Kinh Bồ Tát Thánh Đa La

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe – Một thời Đức Phật ngư tại núi HƯƠNG TÚY trong cung của Ngũ Kế Càn Đạt Bà Vương – Nơi đấy có mọi loại kỹ nhạc , đàn ca phát ra âm thanh vi diệu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trong Cung điện lớn cùng với các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự – Lại có các chúng Đại Thánh đến tập hội là các chúng Thanh Văn Hữu Học, Vô Học cùng với vô lượng vô biên Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Sát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân, …

Lại có vô lượng vô biên bậc Thành Tựu Trì Minh, Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ với trăm ngàn chúng của Hồng Phẫn Nộ Vương, Trì Minh Vương…

Lại có đủ mọi loại chúng của hàng Trì Minh, Bảo Kế Phật Đỉnh Luân Vương.

Lại có Tú Diệu Mẫu , Quỷ Mẫu , Quỷ Vương, với các Trời Đế Thích, Phạm Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Na La Diên Thiên, Khánh Tự Tại Thiên, Đại Hắc Thiên Thần, Đồng Tử Thiên,Dạ Ma Thiên, Thủy Thiên, Phong Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên và Ngũ Thông Tiên Nhân … đều đến dự hội, tác cúng dường rộng lớn, vây quanh Thừa Sự, chắp tay cung kính.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nơi chúng hội ví như núi Tu Di hiện trên biển lớn – Khi ấy Càn Đạt Bà Vương cùng với 72 trăm ngàn Nữ Càn Đạt Bà tấu mọi loại kỹ nhạc đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu mặt lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, quay lại ngồi một bên rồi chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng:

“Thế Tôn! Nay con nguyện nghe về việc lợi ích. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con diễn nói. Thánh Đa La Bồ Tát kia tức là Tâm Từ của Chư Phật Như Lai, là ĐẠI MINH VƯƠNG Giáng Ma Tối Thắng, là Đại Trì Minh, là Đại Luân Vương có đầy đủ thế lực lớn thâm sâu rộng rãi – Nguyện xin Đức Thế Tôn thương xót con với Trời, Người, A Tu La, … khiến cho người thường được lợi ích an vui mà diễn nói về 108 tên của Thánh Đa La Bồ Tát .”

Lúc đó, Đức Thế Tôn nhận lời của Ngũ Kế Càn Đạt Bà Vương xong thì khen ngợi rằng:

“Lành Thay! Lành Thay Càn Đạt Bà Vương! Ông hay hỏi Như Lai về nghĩa như vậy khiến cho các Trời, Người, tất cả chúng Hội được lợi ích lớn và được an lạc – Ông nên lắng nghe! Hãy khéo suy nghĩ! Nay ta vì ông mà diễn nói thứ tự”

Thời vị Càn Đạt Bà Vương kia nghe Đức Phật xong, liền tin nhận lắng nghe – Bấy giờ Đức Thế Tôn vì Càn Đạt Bà Vương ấy với tất cả chúng hội, thoạt tiên nói Thánh Đa La Bồ Tát Đà La Ni là:

1. Na mô tam mãn đa na lị_thủy tỳ_dược

2. Tát lị_phộc đát tha nga đế tỳ_du

3. A la_hạt nột_tỳ_dược

4. Tam miệu Tam một đề tỳ_dược

5. Na mô bà nga phộc đới_duệ

6. A lị_dã đa la duệ

7. ÁN – Tát lị_phộc đát tha nga đa

8. Đát tha đa, Bộ đa, cổ trí

9. Ba lị Thú đề, một đề, Tát lị_phộc đát tha nga đa

10. Tát lị_phộc đạt lị_ma đa

11. Nga nga na, A mạt la, vĩ Thú đà, đạt lị_ma đế

12. Ma hạ na dã, ba lị phộc lị, sá ha.

Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong, lại vì Càn Đạt Ba Vương với tất cả chúng hội diễn nói 108 tên của Đa La Bồ Tát, rồi nói kệ rằng:

Đa La Bồ Tát này

Vốn từ chữ A (狣) sinh.

Hoặc sinh các Hành Tướng

Chẳng sinh cũng chẳng diệt

Tướng ấy như Hư không.

Vì tính Hư không sinh

Tùy ứng, hiện Bản tính

Tướng một, Nhiều không ngại

Sắc tướng hiện vô biên.

Thuần một Thể Thiện Tịch

Thường hiện tướng Huyễn Hóa

Mật Ngữ, Chân Thật Ngữ

Nhiếp lý Đại Chân Thật

Thường hành Hạnh chân thật

Cho nơi không sợ hãi

Vắng lặng thường Trừ giận.

Lìa các Khổ đáng sợ

Khéo phá lồng phiền não

Hay giải (cởi bỏ) Tam Hữu phộc (sự trói buộc của ba cõi)

Đền lìa hẳn biển khổ

Hay làm pháp Thành Tựu

Tự, Tha đều thành tựu

Chỉ cho Pháp Tối Thượng

Tổng Trì Tự Tại Vương

Cũng từ Tổng Trì Sinh

Cho Đại Nghĩa Tổng Trì

Tương ứng Đại Tự Tại

Tâm ý, tương ứng đủ.

Chẳng là tướng tương ứng.

Tướng tương ứng chẳng lìa

Định ý thường bất động

Có động thường lặng lẽ

Thường ở Tòa hoa sen.

Cũng từ hoa sen sinh

Mắt tịnh như sen xanh

Thường làm mắt chúng sinh.

Thanh tịnh rất thù diệu

Mắt Từ ( Mắt hiền lành ) nhìn chúng sinh

Mắt phật Tuệ vô lậu (không dò rỉ)

Đủ Đại Bi thuần nhất.

Thường phát tâm Đại Bi

Thường hành hạnh Đại Bi

Cũng từ Đại Bi sinh

Xót thương kẻ khó phục

Dùng Bi giáng khắp cả

Bao nhiêu điều khổ não

Trừ khổ khiến vui vẻ

Vị Cam Lộ pháp thí

Cứu khổ được an vui

Làm trong mát biển khổ

Gọi là Tự Tại Mẫu.

Chiếu sáng khắp các cõi

Dung mạo sáng rực rỡ.

Mọi ngọc báu, mão tóc

Sáng thanh tịnh viên mãn.

Ma Ni, Ngọc Trang sức

Tóc kết màu xanh biếc

Xoắn ốc xoay bên phải

Trang nghiêm Thể Vô Vi

Người Bất Thiện khiến Thiện

Tất cả nguyện đều tròn

Thân trang nghiêm khó sánh

Thiện Ý và Thiện Thệ

Vắng lặng thường an lạc

Đại Lạc Như Ý Thông.

Sáu niệm đủ sáu thông

Được các Ba La Mật

Khéo nói Pháp Bốn Đế (Tứ Diệu Đế)

Đại Biện Tài khai mê.

Trong biển khổ huyễn hóa

Hiện hành tướng huyễn hóa

Cầm kiếm phá phiền não

Cung, Tên và Tam xoa

Bát, Gậy với cây thương

Đô ma la Thước Đế

Một Nga La Kim Cương

Đủ mọi loại Khí Trượng

Quán nhìn chỗ cầm Tên (mũi tên)

Đều cho vô sở úy (không còn sợ hãi)

Tay ném chày Kim Cương.

Hiện tác Vô Ngại Thông.

Hay giáng phục quân địch

Biểu Sát, hiện tướng phướng.

Đủ lực Trí Tuệ lớn

Khéo phá quân dũng mãnh

Làm tan phiền não ám

Đều phá giặc ma ốn

Như Nhật (mặt Trời) trừ tăm tối

Đây là Thượïng Tối Thắng.

Khéo vượt biển luân hồi

Tối Thượng Đại cát tường

Thực tế trụ duy chân

Nghe Tên, xưng phổ biến.

Thường cho, nhận, kính, nguyện.

Thắng mình lại thắng người

Thường hành Hoan Hỷ Thí.

Vi diệu tối thượng tịch

Đây là Trí Như Lai

Báu Như Ý ngửa khắp

Giữ đầy đủ Giới Tướng

Dùng Giới, hành Chánh Đạo

Phạm Âm rất vi diệu

Âm Tối Thượng ba đời

Một tiếng vang vi diệu

Như Đại Tạng Hư Không

Khéo sinh các Thế Gian

Không tranh vật nương tựa

Ba Thừa là chỗ nương

Y hạnh, hành 3 thừa

Giáo 3 Thừa giải Thốt

Chư Phật y 3 Thừa

Năm mặt cũng năm mắt

Y năm Trí Tính Sinh.

Chính Giác Thành Bồ Đề

Tức là Đại Chính Đạo.

Tất cả mọi loại Tướng

Thân Thanh Tĩnh thù diệu.

Đều tùy ứng hiện sinh.

Soi đời như Tú Diệu

Tự hay đạt bờ kia.

Cũng khéo độ người khác

Tùy ý hóa trăm ngàn

Khéo nhiếp các Thiện Nghĩa

Đầy đủ trăm ngàn phước

Thuần nhất hóa Thế Gian

Khéo buông (xả bỏ) mọi tiền tài

Mọi loại tướng huyễn hóa

Thế Gian Đại Tự Tại

Cát tường các Thiên Tôn

Cầm sen xanh mầu nhiệm

Đủ Giới, Thí, các nguyện

Vui Thiện thường vắng lặng

Ánh lửa Tuệ đại Tịnh

Trừ sạch các ác chướng

Tất cả ma chủ kia

Cứu nạn cho an vui

Tâm bình đẳng vô đẳng

Trừ hết cả đấu tranh

Bộ Đa chủ Tể mẫu

Bảo là Dược Xoa Vương

Hiện thân làm Rồng lớn

Đủ trăm đầu ngàn mắt

Trăm lưỡi, tướng đại ác

Tâm Vô Úy chân thật

Đủ trăm ngàn chủng thắng.

Địa Thiên Khéo Trì Thế (giữ gìn Thế Gian)

Thường vui, lời vô úy

Trừ hết: bệnh, dịch, độc

Hào quang lớn thù diệu

Không dơ thường thanh tĩnh

Tất cả Thế Gian Mẫu

Giữ Pháp Lợi Thế Gian

Tối Thắng Quán Đỉnh Vương

Làm xong điều cần làm

Đủ mười Ba La Mật

Thường ở mười địa vị

Tạng hiển mười pháp thừa

Mười lý đại chân thật

Trụ mười câu Kim Cương

Biểu sát, Mười Pháp Giới

Mười Trí Trừ Ám Tối

Mắt Quán Thế Tự Tại

Đủ sắc tướng đại diệu

Ngang hư không vô biên

Hoặc hiện Ngữ Thông Tiên

Đủ Giới, tướng tự tại

Thân ly dục, ứng cúng

Thường an đạo Tịch Tĩnh

Chính Giác đã ca ngợi

Đa La Bồ Tát này.

Khi Đức Thế Tôn nói Kệ này xong, bảo Càn Đạt Bà Vương với tất cả chúng hội rằng:

“Đấy là 108 Tên của Đa La Bồ Tát – Ta vì Ông diễn nói – các ông cần phải chí tâm thọ trì 108 tên của Đa La Bồ Tát với Đa La Ni – mà Chư Phật đời quá khứ với vị lai đã nói và sẽ nói vì lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ Thiện phát tâm chí thành – vào buổi sáng thanh tịnh hoặc vì mình vì người tụng 108 tên với Đa La Ni của Đa La Bồ Tát cho đến niệm thầm (mặc niệm) – hoặc dùng 4 miếng lụa trắng làm thành nền vẽ tượng – hoặc trên một bức tường sạch, y như phép dùng màu sắc tối thượng diệu vẽ tượng Bồ Tát – hoặc dùng gỗ Đàn Hương làm thành tượng Bồ Tát – dùng tâm Thanh Tĩnh tùy ý thực hiện – sau đó ở trước tượng Bồ Tát. Bày mọi thứ cúng dường, một ngày ba thời chắp tay làm lễ, y như pháp chí tâm quán tưởng, tụng 108 tên với Đà La Ni này – Vị Đa La Bồ Tát này có đủ thế lực lớn, tối thượng cát tường, cầu tiêu tan các tội, khéo phá quân ma hay phá pháp thành tựu của người ở hoặc sơ thiện, trung thiện.

Nếu lại có người phát tâm chí thành, trì niệm một biến thì tất cả việc tốt lành, giàu sang với pháp thành tựu của người đó tùy theo Bản Nguyện đạt được vĩnh viễn không có chướng ngại, được các Hiền Thánh đích thân ủng hộ – lại được hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Thích Phạm, Hộ Thế, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Mẫu Quỷ chủ, Đại Hắc Thiên Thần, Tầu Na Dạ Ca, Khánh Tự Tại Thiên… cho đến được Chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, tất cả Phẫn Nộ Vương, Đại Uy Đức Minh Vương … đều nói lời này:

“Lành Thay! Lành Thay Thiện Nam Nữ! Các người đối với hạnh của Chư Phật Bồ Tát đã đủ, ngươi sẽ sinh vào Tô Kha phộc Đế Phật Sát (cõi Cực Lạc – ′Sukha vati)”

Bấy giờ, Ngũ Kế Càn Đạt Bà Vương vui vẻ hớn hở, sinh tâm Tín Trọng – Liền từ chỗ ngồi đứng dậy cởi mọi loại vật nghiêm thân, châu báu, ngọc Ma Ni, Trân Châu, bạc vàng, chuổi anh lạc vô giá cúng dường Đức Phật, chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn rồi nói kệ rằng:

Lành Thay! Thế Tôn!

Thiện Thệ Kỳ đặc! (Đặc biệt kỳ lạ)

Thường dùng Tâm Bi

Cứu hộ Tất cả

Mà hay vì con

Cùng với chúng Hội

Nói nghĩa chân thật

Của Tối Thượng này.

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói Kinh này xong – các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị Thanh Văn, bậc Trì Minh, Đại Phẫn Nộ chủ, tất cả Minh Vương, các chúng Trời Rồng với Ngũ Kế Càn Đạt Bà Vương nghe điều Phật nói điều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Tụng Niệm Đại Lạc Kim Cang Tát Đỏa Lược Trích Từ Kinh Kim Cang Đỉnh Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp - Kinh Tạng
 • Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Tiêu - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 40 - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Tâm Châu dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 17 - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 20 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23 - Kinh Tạng
 • Kinh Duyên Khởi - Kinh Tạng
 • Dị Bộ Tông Luân Luận - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 24 - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng