Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh

Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh

Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Lão Mẫu

Kinh Lão Mẫu

Thất dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Nữ Ma Đặng

Kinh Nữ Ma Đặng

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bé Gái Trong Bụng Nghe Kinh

Kinh Bé Gái Trong Bụng Nghe Kinh

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bà Lão

Kinh Bà Lão

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Lão Nữ Nhân (Kinh Bà Lão Nghèo) - Thích Tâm Nhãn dịch

Kinh Lão Nữ Nhân (Kinh Bà Lão Nghèo) – Thích Tâm Nhãn dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm dịch. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Lão Nữ Nhân

Kinh Lão Nữ Nhân – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí

Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà

Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Làm Con Năm Người Mẹ

Kinh Làm Con Năm Người Mẹ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Phạm Thiên Trì Tâm Thưa Hỏi

Kinh Phạm Thiên Trì Tâm Thưa Hỏi

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Tâm Minh

Kinh Tâm Minh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bà Lão Lục Anh

Kinh Bà Lão Lục Anh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bảy Người Nữ

Kinh Bảy Người Nữ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Nữ Long Thí

Kinh Nữ Long Thí

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Hán dịch: Tùy Na Liên Đề Da Xá. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn