Trang Chủ Danh mục Bộ A Hàm

Danh mục: Bộ A Hàm

kinh luat luan 19

Kinh Cầu Dục

Kinh Cầu dục Cầu Dục Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở trong vườn Lộc Dã Bà Kỳ Thi Mục...
phap bao 13

Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai

Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai Thị Pháp Phi Pháp Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông...
kinh luat luan 16

Kinh Ly Thùy

Kinh Ly Thùy Li Thuỵ Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bà Già Bà ở trong vườn Lộc dã, tại Bà Kỳ...
kinh luat luan 13

Kinh A Na Luật Bát Niệm

Kinh A Na Luật Bát Niệm A Na Luật Bát Niệm Kinh Hậu Hán Chi Diệu dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở dưới cây Cầu sư,...
kinh luat luan 1

Kinh Vua Ðại Chánh Cú

Kinh Vua Ðại Chánh Cú Đại Chánh Cú Vương Kinh Tống Pháp Hiền dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** QUYỂN THƯỢNG Tôi nghe như vầy : Một thời tôn giả Đồng tử Ca...
kinh luat luan 14

Kinh Cổ Lai Thế Thời

Kinh Cổ Lai Thế Thời Cổ Lai Thế Thời Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại Tiên nhân Lộc xứ ở Ba La...
kinh luat luan 32

Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La

Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh Lưu Tống Huệ Giản dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại...
phap bao 7

Kinh Thiết Thành Nê Lê

Kinh Thiết Thành Nê Lê Thiết Thành Nê Lê Kinh Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, Kỳ Hoàn A...
kinh luat luan 39

Kinh Vua Tần Bà Sa La

Kinh Vua Tần Bà Sa La Tần Bà Sa La Vương Kinh Lưu Tống Pháp Hiền dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở trong thành Vương Xá cùng...
kinh luat luan 10

Kinh Vua Văn Ðà Kiệt

Kinh Vua Văn Ðà Kiệt Văn Đà Kiệt Vương Kinh Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông Kỳ Đà,...
phap bao 2

Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự

Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời, Phật ở nước Xá-vệ. Trong nước, có người...
kinh luat luan 27

Kinh Ðảnh Sanh Vương Cố Sự

Kinh Ðảnh Sanh Vương Cố Sự Đỉnh Sanh Vương Cố Sự Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại rừng cây...
kinh luat luan 2

Kinh Luân Vương Thất Bảo

Kinh Luân Vương Thất Bảo Luân Vương Thất Bảo Kinh Tống Thi Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá Vệ cùng đông đủ chúng...
kinh luat luan 33

Kinh Duyên Bổn Trí

Kinh Duyên Bổn Trí Duyên Bổn Trí Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ....
kinh luat luan 43

Kinh Bổn Tương Ỷ Trí

Kinh Bổn Tương Ỷ Trí Bổn Tương Uy Trí Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây Kỳ Đà, vườn...
kinh luat luan 26

Kinh Tám Ðức Của Biển

Kinh Tám Ðức Của Biển Hải Bát Đức Kinh Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa bên bờ sông Thời Tại,...
kinh luat luan 13

Kinh Pháp Hải

Kinh Pháp Hải Pháp Hải Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật du hóa ở trên bờ ao Hán Khư Lợi, nước Chiêm Ba,...
phap bao 6

Kinh Nước Sông Hằng

Kinh Nước Sông Hằng Hằng Thuỷ Kinh Tây Tấn Pháp Cự dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật cùng đại Tỳ kheo tăng, các Bồ tát đại đệ tử...
kinh luat luan 7

Kinh Tứ Đế

Kinh Tứ Đế Tứ Đế Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông Kỳ...
kinh luat luan 23

Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân

Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Nhứt Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhơn Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật tại Pháp Nghị...

Bài mới

Xem nhiều