Chú Đà La Ni Thiên Chuyển Bồ Tát Quán Thế Âm

Đường Trí Thông dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chú Ngũ Thủ

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bài mới