Trang Chủ Danh mục Bộ A Hàm

Danh mục: Bộ A Hàm

phap bao 3

Kinh A Hàm Chính Hạnh

Kinh A Hàm Chính Hạnh Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Tâm Châu *** Chính tôi được nghe: một thời kia đức Phật...
kinh luat luan 14

Kinh A Hàm Khẩu Giải Mười Hai Nhân Duyên

Kinh A Hàm Khẩu Giải Mười Hai Nhân Duyên A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhơn Duyên Kinh Hậu Hán An Huyền Cộng Nghiêm Phật Điều dịch Việt dịch: Nguyên Huệ *** Muốn...
kinh luat luan 34

Luận Phân Biệt Công Đức

Luận Phân Biệt Công Đức Phân Biệt Công Đức Luận Thất dịch Phụ Hậu Hán Lục Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN 1 Kệ thứ nhất được lập đã nói: “Tôn giả Ca-diếp đã tư...
kinh luat luan 10

Luận Tam Pháp Độ

Luận Tam Pháp Độ Tam Pháp Độ Luận Đông Tấn Tăng Già Đề Bà dịch Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN THƯỢNG Phẩm 1: ĐỨC Biết sinh khổ vô lượng Thiện tịch hướng an lạc Do thương xót...
kinh luat luan 13

Kinh Ý

Kinh Ý Ý Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc,...
kinh luat luan 41

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Kinh Tống Thiên Tức Tai dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** QUYỂN THƯỢNG Tôi nghe như vầy: Một thời Thế tôn...
kinh luat luan 8

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca

Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh Tùy Cù Đàm Pháp Trí dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Tuệ Thông Bản Việt dịch (2) của...
kinh luat luan 23

Kinh Anh Võ

Kinh Anh Võ Anh Vũ Kinh Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ...
kinh luat luan 3

Kinh Ðâu Ðiều

Kinh Ðâu Ðiều Đâu Điều Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá vệ, trong nước này có một người Bà la môn...
phap bao 9

Kinh Tôn Thượng

Kinh Tôn Thượng Tôn Thượng Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây...
phap bao 11

Kinh Phạm Ma Du

Kinh Phạm Ma Du Phạm Ma Du Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời đức Phật cùng với năm trăm vị Sa môn du hành...
kinh luat luan 13

Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc

Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc Phật Vị Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như...
phap bao 12

Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí

Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí Trưởng Giả Thí Báo Kinh Tống Pháp Thiên dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật Bà ở tại vườn ông Cấp...
phap bao 9

Kinh Tu Ðạt

Tu Đạt Kinh Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh *** Kinh Tu Ðạt Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe...
kinh luat luan 28

Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán

Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Li Công Đức Kinh Thất dịch Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận Bản Việt dịch (2) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (3)...
kinh luat luan 14

Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn

Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như...
kinh luat luan 3

Kinh Số

Kinh Số Số Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở Đông viên, Lộc Tử Mẫu giảng đường, nước Xá vệ. Bấy...
kinh luat luan 36

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Bát Niết Bàn Kinh Đông Tấn Pháp Hiển dịch Việt dịch: Thích Tâm Châu *** QUYỂN THƯỢNG I. DUYÊN-KHỞI NIẾT-BÀN Chính tôi (A-Nan) được nghe: Một thời kia đức Phật...
kinh luat luan 38

Kinh Hộ Quốc

Kinh Hộ Quốc Hộ Quốc Kinh Tống Pháp Hiền dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Một thời đức Thế Tôn ở tại thành Câu Lư, du hành hóa độ làm lợi ích...
kinh luat luan 34

Kinh Lại Tra Hòa La

Kinh Lại Tra Hòa La Lại Trá Hoà La Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời đức Phật cùng với năm trăm Sa môn...

Xem Nhiều