Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha) lại quán cung Trời Tịnh Cư rồi bảo Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát (Maṃjuśrī-kumāra-bhūta) rằng: “Văn Thù Sư Lợi! Ở trong Đại Giáo của ông là điều mà tất cả Như Lai đã khen ngợi tùy vui, thuận Đại Chân Ngôn Hạnh, khiến cho tất cả hữu tình nhập vào Tam Muội Gia Đàn, học thông năm loại Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không. Do biết điều này cho nên thông đạt ngôn ngữ của tất cả hữu tình, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thành được Kim Xí Điểu Vương Chân Ngôn Hạnh, dùng thần thông ngộ phương tiện thông đạt này mà đều được thành tựu tất cả Pháp của Thế Gian (loka) và Xuất Thế Gian (Lokottara), cho đến thảy đều thông đạt tất cả Pháp của thân Bàng Sinh với các Kim Xí Điểu Vương (Garuḍa-rāja)”

Lúc đó ở trong Bồ Tát Đại Chúng, Kim Xí Điểu Vương cùng với vô lượng Kim Xí Điểu (Garuḍa) vây quanh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước mặt Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát, cúi đầu mặt lễ bàn chân, quỳ dài chắp tay rồi bạch với Văn Thù Sư Lợi rằng:“Tôi trụ ở địa vị Bồ Tát, đối với Giáo Vương này, vì lợi ích an vui cho các hữu tình cho nên nói một trăm loại Pháp thời quá khứ. Nguyện xin Đại Bồ Tát tùy vui hứa cho nói”

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: “Vì lợi ích của hữu tình nên nay ông hãy nói”

Thời Kim Xí Điểu Vương dùng sức uy thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, vui mừng hớn hở.

Văn Thù Sư Lợi nói: “Ông nên tuyên nói một trăm loại Pháp thời quá khứ kèm với Pháp Yếu sâu xa bí mật ấy”

Bấy giờ Kim Xí Điểu Vương liền nói Chân Ngôn là:

Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam (1) A bát-la để (2) hạđa (3) xả tát na nam (4) đát nễ dã-tha (5) Án xả cú na (6) ma hạ xả cú na (7) vĩđán đa (8) bả khất-xoa (9) tát phộc bả nẵng (10) nga na ca (11) khư khư, khư hứ khư hứ (12) tam ma dã (13) ma nô tát-ma la (14) hồng, để sắt-xá (15) mạo địa tát đát-vũ (16) chỉ-nương bả dã để (17) sa-phộc hạ (18)

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ TADYATHĀ: OṂ _ ŚAKUNA MAHĀŚAKUNA VITAṂTA-PAKṢA _ SARVA PANAGANAKA KHAKHA KHAHI KHAHI SAMAYAM-ANUSMARA HŪṂ TIṢṬA BODHISATVO JÑĀPAYATI SVĀHĀ

Khi Kim Xí Điểu Vương nói Chân Ngôn xong.

Tiếp sẽ nói một trăm loại Pháp thời quá khứ: Triệu Rồng, sai khiến Rồng, bắt Rồng. Hoặc có người bị Rồng cắn với người chẳng bị cắn đều khiến cho Thần sáng tỏ, nói tất cả việc quá khứ, vị lai. Triệu rắn, đánh phạt rắn lấy chất độc, bắt diễn tuồng mà chẳng bị trúng độc, triệu tất cảđộc, hoặc vừa xứng ý niệm, hoặc ý tác Pháp…

Người trì tụng thọ Trai Giới, nhịn ăn ba ngày, hoặc nhịn ăn 12 ngày. Ở bên cạnh bờ sông dùng phấn ngũ sắc xây dựng Mạn Trà La (Đàn) rộng sáu khuỷu tay, vẽ tám đóa hoa sen tám cánh, chính giữa vẽ Đức Phật với tướng Thuyết Pháp, bên phải Đức Phật dùng phấn vẽ Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với tướng chắp tay chiêm ngưỡng Đức Phật, bên trái Đức Phật vẽ Na La Diên Thiên với bốn tay cầm bốn loại khí trượng tiêu biểu, gần Na Na Diên vẽ Kim Xí Điểu Vương với hình khủng bố rất đáng sợ, gần Kim Xí Điểu Vương vẽ A Lô Nõa Thiên, ở phía sau Đại Thánh Văn Thù vẽ Vô Tuệ Bồ Tát với Thiện Tài Đồng Tử, Tu Bồ Đề chắp tay an trụ. Như vậy gọi là Trung Đàn

Tiếp Ngoại Viện ở phía Đông của Đàn, dùng tro màu trắng vẽ chày Kim Cương, bên trái (phía Nam) dùng bụi than vẽ cây kiếm, bên phía Bắc dùng màu vàng vẽ cây gậy, bên phía Tây dùng màu đỏ vẽ sợi dây. Như vậy Ngoại Viện an trí Mạn Trà La

Vẽ xong, bốn bên nên dùng ba loại thức ăn có vị ngọt để cúng dường.

Ở trên Đàn ấy, rải mọi thứ hoa với mọi thứ hương xoa bôi, hương bột và để Át Già, Hiền Bình chứa đầy nước thơm, đốt An Tất Hương, tụng Căn Bản Chân Ngôn thỉnh tất cả Thánh Chúng. Đối trước Đàn này nên làm cái lò Hộ Ma, dùng than không có khói nhóm lửa, đem gỗ KhưĐà La ném vào. Đối với tất cả hữu tình khởi Tâm Đại Từ, làm tòa Rồng để ngồi. Dùng cây Xà Thích tẩm ba vị ngọt (Lạc, Mật, Bơ) rồi ném vào trong lò 1008 biến, liền thành tựu tướng thấy, tức có chúng rắn đi đến. Liền hiến Át Già, nên biết thành tựu Pháp Chân Ngôn. Nên tụng Chân Ngôn, tác lời Nguyện là: “Nguyện cho Pháp Chân Ngôn được Tất Địa”. Liền tụng Căn Bản Chân Ngôn phát khiển. Dùng nước Át Già, tùy tụng Chân Ngôn, trước tiên rưới lên hết thảy thức ăn uống, hương hoa cúng dường rồi ném vào trong nước sông. Từđây về sau, mọi việc làm: Câu Triệu, cấm chỉ tất cả loài độc, tùy tụng thành tựu.

Lại có Pháp, muốn khiến cho hai người ghét nhau. Lấy hoa màu trắng hòa với thuốc độc rồi Hộ Ma 21 biến thời họ liền ghét nhau.

Lại có Pháp, muốn tồi hủy Oan Gia. Lấy một cái da rắn, tụng Chân Ngôn một biến rồi ném vào trong lửa 21 lần , tức kẻ Oán kia bị tồi diệt.

Lại có Pháp, lấy lông cánh của con chim, Hộ Ma 21 biến thì người Oán kia hóa điên bỏ chạy giống như quạ nhảy

Lại có Pháp, nếu muốn khiến nam nữ yêu kính nhau. Lấy hạt cải trắng hòa với bơ rồi Hộ Ma 21 biến, tức cùng kính thuận nhau

Lại có Pháp, muốn khiến cho vua yêu kính. Dùng cháo sữa Hộ Ma 21 biến, liền được tùy ý.

Lại có Pháp. Gia trì vào hòn đất rồi ném vào trong lửa, tức lửa chẳng nóng. Nếu muốn giải thì gia trì vào cỏ, ném vào thời lửa liền được giải

Lại có Pháp. Tụng Chân Ngôn bảy biến, gia trì vào sông lớn, sông đào, suối thì tất cả loài cá chẳng bị vướng vào lưới

Lại có Pháp. Búng ngón tay tụng Chân Ngôn thì hay triệu các loài cá

Lại có Pháp. Nếu tất cả người bị tật bệnh. Gia trì vào nước 21 biến rồi rưới lên trên đỉnh đầu , liền được khỏi bệnh.

Lại có Pháp. Gia trì vào cây gậy 21 biến rồi đánh vào tất cả cửa thì cửa liền tự mở

Lại có Pháp. Liền đem cây gậy để đầy trong cái bao màu xanh, ngay trước quân trận, từ xa báo cho quân địch biết thì quân ấy liền tan

Lại có Pháp. Gia trì vào vạt áo 21 biến, chớp sáng trước quân địch thì hết thảy đao, gậy, cung, nỏ của quân ấy đều tự bị phá hoại, đều bị cấm chỉ chẳng thể động. Nếu muốn giải, tụng Chân Ngôn một biến giải, tức liền giải.

Lại có Pháp. Lấy đầu con rắn, gia trì vào tro rồi bịt kín cái miệng rắn, xưng tên người kia, tụng Chân Ngôn 21 biến thì người ấy liền bị câm.

Lại có Pháp. Nếu bị trúng tên độc, gia trì vào nước, từ xa vảy ướt thì mũi tên ấy liền xuất ra.

Lại có Pháp, muốn phá Chân Ngôn khác. Tụng Chân Ngôn này thì Pháp kia liền không có hiệu nghiệm. Nếu muốn được giải, liền giải.

Lại có Pháp. Gia trì vào cục gạch nung 21 biến rồi ném vào người bị gông cùm cấm buộc, liền phá giải gông cùm

Lại có Pháp, nếu muốn tuôn mưa. Y Theo Đàn Pháp lúc trước, xây dựng tác cúng dường với làm lò Hộ Ma. Lấy cây Khổ Luyện nhúm lửa, dùng hạt cải trắng Hộ Ma 1008 biến , liền tuôn mưa ngọt. Nếu muốn nhiều, tức liền Hộ Ma cho đến ngàn ức đều được tùy ý.

Lại có Pháp. Lấy lá lốt, gia trì 21 biến. dùng tay cầm tùy theo phương , nơi muốn phá tan, thì các sương ác, mưa đá liền dời qua nơi khác

Lại có Pháp, nếu nhà cửa bị lửa thiêu đốt. Tác Pháp lúc trườc thì tai nạn về lửa liền dời qua các nơi khác

Lại có Pháp. Nếu cầu mưa, tuyết cũng làm Pháp này, dựa theo lúc trước để biết

Lại có Pháp. Lấy con rắn làm bằng bùn, gia trì 21 biến rồi nói rằng:“Hãy cắn người tên là….”, tức tùy theo nơi chốn sẽ cắn người ấy.

Lại có Pháp. Dùng phấn than làm con rắn, cũng dựa theo Pháp lúc trước. Nếu muốn giải , tụng Chân Ngôn nói “hãy giải”, liền giải.

Lại có Pháp, nếu muốn triệu rắn.dùng hạt cải trắng gia trì bảy biến rồi ném ở bốn phương thì rắn liền đến. Nên kết Giới, dùng nước vẩy rải liền thành Phát Khiển.

Lại có Pháp. Gia trì vào hòn đất rồi ném vào trong ao Rồng, tức Rồng liền đến.

Lại có Pháp. Gia trì vào đất rồi ném vào trong nước thì Rồng liền nhảy vọt lên, người trì tụng đứng ở trên lưng Rồng đều được tự tại.

Lại có Pháp, nếu bị trúng chất độc của rắn. Dùng bùn làm bốn con Kim Xí Điểu (chim cánh vàng), tụng Chân Ngôn, dùng nước rưới lên thân người ấy rồi ném Kim Xí Điểu ở bốn phương thì chim ấy đều ngậm rắn đem đến. Người tu hành nói rằng:“Ngươi hãy uống chất độc của người ấy” thì chất độc liền tiêu tan, người ấy được khỏi bệnh.

Lại có Pháp. Dùng Tiểu Đậu (hạt đậu nhỏ) gia trì 108 biến rối rải ném bốn phương, tức Rồng đi đến hóa làm hình con ong. Liền bảo rằng:“Hãy cắn người tên là….) thì con ong ấy liền cắb, tất cả người trì tụng không thể giải được. Người vốn đã tác Pháp ấy gia trì vào nước rồi rưới vảy, liền giải bỏ khiến chất độc ấy tiêu tan.

Lại có Pháp. Lấy cây cung, gia trì vào mũi tên rồi bắn bốn phương, tức có rắn quấn mũi tên đem đến. Hành Giả nói rằng:“Hãy uống chất độc này”. Người bị cắn kia liền khỏi bệnh. Mũi tên ấy chẳng được dùng thép làm mũi nhọn bọc đầu tên, nên biết như thế.

Lại có Pháp, nếu có người bị trúng tên độc. Gia trì vào nước rồi rải trên mũi tên thì mũi tên ấy liền xuất ra.

Lại có Pháp. Lấy bùn của gò mối làm bốn con Thử Lang (Nakula:một loài chồn chuyên bắt rắn), gia trì vào nước rồi rưới vảy trên thân, tức con chồn ấy liền đi ngậm rắn mang đến. Hành Giả nói rằng: “Hãy uống chất độc ấy” thì chất độc liền được giải, người bị cắn liền khỏi.

Lại có Pháp. Gia trì vào than rồi vẽ con rắn ở trên mặt đất, dùng cây Át Già làm cây gậy đánh vào thì con rắn vẽấy liền đi ngậm rắn đưa lại, liền uống chất độc ấy và người bị cắn, liền khỏi chết.

Lại có Pháp. Gia trì vào cây phướng rồi phủi lên người chết bị trúng độc, liền được sống lại.

Lại có Pháp. Gia trì vào nhạc khí rồi búng, đánh, thổi thì hết thảy người bị trúng độc liền sống lại

Lại có Pháp, nếu muốn triệu Rồng, Rắn.Lấy đất nhuộm làm năm màu, vẽ Mạn Trà La, vỗ tay tụng Chân Ngôn tức Rồng, Rắn từ bốn phương đi đến vào trong Đàn, chẳng nên sợ hãi, Hộ Thân kết Đỉnh Kế thời chẳng dám gây hại

Lại có Pháp. Dùng Chân Ngôn gia trì vào con mắt rồi nhìn giận dữ thì người kia trong khoảng sát na liền té xuống đất biền thành con rắn. Muốn khiến giải, liền giải.

Lại có Pháp. Như vậy tụng Chân Ngôn, nếu có người trúng độc với người chẳng dính độc đều khiến Thần Nghiệm mà được tự tại.

Lại có Pháp. Lấy hoa héo đã cúng dường Na La Diên Thiên, tụng Chân Ngôn gia trì 108 biến rồi ném ổ ngã tư đường , hoặc ném vào nhà của người thì hoa đó hóa làm con rắn, liền có thể cắn người. Nếu gia trì vào nước rưới vảy thì liền giải chất độc của người bị cắn.

Lại có Pháp. Gia trì vào bàn tay của mình thì trải qua sáu tháng chẳng bị thương bởi các chất độc.

Lại có Pháp. Gia trì vào thân của mình rồi nói rắn cắn người kia, liền cắn

Lại có Pháp. Gia trì vão mão đội, Anh Lạc, các vật dụng rồi đeo ngay trên thân sẽ hay hộ thân của mình, chẳng bị trúng tất cả chất độc.

Lại có Pháp, nếu có người bị chết vì trúng độc. Ở bên thân người ấy, tụng Chân Ngôn, hoặc dùng bùn xoa bôi, hoặc dùng nước rưới vảy, hoặc dùng quạt để quạt, hoặc ý tụng Chân Ngôn thì người chết vì trúng độc kia liền sống lại.

Lại có Pháp, nếu người gầy yếu. Gia trì vào Đại Mãng Anh hòa với bơ rồi thiếu đốt, xông ướp thì người ấy liền được mập béo tròn trịa.

Lại có Pháp. Đem Ma Nô Sa cốt (xương người) nghiền thành bột, chim quạ, chim cú, chim kiêu…. thiêu đốt, tụng Chân Ngôn. Trong câu gia thêm tên người ấy thì kẻấy liền bị chết mất

Lại có Pháp. Tụng Chân Ngôn gia trì vào thuốc Mạn Nan Na hòa với trấu rồi thiêu đốt sẽ khiến cho kẻ kia bịđiên cuồng.

Lại có Pháp. Dùng hạt cải trắng hòa với mè rồi thiêu đốt, tụng Chân Ngôn, gia thêm tên người kia thì kẻấy liền bị nạn. Chữa trị sự vây khốn của bệnh sốt rét.

Lại có Pháp. Lấy Dĩ Ý Nhân hòa với phân mèo, thiêu đốt, tụng Chân Ngôn gia trì sẽ khiến cho người kia ghét nhau

Lại có Pháp. Lấy bột xương đầu lâu, bột ễnh ương khô, bột cá khô hòa với Mật rồi thiêu đốt, tụng Chân Ngôn gia trì sẽ khiến người kia bị mất mạng.

Lại có Pháp. Lấy mật bò, xương người hòa với bơ rồi thiêu đốt sẽ đập nát Oan Gia

Lại có Pháp. Lấy trứng cá, rượu, hạt trong hoa Điệp hòa chung, tụng Chân Ngôn gia trì. Nếu người ly biệt ở xa, xưng tên người ấy thì chẳng lâu liền quay về.

Lại có Pháp. Lấy cây Tất, cây Đậu bỏ vào cối xay thành bột; dùng thịt gà với gà con hòa giã, quyết làm thành viên, lớn như hạt táo rồi thiêu đốt, xưng tên kẻấy, tức thành câu triệu.

Lại có Pháp. Lất hạt La Bặc đâm giã, hòa với dầu mè rồi thiêu đốt. Đây là Câu Triệu Tốc Tật Hương Pháp

Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương hòa với bơ rồi thiêu đốt, xưng tên người ấy sẽ chữa trị tất cả bệnh.

Lại có Pháp. Lấy mè hòa với hạt cải trắng rồi Hộ Ma bảy đêm, xưng tên người ấy, tức được yêu kính thuận phục

Lại có Pháp. Lấy muối hòa với hạt cải rồi Hộ Ma 1080 biến, một ngày ba Thời, mãn bảy ngày sẽđược Đại Nhân yêu kính

Lại có Pháp. Lấy đầu lâu giã nhỏ thành bột, gia trì 1080 biến rồi xoa vào bàn tay, tiếp chạm vào người lúc trước , tức liền được kính yêu.

Lại có Pháp. Lấy tro trong rừng Thi Đà, gia trì 108 biến rồi rải trên thân người ấy, tức bị sốt rét nặng. Sau nếu phát tâm sám hối thì dùng Chân Ngôn này gia trì, liền giải.

Lại có Pháp. Lấy lông chồn (Nakula:thử lang), hạt cải trắng, da rắn hòa chung làm thành bột, xưng tên người lúc trước, gia trì 108 biến thiêu đốt thì mọi người đều ghét người ấy. Nếu muốn giải, gia trì vào mè thiêu đốt sẽ khiến quay lại thành kính yêu, đắc được tài bảo

Lại có Pháp. Lấy mè, gạo tẻ, bơ hòa chung rồi thiêu đốt, tụng Chân Ngôn gia trì sẽđược người nữ yêu kính.

Lại có Pháp. Lấy Đại Mạch, mè, ễnh ương, mỡ tảng… ở bên cạnh ao của Rồng, làm Hộ Ma ba đêm thì Trời liền tuôn mưa lớn.

Lại có Pháp. Lấy bùn làm hình Kim Xí Điểu, đề trong bàn tay của mình rồi chắp lại, vào trong nước ngập đến ngực, lúc nửa đêm thời xưng tên người ấy , niệm tụng 108 biến, tức thành Kính Ái.

Lại có Pháp. Lấy gạo tẻ rải ở trong rừng Thi Đà, rồi lại nhặt lấy, mỗi lần lấy một hạt, tụng Chân Ngôn một biến rồi đánh trên trái tim của Kim Xí Điểu, tức được bổng lộc vẻ vang của quan vị và các quyến thuộc cũng được chung.

Lại có Pháp. Lấy lông chồn (Thử Lang), hạt trong hoa Điệp hòa chung rồi thiêu đốt niệm tụng thì tất cả Quỷ Thần đều yêu kính, tùy ý sai khiến đều hay hoàn thành.

Lại có Pháp. Lất chất độc, Bà La Đắc hòa với Mật rồi thiêu đốt đều được yêu kính.

Lại có Pháp.Lấy xương đầu lâu của gà con màu đỏ hòa với dầu của hạt cải đỏ rồi thiêu đốt, liền thành Kính Ái.

Lại có Pháp. Lấy A La Xa Lan Hương, thuốc Tử Ma Nan Na, hoa… hòa chung rồi thiêu đốt, tức thành Kính Ái.

Lại có Pháp. Lấy Hồi Hương Tử, Thiên Mộc, phân của ễng ương… hòa chung rồi thiêu đốt, liền thành Kính Ái.

Lại có Pháp. Lấy Đại Mạch, mè, cỏ tranh, cỏỐc Lâu hòa với nước đái bò rồi thiêu đốt, liền thành Kính Ái.

Lại có Pháp. Lấy Thư Hoàng, lưỡi chim quạ, máu của thân mình hòa chung rồi thiêu đốt, xưng tên người ấy thì kẻấy liền bị câm

Lại có Pháp. Lấy tóc của người, thịt bò hòa với mè rồi thiêu đốt sẽ khiến cho kẻ khác có bệnh.

Lại có Pháp. Lấy cánh chim quạ, cánh chim Kiêu, dầu Khổ Luyện hòa chung rồi thiêu đốt, xưng tên người ác ấy, liền thành xua đuổi, kẻ kia chẳng được tự do liền bỏđi xa.

Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương, bơ hòa với nước tương của ba loại trái cây rồi thiêu đốt, niệm tụng thì tất cả mọi người đều yêu kính.

Lại có Pháp. Lấy Linh Lăng Hương, Thiên Trúc Quế, Tô Hợp Hương hỏa chung ba loại này với nhau rồi thiêu đốt, niệm tụng sẽ khiến cho tất cả mọi người tùy thuận, đều phụng Giáo Mệnh.

Lại có Pháp. Lấy Tô Hợp, Bạch Đàn, Long Não và thuốc An Thiện Na… rồi thiêu đốt, niệm tụng thì Quý Nhân vui vẻ.

Lại có Pháp. Ở trước tượng Na La Diên, ngồi theo thế Ma Ha Mãng Sa. Trước tiên tụng tám biến Hộ Ma phụng hiến, sau đó tụng Chân Ngôn 1008 biến, ba đêm tác Pháp thì việc mong cầu đều được.

Lại có Pháp. Ở trong Thi Lâm, lấy tro của Thi Lâm làm hình người ấy rồi thiêu đốt thịt Đại Trùng làm hương, ngồi trên cỏ tranh, tụng một ngàn biến thì việc mong cầu đều được người mà mình đã mong cầu đem đến, đều hành nơi xử phân

Lại có Pháp. Lấy hoa Điệp hòa với trấu, cánh chim quạ rồi Hộ Ma, trong khoảng sát na khiến kẻ kia bịđuổi đi.

Lại có Pháp. Ở trong Thi Lâm, dùng cây Ưu Đàm Bát nhúm lửa, lấy Kiếp Ba La làm tòa, thiêu đốt da rắn thì thức ăn của nhà ấy không có hết.

Lại có Pháp. Lấy xương ở trong Thi Lâm đâm giã thành bột hòa với hạt cải trắng rồi Hộ Ma 1008 biến, xưng tên người ấy thì bên trong 100 Do Tuần đều khiến triệu đến, vượt qua nơi chạm nhiễm của các Sắc Dục.

Lại có Pháp. Lấy Bạch Đàn Hương khắc làm hình Kim Xí Điểu Vương giang cánh với tất cả vật nghiêm sức: Rồng, Anh Lạc…mỏ, móng vuốt rất sắc bén, làm hình khủng bốđáng sợ, đứng ở trên đài hoa sen, làm tướng nhìn xuống dưới. Hoặc lấy cây đâc biệt, hoặc ở trên vách tường, vẽ cũng được. Thợ làm Tượng ấy nên thọ tám Giới, trả tiền thù lao nhiều hơn, khiến cho vui vẻ. Tượng ấy lớn nhỏ có thể bằng một cây cọc buộc súc vật. Đối trước Tượng làm tất cả sự nghiệp thì tất cảđiều mong cầu không có gì không thành tựu.

Lại có Pháp, người muốn cầu tăng ích. Dùng cây Vĩ Mộc làm tượng Kim Xí Điểu Vương, đối trước Tượng, niệm tụng thì việc mong cầu đều được

Lai có Pháp, người muốn cầu Kính Ái. Dùng cây Ưu Đàm Bát làm tượng, đối trước Tượng, niệm tụng liền thành Kính Ái.

Lại có Pháp, người muốn cầu con với muốn có đàn bò. Dùng cây Dạ Hợp làm tượng.

Lại có Pháp. Người muốn cầu tiền, dùng cây Mạt Độ Ca làm tượng.

Lại có Pháp. Dùng thịt heo làm Hộ Ma ắt thành tựu quả báo.

Lại có Pháp. Nếu cầu quan vị, dùng thịt ngựa làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Dùng thịt chim Sa La đen làm Hộ Ma, cầu Phước cát tường

Lại có Pháp. Cầu danh tiếng vang khắp và cầu người nữ, ruộng đất… thiêu đốt thịt Đại Trùng làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Người cầu luận lý được thắng, cũng dùng thịt Đại Trùng, Mãng Sa (Maṃsa:thịt) làm Hộ Ma liền thành tựu

Lại có Pháp. Cầu chiến đấu được thắng , dùng thịt Đại Trùng làm Hộ Ma thì quyết định thắng được.

Lại có Pháp. Cầu Đại Lực Vương yêu kính, dùng thịt voi làm Hộ Ma, liền được kính phục.

Lại có Pháp. Nếu kẻ có thế lực, ngạo mạn, kiêu căng được sủng ái với Tể Tướng; dùng cỏ Mã Hương (Đây là tứ cỏ quý của Bà La Môn) làm Hộ Ma, liền được kính phục

Lại có Pháp. Khiến cho kẻ kia bị mất mạng, thiêu đốt lông voi, xưng tên kẻấy làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Dùng cây Châu Ma Na khắc làm tượng Kim Xí Điểu. Ở trước Tượng ấy, niệm tụng thì kẻ kia liền bị mất mạng.

Lại có Pháp. Ở trước tượng bằng vàng ròng, niệm tụng liền thành Pháp Tăng Ích.

Lại có Pháp. Ở trước tượng bằng bạc, niệm tụng cầu danh tiếng vang khắp.

Lại có Pháp. Dùng cánh chim quạ làm Hộ Ma sẽ hay gây tổn tại cho kẻ kia

Lại có Pháp. Dùng lông cánh chim kên kên làm Hộ Ma sẽ hay gây sự giết hại

Lại có Pháp. Dùng lông cánh chim Kiêu làm Hộ Ma sẽ hay khiến cho người ghét nhau

Lại có Pháp. Dùng lông chim công làm Hộ Ma sẽ có đủ tài bảo

Lại có Pháp. Dùng lông cánh của gà rừng làm Hộ Ma thì có nhiều thê thiếp.

Lại có Pháp. lông cánh chim sẽ nhỏ làm Hộ Ma sẽ có nhiều con cháu.

Lại có Pháp. Nếu cầu vàng ròng, nên thiêu đốt lông cánh chim kên kên.

Lại có Pháp. Dùng cánh chim cú tai mèo làm Hộ Ma sẽ hay khiến cho kẻ kia bị hôn mê.

Lại có Pháp. Dùng thịt chó làm Hộ Ma sẽ hay khiến cho người khác bị mất mạng.

Lại có Pháp. Dùng thịt trâu làm Hộ Ma, liền thành Câu Triệu.

Lại có Pháp. Muốn gây tổn hai cho kẻ kia, dùng thịt Đại Trùng làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Muốn ngưng dứt tai nạn (tức tai), dùng lông hươu làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Muốn tồi hoại cái thành, thiêu lông dê đen làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Muốn khiến cho người ghét nhau, dùng lông trên thân của người làm Hộ Ma.

Lại có Pháp. Muốn khiến cho người kia bị tổn hại cũng dùng lông người làm Hộ Ma kèm hay tồi hoại Oan Gia.

Pháp của nhóm như vậy, ba Thời, bảy ngày làm Hộ Ma. Nếu vừa mới nhớ niệm đến Ta thì hay trừ tất cả chất độc. Nếu thường niệm tụng thì hay làm tất cả việc.

Thế Tôn ! Nếu có người đối với Đại Giáo Vương này, lúc tu Chân Ngôn này ba Thời niệm tụng thì con thường vì người ấy trừ tất cả tai họa, thường sẽđi theo phía sau người ấy”.

Bay giờ Kim Xí Điểu Vương nói ThủẤn của mình. Đem hai ngón cái cùng quấn vòng quanh, hai bàn tay như thế co cánh. Kết Ấn này liền thành Thân Ấn

Đây là Ấn mà trước kia Đại Ma Hề Thủ La đã từng nói. Tất cả các Rồng, nếu thấy Ấn này thảy đều tiêu dung, chẳng dám trái mệnh.

_ Đưa thấp Ấn này xuống, các ngón còn đưa qua lại chiêu vời, liền thành Triệu Long Ấn.

Chân Ngôn là:

Án, nhược

OṂ JAḤ

Ấn Chân Ngôn này hay điều phục Rồng, cũng hay điều phục loài khó điều phục

Lại đem hai tay chắp lại như hoa sen chưa nở, đưa hai ngón cái vào liền nắm làm quyền, hợp nhau. Ấn này tên là Điều Phục Thiên Thượng Nhân Gian Chư Long Ấn, hay thành biện tất cả.

Lại nói Ấn. Chắp hai tay lại, hai ngón vô danh cài chéo nhau bên ngoài tại lưng ngón giữa, hai ngón cái kèm nhau hơi co như cái miệng, hai ngón trỏ đều móc ngón vô danh, kèm dựng hai ngón út.

Dùng Căn Bản Chân Ngôn. Đây gọi là Kim Xí Điểu Vương Thông Quang Ấn, cũng gọi là Kinh Bố Chư Long Ấn.

Ta đã nói tất cả Pháp tu hành trong Chân Ngôn, Quỹ Tắc trong Kinh Kim Xí Điểu của Thế Gian đều dùng Chân Ngôn Ấn này, thành trợ biện sự. Vì thương xót tất cả hữu tình cho nên nói Căn Bản Giáo Vương này, thường nên đối với Thắng Giáo này cầu thành tựu, đều đối với hữu tình làm việc lợi ích thù thắng, nên vì thời Mạt Pháp ở đời vị lai dùng Pháp này để hộ trì Phật Pháp, ủng hộ quốc vương với đất nước, khiến cho các hữu tình đều được an vui.

Pháp Môn này cần phải tuyển chọn Pháp Khí (người có căn khí), người tin Tam Bảo một cách trong sạch, trụ Tâm Bồ Đề thương xót hữu tình, hiếu thuận với cha mẹ, trung thành tôn kính quốc vương, tôn trọng Hòa Thượng A Xà Lê, các Căn tròn đủ tin sâu Pháp Chân Ngôn, người mà đời này thành tựu không có nghi ngờ, sinh tâm khát ngưỡng sâu xa cần cầu Pháp này chẳng tiếc thân mệnh.

Nếu A Xà Lê thấy người của nhóm như vậy ân cần cầu thỉnh, liền khiến làm Mạn Trà La, vật dụng cần thiết. Tức vì họ xây dựng Mạn Trà La đã nói như trên, khiến Đệ Tử Trai Giới trong sạch, trao cho Tam Quy, Bồ Đề Tâm Giới rồi dẫn vào Mạn Trà La, ném hoa dính vào Phật, Bồ Tát, Na La Diên, Kim Xí Điểu Vương, chư Thiên….thì người đó có thể nhận làm Pháp Khí, ứng hợp được nghe, hợp nhận Pháp này.

Nếu ném hoa chẳng dính vào Thánh Chúng thì đối với Pháp này cũng không có phần thành tựu.

Nếu hoa được ném dính xong thì liền ở trước Đàn này, dùng Căn Bản Chân Ngôn gia trì vào nước thơm ba biến, rồi phát lời thề là: “Sau khi nhận Pháp này, luôn luôn chẳng dám nói cho kẻ chưa vào Mạn Trà La. Đối với A Xà Lê chẳng được khinh mạn bội ân. Nếu đời này có thể chẳng hướng đến lời thềấy để Tất Địa hiện tiền thì đời sau sẽ sinh trong cung của Đại Thánh Văn Thù. Nếu tiết lộ, bội ân liền bị chết yểu, gặp nhiều tai nạn, ngày sau bị đọa vào nẻo ác”

Đã phát lời Thềđó xong, khiến uống Thệ Thủy (nước chứa lời thề), theo A Xà Lê mỗi mỗi quyết định lựa chọn, thọ trì đọc tụng. Chẳng nên đem lỗi lầm nhỏ mà làm tổn hại Pháp.

Phàm Pháp đã làm, vì lợi ích của nhiều người, hộ giữ đất nước, hộ trì Phật Pháp thì người phát tâm như vậy chỉ dùng chút công sức sẽ mau chóng thành tựu, đắc được vô lượng Công Đức rộng lớn

Pháp này rất thâm sâu, cần phải kính trọng. Trong tất cả Pháp của Kim Xí Điểu thì Pháp này vua, rất ư thù thắng.

Nếu muốn điều phục tất cả Thọ Tử (? con trẻ), lấy thịt hươu thiêu đốt trong lửa.

Nếu muốn khiến cho người ghét nhau, lấy thịt hươu thiêu đốt trong lửa

Nếu muốn điều phục Thọ Tử (?con trẻ), lấy lông cánh chim Trĩ thiêu đốt trong lửa

Nếu muốn kêu gọi người ở xa, thiêu đốt thịt trâu, liền được.

Một ngày ba thời, mỗi Thời 1008 biến, liền được thành tựu.

  Xem thêm:

 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 1) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 2) - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiểm Tử (Bản dịch 3) - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Giác Quả dịch - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu - Kinh Tạng
 • Tập Vãng Sanh - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Bản Duyên - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 4 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Lục Độ Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn - Kinh Tạng
 • Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Thụy Châu Động Sơn Lương Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Viên Thắng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Hiền Ngu - Kinh Tạng