Trang Chủ Danh mục Kinh Tạng Nam Truyền

Danh mục: Kinh Tạng Nam Truyền

phap bao 8

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 6

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 6 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka) gồm có 6 quyển. Ðây...
kinh luat luan 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 5

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 5 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp gồm có 6 quyển. Trong thời...
phap bao 6

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do ban Tu...
kinh luat luan 36

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) trong tạng Vi Diệu Pháp gồm có sáu quyển, đây là...
phap bao 11

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Paṭṭhāna hay Vị Trí là bộ thứ 7 của Tạng Abhidhamma; còn được...
kinh luat luan 20

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy...
kinh luat luan 7

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến - Pavattivāro) NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 3

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VIII. Tâm Song (Cittayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso) NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT THÌ NGƯỜI...
phap bao 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 2

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VI. Hành Song (Sankhārayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO) Ba hành là : thân hành, khẩu hành, tâm hành. Hơi...
kinh luat luan 14

Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 1

Vi Diệu Pháp - Bộ Song Đối tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Yamaka (Song Ðối) là bộ thứ sáu trong bảy Bộ Luận Tạng Abhidhamma (A-Tỳ-Đàm). Trước...
phap bao 9

Vi Diệu Pháp – Bộ Ngữ Tông

Vi Diệu Pháp - Bộ Ngữ Tông Dịch giả: Dịch giả: Tâm An - Minh Tuệ *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Cô Tâm An có cho tôi xem tập "Những điểm dị biệt" dịch...
kinh luat luan 13

Vi Diệu Pháp – Bộ Nhơn Chế Định

Vi Diệu Pháp - Bộ Nhơn Chế Định Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) (Abhidhammatthasangaha) - Có sáu pháp chế định: uẩn chế định, xứ chế định, giới chế...
kinh luat luan 34

Vi Diệu Pháp – Bộ Chất Ngữ

Vi Diệu Pháp - Bộ Chất Ngữ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Ðầu Ðề (Mātikā) (Abhidhammatthasangaha) - Yếu hiệp (saṅgaho). Bất yếu hiệp (asaṅgaho). Bất yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena asaṅgahitaṃ). Yếu...
kinh luat luan 41

Vi Diệu Pháp – Bộ Phân Tích

Vi Diệu Pháp - Bộ Phân Tích Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Tựa (Abhidhammatthasangaha) VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong...
kinh luat luan 26

Vi Diệu Pháp – Bộ Pháp Trụ

Vi Diệu Pháp - Bộ Pháp Trụ Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các...
kinh luat luan 9

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời Nói Đầu Bản dịch quyển "Abhidhammasangaha" (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) tập II nay mới được in xong, dầu chúng...
phap bao 6

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1

Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1 Dịch giả: Thích Minh Châu *** Lời nói đầu Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề...
kinh luat luan 3

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ tiếng Anh

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ tiếng Anh Dịch giả: Tỳ kheo Thiện Minh *** Lời Nói Đầu Bản dịch Hạnh Tạng (Cariyàpitaka - CP) bằng tiếng Anh được Tiến sĩ B.C Law (BCL) xuất...
phap bao 2

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ Pāḷi

Hạnh Tạng (Cariyāpiṭaka) dịch từ Pāḷi Dịch giả: Tỳ khưu Indacanda *** Lời Giới Thiệu Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) là tập Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chú Giải của tập Kinh Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng)...
kinh luat luan 6

Tổng Quan Kinh Điển Nam Truyền (Pali)

Biểu đồ Kinh Điển Nam Truyền Hội kinh văn Pali (Định nghĩa) Ngôn ngữ Pali Quy ước trích dẫn Kinh Điển Nam Truyền Kinh Pali được khắc trên lá cây Palm

Xem Nhiều