Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp

Khuyết danh,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nam mô nhất thiết lợi ích Tôn Giả Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chú là:

Ám, bà kếđà, na ma

OṂ_ VĀKEDA NAMAḤ

(Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận câu Chú này là

OṂ_ VĀKYEDA NAMAḤ)

Nay Ta nói: Pháp công năng Lục Tự Chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nếu có người mỗi ngày tụng Chú này bảy biết thì quyết định trừ diệt được Nghiệp Tội.

Nếu có người mỗi ngày hay tụng Chú này 108 biến thì khi người ấy sắp chết thời nhìn thấy Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trước mặt

Nếu có người thọ trì Chú này muốn được thành Pháp. Trước tiên ăn rau, hoặc ăn cháo sữa, hoặc ăn cháo nấu bằng hạt Đại Mạch, hoặc ăn lương khô làm bằng Đại Mạch, hoặc đi xin ăn. Mỗi ngày, ba Thời sáng sớm, giờ Ngọ, chiều tối tắm rửa, mặc riêng một cái áo sạch sẽ, liền tụng Chú sáu mươi vạn Biến thì Pháp liền thành tựu.

Người vẽ Tượng ấy thọ nhận tám Giới, chẳng dùng keo nấu bằng da thú, vẽ tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi ở trên hoa sen nói Pháp với đầy đủ tất cả thứ trang nghiêm, làm hình Đồng Tử mặc áo khoác hở vai trái. Ở bên phải nên vẽ làm Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát ngồi trên hoa sen, tay cầm cây phất trần. Bên trái nên vẽ Thánh Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên con voi. Hai bên ở trong mây trên hư không, vẽ Chú Tiên tay cầm vòng hoa. Ở bên dưới tượng vẽ nên vẽ người trì chú tay cầm lò hương chiêm ngưỡng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bốn bên tượng ấy đều nên vẽ ngọn núi. Ở dưới tòa ngồi của Bồ Tát nên làm ao hoa tràn đầy hoa sen. Sau đó ở mặt trước của Tháp Xá Lợi, hướng về phương Tây an cây cột

Cúng dường rộng lớn xong, dùng bơ thắp đèn, lấy 1008 bông hoa Xà Đề (Jati), mỗi một bông hoa đều chú vào một biến rồi rải ở mặt tượng, liền có âm thanh vang ra, nghe tiếng vi diệu hoặc cây cột lay động. Nếu nghe tiếng màu nhiệm thời được xứng tâm (vừa ý). Nếu cây cột lay động thời được thắng trong tất cả cuộc tranh luận, thảy đều thông đạt ngôn giáo của tất cả Thế Gian, tất cả chúng sinh đều yêu thích. Nếu chẳng thành Pháp này thì tất cả sự nghiệp khác đều chẳng được thành tựu.

Lại có Pháp. Lấy Trầm Hương dài tám ngón tay, dùng dầu Tô Hợp Hương xoa bôi, dùng than củi bằng cây Khước Đà La không có khói… bỏ vào trong lửa , đều Chú một biến. Từ đầu đêm đến khi tướng sáng xuất hiện thì thiêu đốt, tức nhìn thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện thân tựđi đến, ở trước mặt Chú Sư. Tùy theo sự mong cầu đều ban cho đầy đủ. Chỉ trừ việc dâm dục.

Lại có Pháp. Ở trước cây cột, dùng Đàn Hương thiêu đốt chẳng dứt, tụng Chú này thì Văn Thù Sư Lợi hiện thân đến, vì người ấy nói Pháp thâm sâu đều được Thắng Giải, lìa hẳn tất cả bệnh được tự tại, được vào Bồ Tát Địa.

Lại có Pháp. Dùng TửĐàn dài sáu ngón tay khắc làm hoa sen. Lại nghiền Tử Đàn thành bột hòa với nước xoa bôi rồi tụng trăm ngàn biến cho đến đêm ngày 15, lúc trăng tròn thời ở trước cây cột lấy cánh hoa, dùng hai tay nâng hoa tụng Chú để ở trên đỉnh đầu. Khi ánh sáng xuất hiện thời liền lấy hoa đó khiến cho người ấy thành như người 16 tuổi với thân tướng đoan nghiêm, màu vàng ròng tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời, uy quang như Đồng Tửở cõi Trời, tất cả thành tựu. Chú Tiên cung kính, sống lâu một kiếp, sau khi hết kiếp thời vãng sinh vào Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī)

Lại có Pháp. Vào lúc Nguyệt Thực, lấy rễ Bạch Xương Bồ, dùng Cồ Muội Gia (Gomaya: phân bò), phân bón, sữa, lạc, bơ. Năm thứấy hòa rửa rễ Xương Bồ. Rửa xong để trên lá cây Tân Bát La lễ (bên dưới để 4 lá, bên trên để ba lá). Chú cho đến khi bốc khói, hoặc ấm áp, hoặc hiện lửa rực.

Nếu hiện hơi ấm áp thời được chúng sinh vui vẻ với đều thắng trong tất cả cuộc luận nạn.

Nếu bốc khói thời được An Đạt Để , sống một vạn năm

Nếu hiện lửa rực thời được bay lên hư không, sống một Đại Kiếp

Lại có Pháp. Chọn con bò vàng chỉ có một con; gom hết sữa, lạc… lấy bơ để trong vật khí bằng đồng đã tôi luyện, dùng 7 lá Tân Bát La đậy lại rồi Chú vào. Nếu có ba việc của nhóm khói như trên thì thành tựu. Liền uống bơ này, hoặc được nghe nhiều (đa văn), hoặc An Đát La, hoặc bay trên hư không

Lại có Pháp. Lấy hạt Bố Ương Ca La, vào lúc Nguyệt Thực, để trong con mắt đều tụng Chú này đến khi hạt lay động thời lấy ba loại đồng làm viên ngọc khoan lỗ, để hạt đứng trụở trong lỗ thủng của viên ngọc, tức An Đát Lợi xuất ra miệng, liền nhìn thấy

Lại có Pháp. Lấy Đinh Hương ngậm trong miệng, tụng Chú này sáu mươi vạn biến xong , cùng người nói chuyện thời đều được việc mong cầu

Lại có Pháp. Ăn sữa, hạt Đại Mạch, hoặc lương khô. Tụng Chú 120 vạn biến thì được thành Chú Tiên.

Lại có Pháp. Đi xin ăn, chẳng được nói, mãn mười vạn biến thì được An Đạt Địa Đa. Nếu tụng Chú đủ một câu chi liền thấy Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói Pháp như vậy, quyết định khiến được vào Chúng của Nhất Sinh Bổ XứĐại Bồ Tát

Nếu mỗi ngày thường tụng Chú này thời tất cả ước mong lợi lạc đều được thành tựu

Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương giã thành bột, hòa với bơ làm thành viên như quả táo nhỏ, làm mười vạn viên, mỗi một viên đều Chú một biến rồi ném trong lửa thiêu đốt cho đến hết, liền được mười vạn đồng tiền vàng

Lại có Pháp. Ở con sông chảy vào biển, sông lớn. Đem một vạn hoa sen đều chú một biến rồi ném trong sông cho đến hết thời nhìn thấy kho tàng bàu nhiều như số lượng hoa sen ấy. Được kho tàng ấy thì nhận dùng không tận.

Lại có Pháp. Đem hạt mè hòa với lạc, bơ. Cứ một dúm đều chú một biến rồi bỏ trong lửa, cho đến mười vạn lần thời người ấy được giàu có, hay ban cho tất cả vật

Lại có Pháp. Lấy Cồ Muội Gia (Gomaya:phân bò) chưa rớt xuống đất, bùn, đất làm Đàn. Đem mọi loại hoa rải trên đấy rồi ngồi, mỗi ngày tụng Chú 1008 biến, liền đọc Kinh Đại Thừa (Mahā-yāna-sūtra) cho đến đủ một tháng, liền được thông tuệ.

Lại có Pháp. Lấy Ngưu Hoàng, chú vào 1008 biến rồi bôi trên trán thời tất cả chúng sinh nhìn thấy đều vui vẻ. Chú bảy biến vào tóc ở trên đỉnh đầu rồi cột kết lại thì tất cả người ác chẳng thể gây tổn hại

Lại có Pháp. Lấy một vạn hột của quả Kê Tri Ma La, mỗi một hột thì chú một biến rồi bỏ trong lửa thiêu đốt cho đến hết thì tất cả các bệnh đều được trừ khỏi.

  Xem thêm:

 • Lục Tự Thần Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Dị Bộ Tông Luân Luận - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Tụng Niệm Đại Lạc Kim Cang Tát Đỏa Lược Trích Từ Kinh Kim Cang Đỉnh Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 10 - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 24 - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 34 – Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Duyên Khởi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Bài Xưng Tán Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng