ngài Thích Ca.

Mười phương cõi Phật hằng sa,
Cha lành từ phụ Di Đà Tây Phương.
Nam mô Địa Tạng Minh Vương,
Quan Âm Thế Chí Tây Phương hộ trì.

Ngưỡng nhờ Di Lặc từ bi,
Phổ Hiền Bồ Tát chứng tri lòng nguyền.
Nay con vào chốn cửa thiền,
Một là sám hối, hai nguyền tu thân.

Ngán thay vì ở cõi trần,
Luân hồi sanh tử lắm lần thảm thương.
Tu cho dứt nghiệp oan ương,
Tạo nhiều oan trái vấn vương đêm ngày.

Không vì riêng cảnh của ai,
Hữu thân hữu khổ xưa nay lẽ thường.
Khổ vì lìa cảnh mến thương,
Khổ vì chán nản mà đương gần mình.

Khổ vì luân chuyển tử sinh,
Khổ ngày già yếu thân hình ốm đau.
Tình yêu, danh vọng, sang giàu,
Rốt rồi thì cũng xa nhau ngàn trùng.

Phật soi đuốc tuệ mà dùng,
Thấy điều oan trái lạnh lùng bước ra.
Muốn tu xin chớ dần dà,
Tháng ngày thấm thoắt rồi qua bạc đầu.

Ngày nay đệ tử cúi đầu,
Ngưỡng nhờ Từ Phụ nguyện cầu chứng tri.
Nay con hết dạ quy y,
Một lòng tưởng Phật tụng trì hồng danh.

Lâm chung cầu được vãng sanh,
Hào quang chiếu sáng điềm lành rước đi.
Nhờ ơn chư Phật hộ trì,
Cho con vẹn đạo mà đi trọn đời.

Hồng danh con sám một thời,
Cầu cho tiêu tội đường đời con gây.
Lòng thành con nguyện trước đây,
Cầu cho con được tâm này bền lâu.

Một nguyền con có căn sâu,
Cho con trọn đạo công phu vững bền.
Hai nguyền đạo đức con nên.
Vừa tu thoát nghiệp vừa đền cù lao.

Ba nguyền kẻ trước người sau,
Đồng tu Tịnh Độ cùng nhau trở về.
Bốn nguyền chánh đạo Bồ Đề,
Bao nhiêu công đức hồi về đạo chân.

Năm nguyền nghiệp chướng sạch trơn,
Sân si phiền não tạo nhân dứt liền.
Sáu nguyền chúng sanh cõi trần,
Sớm nghe chánh đạo đặng gần Phật môn.

Bảy nguyền người phát nguyện ngôn,
Thường lo tinh tấn bảo tồn thiện căn.
Chúng sinh như cát sông Hằng,
Cầu cho gặp đạo thiện căn trở về.

Hồng trần sớm được hết mê,
Cần lo sám hối trọn bề tu thân.
Cầu cho bá tánh xa gần,
Sớm mau được hưởng hồng ân thái bình.

Nguyện cho tất cả chúng sinh,
Tiêu trừ nghiệp chướng quang minh thanh nhàn.
Nam mô Tịnh Độ Lạc bang,
Dắt dìu đệ tử Tây Phương mau về.

THẦN CHÚ DIỆT TỘI

Ly bà ly bà đế, cầu ha, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần )

CHÍ TÂM SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,
Đều bởi vô thỉ tham sân si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,
Tất cả con nay xin sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Sám hối công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước đều hồi hướng,
Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới,
Đều được vãng sanh về Cực Lạc.

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ,
Bao nhiêu tội chướng thảy tiêu trừ,
Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Cực Lạc cảnh Tây Phương,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ.
Hoa nở thấy Phật chứng Vô Sanh,
Bồ Tát hết thảy là bạn hữu.

Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo. O

PHỤC NGUYỆN

Nam mô A Di Đà Phật!

Hiện tiền đệ tử chúng con, chí thành lễ Phật Hồng Danh, sám hối công đức.

Chuyên vì hồi hướng, Vô Thượng Phật quả Bồ Đề, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. O

Thứ nguyện: hiện tiền đệ tử chúng đẳng, tội diệt phước sanh, Bồ Đề tâm tăng trưởng, trí tánh thường minh, Bát Nhã hoa khai, đạo tâm bất thối.  O

PHỔ NGUYỆN

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng tu đồng học, giai cộng thành Phật đạo.

(Đồng niệm) Nam mô A Di Đà Phật.

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật,
Xin nguyện chúng sanh,
Thể theo đạo cả,
Phát lòng vô thượng . O (1 lạy)

Tự quy y Pháp,
Xin nguyện chúng sanh,
Thấu rõ kinh tạng,
Trí huệ như biển. O (1 lạy)

Tự quy y Tăng,
Xin nguyện chúng sanh,
Thống lý đại chúng,
Hết thảy không ngại. O (1 lạy)

  Xem thêm:

 • Văn Năm Pháp Sám Hối Của Bồ Tát - Nghi Lễ
 • Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Cầu An - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Công Phu Khuya - Nghi Lễ
 • Nghi Thức An Vị Phật - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Sám Hối Pháp Hoa Tam Muội - Nghi Lễ
 • Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Trí Quang dịch - Nghi Lễ
 • Nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Từ Bi Thủy Sám Pháp - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Nghi Lễ
 • Hướng dẫn và bài cúng rằm tháng 7 tại nhà - Nghi Lễ
 • Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Huyền Dung dịch - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Hiến Cúng Vu Lan - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Tắm Phật - Nghi Lễ
 • Nghi thức ăn cơm trong chánh niệm - Nghi Lễ
 • Nghi Thức Cúng Quá Đường - Nghi Lễ
 • Nghi thức gia trì nước tịnh - Nghi Lễ
 • Nghi thức Cầu siêu - Nghi Lễ