Chú Cam Lộ Đà La Ni

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch,

Bản Việt dịch của Quảng Minh

*

Na mỗ bà nga phạt đế, a di đa bà da, đát tha yết đa da, a la ha đế, tam miệu tam bột đà da, đát nễ dã tha, án, a di rị đế, a di rị đổ bà phệ, a di rị đa tham bà phệ, a di rị đa yết bệ, a di rị đa tỉ đễ, a di rị đa đế nghệ, a di rị đa vĩ yết lam đế, a di rị đa vĩ ca đa nga di nê, a di rị đa già nga nẵng, chỉ lật để ca lệ, a di rị đa nột nỗ phệ, tát phược lệ, tát bà đát tha, tát đà di, tát bà chỉ lệ xả yết xoa viêm ca lệ tát phược ha.

    Xem thêm:

  • Chú Đà La Ni Thiên Chuyển Bồ Tát Quán Thế Âm - Thần Chú
  • Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách - Thần Chú
  • Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Chú Đại Bi Ngắn Gọn - Thần Chú
  • Chú Ngũ Thủ - Thần Chú
  • Chú Đại Bi tiếng Phạn - Thần Chú
  • Chú Đại Bi tiếng Việt - Thần Chú
  • Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn - Thần Chú
  • Chú Đại Bi – Nguồn Gốc Và Các Phiên Bản - Thần Chú