Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Kính mời quý vị xem video hướng dẫn tụng bản Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Chú Cam Lộ Đà La Ni

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh

Chú Đà La Ni Thiên Chuyển Bồ Tát Quán Thế Âm

Đường Trí Thông dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chú Ngũ Thủ

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Xem Nhiều