27 C
Ho Chi Minh
Thursday, 23 November, 2017
Kinh Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Tha Tác Khổ

Kinh Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Tha Tác Khổ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng
Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo

Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Huệ Đắc - Tâm Nhãn
Kinh Phật Nói Về Đại Ca Diếp

Kinh Phật Nói Về Đại Ca Diếp

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Huệ Đắc - Tâm Nhãn
Kinh A Nan Phân Biệt

Kinh A Nan Phân Biệt

Hán dịch: Tần Thích Pháp Kiên. Việt dịch: Chúc Đức
Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan - Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan - Huyền Thanh dịch

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh A Nan Tứ Sự

Kinh A Nan Tứ Sự

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Bửu Hà
Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung - Thích Đức Niệm dịch

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Đức Niệm dịch

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Đức Niệm
Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung - Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
Kinh Bát Đại Bồ Tát - Thân An & Minh Quý dịch

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thân An & Minh Quý dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Bát Đại Bồ Tát - Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Kinh Bát Đại Bồ Tát – Thích Nữ Hạnh Diệu dịch

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Hạnh Diệu
Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Kinh Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông & Thích Nữ Tịnh Hiền
Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Nữ Nguyên Nhã
Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Thọ Phước
Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Huyền Thanh dịch

Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Vô Cấu Xưng

Kinh Vô Cấu Xưng

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Hán dịch: ao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - HT Thích Duy Lực dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Duy Lực dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Duy Lực
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Thích Huệ Hưng dịch

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Huệ Hưng
Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa

Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa

Hán dịch: Tống Pháp Hiền. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp

Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp

Hán dịch: Tống Thiên Tức Tai. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp

Hán dịch: Tống Thiên Tức Tai. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường
Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh - Thích Tâm Châu dịch

Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Tinh Xá Đầu Voi - Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành
Kinh Tinh Xá Đầu Voi

Kinh Tinh Xá Đầu Voi – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Tâm Châu
Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn - Huyền Thanh dịch

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Huyền Thanh dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Huyền Thanh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn - Thích Nữ Thành Thông dịch

Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn – Thích Nữ Thành Thông dịch

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông
Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Nhập Niết Bàn - Nguyên Thuận dịch

Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Nhập Niết Bàn

Hán dịch: Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn. Việt dịch: Nguyên Thuận