27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 20 February, 2018
Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bà Lão Lục Anh

Kinh Bà Lão Lục Anh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bảy Người Nữ

Kinh Bảy Người Nữ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Nữ Long Thí

Kinh Nữ Long Thí

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Hán dịch: Tùy Na Liên Đề Da Xá. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh

Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Diệu Thiện
Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa

Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa

Hán dịch: Tống Trí Kiết Tường Đẳng. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Phật Nói Kinh Da Kỳ

Phật Nói Kinh Da Kỳ

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên

Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Phật Thuyết Ha Điêu A Na Hàm

Kinh Phật Thuyết Ha Điêu A Na Hàm

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Thân Nhật Nhi Bổn

Kinh Thân Nhật Nhi Bổn

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Phật Thuyết Thân Nhật

Kinh Phật Thuyết Thân Nhật

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Bồ Tát Sanh Địa

Kinh Bồ Tát Sanh Địa

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Tư Ha Muội

Kinh Tư Ha Muội

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

Hán dịch: Đường Bất Không. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Vua Chiên Đà Việt

Kinh Vua Chiên Đà Việt

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Vua Mạt La

Kinh Vua Mạt La

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Vua A Xà Thế Hỏi Về Năm Tội Nghịch

Kinh Vua A Xà Thế Hỏi Về Năm Tội Nghịch

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát

Kinh Tỳ Khưu Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ, Muốn Tự Sát

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự dịch. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Phật Vì Tỳ Kheo Trẻ Tuổi Nói Việc Làm Chân Chánh

Kinh Phật Vì Tỳ Kheo Trẻ Tuổi Nói Việc Làm Chân Chánh

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Tha Tác Khổ

Kinh Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Tha Tác Khổ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng
Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo

Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Huệ Đắc - Tâm Nhãn